10.5. Організація Чорноморського економічногоспівробітництва — ОЧЕС (Black Sea EconomicCooperation - BSEC)

магниевый скраб beletage

ОЧЕС утворено в 1992 р. Декларацією про чорноморськеекономічне співробітництво. Секретаріат ОЧЕС розташова-ний у Стамбулі. До ОЧЕС входить 11 держав: Азербайджан,Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія,Румунія, Туреччина та Україна. Усі вони безпосередньо вихо-дять до Чорного моря або мають економічні інтереси на про-сторі його басейну.

Первинним мотивом формування ОЧЕС була не-обхідність усунення перешкод у використанні транспортнихартерій та вирішення екологічних проблем, а основною озна-кою функціонування організації - превалювання двосто-ронніх зв'язків над багатосторонніми. Феномен ОЧЕС поля-гає в тому, що це перше велике інтеграційне угрупованнякраїн, що поєднало держави, які до останнього часу розвива-лися, орієнтуючись на різні економічні й політичні моделі[42].

Основною метою ОЧЕС є перетворення Чорного моря вморе миру, стабільності й процвітання. ЦілямиСпівробітництва визначено:

поліпшувати умови для підприємницької діяльності;

сприяти економічному співробітництву;

оптимальне використовувати всі можливості для роз-ширення й диверсифікації співробітництва[43].

Основні напрями співробітництва ОЧЕС охоплюютьпрактично весь комлекс співпраці між країнами-членами набагато- та двосторонньому рівні. Пріоритетність надається на-прямам, які створюють умови для національного економічно-го розвитку. Особливої актуалності набули інфраструктурнінапрями співробітництва, такі як забезпечення транзиту енер-гоносіїв територією країн-членів ОЧЕС, а також розбудоваєвропейських транспортних коридорів в регіоні.

Організаційна структура:

Зустріч міністрів закордонних справ.

Рада ОЧЕС.

Парламентська асамблея ОЧЕС.

Чорноморський банк торгівлі й розвитку.

Зустріч вищих посадових осіб.

Робочі групи.

Постійний міжнародний секретаріат.

Чорноморський координаційний центр обміну статис-тичними даними та економічною інформацією.

Зустріч міністрів закордонних справ - керівний органОЧЕС. Він приймає рішення з усіх питань функціонуванняорганізацій. Голова (один з міністрів) координує всюдіяльність ОЧЕС.

Рада ОЧЕС складається з представників підприємниць-ких рад торговельних палат держав-членів.

Парламентська асамблея складається з бюро, постійногокомітету, комітетів економіки, торгівлі й навколишнього сере-довища.

Постійний міжнародний секретаріат виконує адміністра-тивні функції.

Чорноморський банк торгівлі й розвитку засновано в1994 р., кредитування він розпочав з 1999 р. Цілі Банку: фінан-сування проектів інфраструктури; залучення інвестицій;співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями.Уставний капітал Банку складає 1 млрд СДР. Квоти окремихкраїн складають: Росія, Греція й Туреччина - по 16,5%; Ук-раїна, Болгарія й Румунія - по 13,5%, Азербайджан, Грузія,Албанія, Вірменія і Молдова - по 2%1.

Основні сфери співробітництва членів ОЧЕС: транспорт ікомунікації; інформатика; обмін економічною й комерційноюінформацією; стандартизація й сертифікація продукції; енер-гетика; видобуток і оброблення мінеральної сировини; туризм;спільне господарство; охорона здоров'я й фармацевтика; наукаі техніка; охорона довкілля. Особлива увага приділяється за-побіганню забруднення Чорного моря й збереженню йогобіопродуктивного потенціалу.

У рамках ОЧЕС утворено Міжнародний центр чорно-морських досліджень, Науковий центр ОЧЕС.

Незважаючи на безумовні досягнення на шляху інтеграціїв межах ОЧЕС, для більшості країн Чорноморського регіонуторгівля з партнерами по ОЧЕС не посідає чільного місця взагальному обсязі зовнішньоторговельного обороту і не є бе-зумовним пріоритетом зовнішньоекономічної політики. Гео-графічний розподіл товарних потоків показує, що зовнішняторгівля країн - учасниць ОЧЕС значною мірою орієнтуєтьсяна економічно розвинуті країни, насамперед на ЄС.

