12.1. Особливості функціонування міжнароднихнеурядових організацій

магниевый скраб beletage

Міжнародні неурядові організації - це об'єднаннянаціональних організацій, союзів, груп і окремих осіб, щогрунтуються на неурядових угодах. Отже, держава не несевідповідальності за діяльність своїх громадян або суспільнихгруп у таких організаціях. Проте деякі неурядові організаціїмають значний вплив на розвиток світових подій і, зокрема, наміжнародні економічні відносини.

Міжнародні неурядові організації - це організації сприян-ня розвитку й співробітництва в широкому діапазоні міжна-родних відносин: у політиці, економіці, культурі, науково-технічній діяльності. У світі нараховується понад 20 тис.міжнародних неурядових організацій, близько 1600 з них пра-цюють у сфері економічного й соціального розвитку й маютьконсультативний статус в ЕКОСОР1. Міжнародні неурядовіорганізації не становлять собі за мету одержання прибутку йфункціонують за рахунок внесків своїх членів.

Переважна більшість рішень неурядових організацій маєхарактер необов'язкових рекомендацій з питань, які входятьдо сфери компетенції організації. Незалежно від ступеня їхюридичної обов'язковості для членів акти неурядових ор-ганізацій не мають міжнародно-правового значення. Навідміну від міждержавних організацій, які можуть мати доситьшироку сферу компетенції, неурядові організації завжди ма-ють певну спеціалізацію або компетенцію[46].

Міжнародні неурядові організації підтримують тісні зв'яз-ки з ООН та міждержавними організаціями. Залежно від авто-ритету неурядової організації їй надається та або інша кате-горія консультативного статусу при ЕКОСОР. Категорія І на-дається організаціям, які в своїй діяльності мають найбільшеспільних інтересів з компетенцією ЕКОСОР. До категорії ІІналежать організації, діяльність яких лише частково, в окре-мих питаннях, торкається сфери компетенції Ради. ПриЕКОСОР існує Комітет з неурядових організацій. Згідно з ре-золюціями ООН, міжнародні неурядові організації можутьбрати участь у підготовці її конференцій, в розробці резо-люцій. Неурядові організації мають консультативний статус іпри деяких міжнародних регіональних організаціях. Так, приРаді Європи такий статус мають 350 неурядових організацій[47].

Співробітництво неурядових організацій з міждержавни-ми здійснюється по таких основних напрямках:

надання інформації про свою діяльність і розповсюджен-ня інформації, одержаної від міждержавних організацій;

надання консультацій з питань, що входять до їх компе-тенції, іншим організаціям, суспільним групам та окре-мим особам;

участь у правотворчому процесі, розробка проектівміжнародних угод;

спостереження за дотриманням норм міжнародногоправа, особливо в сфері прав людини і в справі охоронидовкілля;

♦ утворення слідчих комісій для розслідування міжна-родних злочинів.

Найстаріші міжнародні неурядові організації утворилисяще в ХІХ ст. Так, одна з найвідоміших і найвпливовіших ор-ганізацій Міжнародний Червоний Хрест була заснована швей-царцем Анрі Дюнаном у 1863 р. її метою було надання гу-манітарної допомоги військовополоненим, хворим і поране-ним військовим під час війни. Пізніше допомога пошириласяна тих, хто постраждав від стихійного лиха в мирні часи. Спо-чатку Червоний Хрест складався, за задумкою його організа-тора, лише із швейцарців як представників традиційно нейт-ральної держави. Але вже дуже скоро осередки ЧервоногоХреста з'явилися в багатьох інших країнах. В регіонах з пану-ванням ісламу вони одержали назву Червоного Півмісяця, вІрані - Червоного Лева і Сонця. Організація Червоного Хрес-та врятувала чимало людей від хвороб або голодної смерті.

У 1899 р. з'явився Міжпарламентський Союз, який скла-дався з національних груп членів парламенту, які поділяли йо-го цілі. Він був утворений парламентарями-пацифістами. Ви-щим органом Союзу визначена Конференція; Виконавчийкомітет знаходиться в Женеві. Головною метою Міжпарла-ментського Союзу є сприяння миру й співробітництву міждержавами, запобігання світовій війні. До Союзу входять пар-ламентські групи з близько 90 країн. Як показав час, роботацієї організації виявилася не дуже ефективною.

