10.3. Європейська асоціація вільної торгівлі — ЄАВТ(European Free Trade Association — EFTA)

магниевый скраб beletage

ЄАВТ була заснована в 1960 р. в складі 7 держав,алевідтоді відбулися значні зміни в її складі. Зараз до ЄАВТвходять: Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Ліхтенштейн. Штаб-квартира знаходиться в Женеві.

Основною метою організації є сприяння стійкому еко-номічному зростанню повної зайнятості, раціональному вико-ристанню ресурсів. Для досягнення цієї мети визначено такіцілі:

забезпечити розвиток торгівлі між державами-членамина принципах добросовісної конкуренції;

створити однакові умови для постачання сировини, щовиробляється в країнах-членах;

сприяти розвитку світової торгівлі й поступовому усу-ненню торговельних бар'єрів1.

Організаційна структура ЄАВТ складається з головних ідопоміжних органів. Головними є Рада, Постійні комітети, Се-кретаріат.

Рада є вищим органом. До неї входять представники відкожної держави-члена. Вона приймає рішення з усіх питаньполітики ЄАВТ.

Постійні комітети утворені Радою за відомчим принци-пом. Це комітети: економічний, з походження товарів і митнихпитань, з торгівлі, з технічних перешкод у торгівлі, консульта-тивний, комітет парламентарів, бюджетний, економічного роз-витку, сільського господарства і рибальства. Консультативнийкомітет складається з представників промисловості, торгівлі,профспілок. В цілому комітети займаються розробленням ре-комендацій для Ради.

Секретаріат складається з відділів, що займаються питан-нями торговельної політики, права, інтеграції, інформації,адміністрації. Він забезпечує роботу Ради і комітетів.

Крім головних органів, до структури ЄАВТ належать та-кож допоміжні інститути: Контрольне відомство, Суд ЄАВТта ін.

Європейська асоціація вільної торгівлі, як уже виходить ізсамої назви, являє собою другий ступінь економічної інтег-рації - зону вільної торгівлі. В її межах усунені всі митні тари-фи, але відносно третіх країн (за винятком країн ЄС) кожнийчлен зберігає свою митну політику. На відміну від ЄС,Асоціація не передбачає політичного згуртування.

Важливою подією і для ЄАВТ, і для західноєвропейськоїінтеграції в цілому стало утворення спільно з ЄС Європейсь-кого економічного простору - ЄЕП. Угода про ЄЕП булапідписана в 1992 р., а вступила в силу в 1994 р. До цьогооб'єднання входять 15 держав ЄС і 3 - від ЄАВТ; Швейцаріядо угоди не приєдналась.

В угоді про ЄЕП передбачається:

вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей;

координація політики в таких областях, як досліджен-ня, освіта, споживання, довкілля, соціальна сфера;

розроблення і втілення спільних норм і правил право-вої системи.

ЄЕП має спільну організаційну структуру. Вищим орга-ном є Рада ЄЕП, яка складається з членів Ради Європейсько-го Союзу і Європейської комісії, з одного боку, і міністрів дер-жав ЄАВТ - з іншого.

Виконавчим органом є Об'єднаний комітет ЄЕП, якийскладається з представників ЄС і ЄАВТ; він відповідає за по-точну діяльність ЄЕП.

Крім того, є дорадчі органи:

Консультативний комітет ЄЕП готує рекомендації зекономічних питань і подає їх на розгляд Об'єднаногокомітету;

Об'єднаний парламентський комітет складається зпарламентарів ЄС і ЄАВТ (по 33 депутати від кожноїсторони). Він також дає пропозиції Об'єднаномукомітету.

У структурі ЄАВТ є інститут, який спеціально займаєтьсяпитаннями діяльності країн ЄАВТ в ЄЕП; це - Постійнийкомітет держав ЄАВТ.