Це свідчить про те, що між країнами - членами ОЧЕС щене склався раціональний поділ праці, який є необхідною скла-довою розвитку регіонального ринку. Крім того, обмеженістьноменклатури продукії та незбалансованість товарообміну,значна частка продукції паливно-енергетичного сектора й ви-добувної галузі виступають природною перешкодою на шляхулібералізації зовнішньоторговельних режимів у регіоні1.

Але ці проблеми поступово вирішуються. Україна маєміцні й тривалі інтереси в регіоні ОЧЕС і намагається доклас-ти свої зусилля на підвищення ефективності функціонуванняцієї організації.

Питання для самоконтролю

Які рівні регіональної економічної інтеграції ви знаєте?

Що собою являла Рада Економічної Взаємодопомоги?

З чого починався процес економічної інтеграції вЗахідній Європі?

За яких історичних і економічних обставин утворилосяЄвропейське об'єднання вугілля та сталі?

У чому полягала суть Римських угод?

У чому суть Шенгенських угод?

Що задекларовано в Єдиному європейському акті?

Яку еволюцію пройшла Європейська асоціація вільноїторгівлі?

9. Що є головною метою Європейського Союзу?

Назвіть головні органи ЄС.

Які основні напрями економічної політики ЄС?

З чого складається валютно-кредитна система ЄС?

У чому полягає соціальна політика ЄС?

За яких обставин утворилася Співдружність Незалеж-них Держав?

Які цілі декларують учасники СНД?

У чому полягають проблеми процесу інтеграції в межахСНД?

Що таке "Єдиний економічний простір"?

Яку позицію займає Україна щодо співпраці в СНД?

Що таке ГУАМ, які цілі задекларовано його членами?

У чому полягають основна мета і цілі ОЧЕС?

Тести

Ідею "Сполучених Штатів Європи" висунув післязакінчення Другої світової війни:

а) У. Черчілль;б) Р. Шуман;в) Ш. де Голль.

Організація європейського економічного співробітництвазгодом перетворилася на:

а) ЄОВС;б) ЄАВТ;в) ОЕСР;г) ЄС.

Європейське об'єднання вугілля та сталі заснували:

а)         Франція, Велика Британія, ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люк-сембург;

б)         Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург;

в)         Франція, ФРН, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург;

г)         Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург.

Європейський Союз складається з таких блоків:

а)         ЄОВС, ЄЕС, Євроатом;

б)         ЄОВС, ЄАВТ, ЄЕП;

в)         ЄЕС, Євроатом, ЕКОСОК.

Європейський Союз засновано за угодою:

а) Шенгенською;

б)         Маастрихтською;

в)         Амстердамською.

Серед наведених головних органів Європейського Союзузнайдіть один, який є не головним, а спеціалізованим:

а)         Європейська рада;

б)         Європейський парламент;

в)         Рахункова палата;

г)         Рада Європейського Союзу;ґ) Європейська комісія;

д)         Європейський суд.

Для підтримки аграрного сектора країн ЄС утворено фонд:

а) ФЕОГА;б) МІНЕКС;в) СТАБЕКС.

Сучасна валютна система ЄС грунтується на:

а) ЄВІ;б) ЄВС;в) ЄСЦБ;г) ЄІБ.

Європейський фонд розвитку (ЄФР) утворено для надан-ня допомоги:

а)         країнам-членам ЄС;

б)         країнам, що розвиваються;

в)         країнам з перехідною економікою.

Європейська асоціація вільної торгівлі складається з такихкраїн:

а)         Швеція, Данія, Швейцарія, Фінляндія;

б)         Швеція, Швейцарія, Норвегія, Фінляндія;

в)         Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн;

г)         Норвегія, Ірландія, Швеція, Люксембург.

СНД складається з:

а) 9 держав;б) 12 держав;в) 15 держав;г) 16 держав.

Вищим органом СНД є:

а)         Рада голів держав;

б)         Рада голів урядів;

в)         Координаційно-консультативний комітет;

г)         Міжпарламентська асамблея.

Членами ЄврАзЕС є:

а) Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Киргизстан;

б)         Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Таджикистан;

в)         Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан;

г)         Росія, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Киргизстан.

Позиція України полягає в тому, щоб надати СНД статусу:

а)         зони вільної торгівлі;

б)         митного союзу;

в)         спільного ринку;

г)         економічного союзу.

До ОЧЕС входять країни, які також є членами:

а)         СНД, ГУАМ, ЄврАзЕС;

б)         СНД, ГУАМ, ЄС;

в)         СНД, ЄАВТ, ЄС.