Після Другої світової війни розпочався бурхливий процесутворення міжнародних неурядових організацій. Багато з нихвиникли як пацифістська реакція на жахливі прояви війни,наприклад, Міжнародна демократична федерація жінок(1945), Міжнародна організація журналістів (1946), Міжна-родна асоціація юристів-демократів (1946).

У зв'язку з утворенням ООН виникла в 1946 р. Всесвітняфедерація асоціацій сприяння ООН (World Federation of theUN Association - WFUNA). Вона об'єднала національніасоціації підтримки ООН.

Основні цілі Федерації: координація й сприяння діяль-ності національних асоціацій, що виступають у підтримкуООН, зміцнення міжнародного співробітництва й взаєморо-зуміння між народами.

Федерація має консультативний статус при ЕКОСОР і ак-тивно співробітничає з багатьма органами ООН.

Вищим органом Федерації є Пленарна асамблея; виконав-чим органом є Виконавчий комітет. Адміністративно-ор-ганізаційна робота здійснюється Секретаріатом. До асоціаціїФедерації входить близько 70 держав.

Всесвітня Федерація виступає за роззброєння, зміцненняміжнародного миру, розвиток співробітництва між країнами.Значну увагу приділяє економічним проблемам, що обговорю-ються в рамках ООН.

Найцікавішими для нас є міжнародні неурядові економічніорганізації (МНЕО). В 1895 р. було утворено Міжнародний ко-оперативний альянс, який об'єднує національні й регіональнісоюзи кооперативів. Його цілі: розвиток кооперативного руху,співробітництво між кооперативними організаціями різнихкраїн. Має консультативний статус при ЕКОСОР. В 1920 р. за-сновано Всесвітню конфедерацію праці; спочатку вона булавідома як Міжнародна конфедерація християнськихпрофспілок, сучасну назву одержала в 1968 р. Нараховує понад15 млн членів. Головною метою організація вважає підвищеннязаробітної плати і покрашення умов праці трудящих. Всесвітняфедерація профспілок заснована в 1945 р.; загальна чи-сельність її членів сягає 200 млнчол.

Важливу роль у міжнародних економічних відносинах ма-ють торговельні і торговельно-промислові палати, які об'єдну-ють ділові кола й окремі фірми багатьох країн. В 1920 р. в Па-рижі була заснована Міжнародна торговельна палата, в 1966р. утворена Конфедерація Азіатсько-Тихоокеанських торго-вельно-промислових палат. Ці організації об'єднуютьнаціональні осередки торговельно-промислових палат.

Особливим різновидом МНЕО є "міжнародні клуби".Найвідомішими з них є Лондонський клуб, який об'єднуєпредставників найбільших приватних банків кредиторів, іРимський клуб (1968), який має широкий спектр інтересів, утому числі й у соціально-економічній сфері.

Міжнародні неурядові економічні організації класифіку-вати нелегко через їх велику чисельність і різноманітність їхцілей та функцій. Пропонується, наприклад, така типологія1:

загальноекономічні міжнародні неурядові організації(Міжнародна торговельна палата, Спілка міжнароднихярмарків та ін.);

галузеві міжнародні неурядові організації (Міжнарод-ний союз залізниць, Всесвітня асоціація туристськихагенств та ін.);

кооперативні міжнародні організації (наприклад,Міжнародний кооперативний альянс);

громадські міжнародні неурядові організації (Міжна-родна асоціація економічних наук, Міжнародний стати-стичний інститут та ін.).

Можна неурядові економічні організації згрупувати йіншим чином, виокремлюючи міжнародні торговельні й торго-вельно-промислові палати з причини їх особливого значення вміжнародних економічних відносинах. Велику групу іншихорганізацій доцільно виокремити як міжнародні об'єднанняпідприємців. Ця класифікація також досить умовна, оскількиміжнародні торговельно-промислові палати також об'єднуютьпідприємців; але палати мають специфічну організаційно-функціональну структуру, специфічні цілі й принципи, томуїх слід вивчати як окрему групу організацій.