12.2. Міжнародні об'єднання підприємців

магниевый скраб beletage

До цієї групи належить більшість МНЕО. Серед них -Міжнародний кооперативний альянс, а також Спілка міжна-родних ярмарків, Всесвітня Рада кредитних спілок, Міжна-родна нафтова асоціація, Міжнародна ліга боротьби з недобро-совісною конкуренцією та інші. Клуби також доцільно вклю-чити саме до цієї групи. В повоєнний період, коли інтеграційніпроцеси прискорилися, почали утворюватися Організації, щооб'єднали представників ТНК, великого бізнесу, політиків якна глобальному, так і на регіональному рівнях. Ці організаціїтісно спілкують з групами "Семи", "Десяти" та іншими. До та-ких неурядових організацій належать, зокрема: Тристороннякомісія, Європейський діловий конгрес, Міжнароднаасоціація з охорони промислової власності, Тихоокеанськаекономічна рада, Рада тихоокеанського економічногоспівробітництва, асоціація інститутів фінансування в Азіатсь-ко-Тихоокеанському регіоні.

Розглянемо найважливіші з неурядових організацій цієїгрупи.

Римський клуб - це суто економічнаРимський клуб організація. Сферою його інтересів,(R°me C|ub)  крім економічних і соціальних пи-

тань, є екологія і деякі напрями на-уково-технічного прогнозування. Його поява в 1968 р. пов'яза-на з ім'ям відомого бізнесмена, члена керівництва фірми"Фіат" Ауреліо Печчеї. Як людина освічена і небайдужа домайбутнього, що чекає людство, він зібрав навколо себе 30 ви-датних європейських та американських вчених для вирішеннянагальних соціальних проблем. Згодом число вчених досягло100, і було вирішено, що цією кількістю клуб має обмежитись.На основі цікавих досліджень було опубліковано декількапраць, які стали видатним явищем в науковому світі йсуспільстві. Серед них: "Людство на поворотному пункті" Ме-саровича і Пестеля, "Гранична межа зростання" Медоуза та ін.Дослідження вчених Римського клубу доводили необхідністьобмежень економічного зростання, оскільки, за їх прогнозами,буде підірвано ресурсну базу економіки, а людство стане переднеминучою загрозою екологічної катастрофи.

Організаційна робота Римського клубу здійснюється Ви-конавчим комітетом і Президентом. Сьогодні до клубу вхо-дять 100 видатних представників ділових кіл, вчених, політич-них і громадських діячів із 52 країн Європи, Азії, Америки йАфрики. Утворено 27 національних асоціацій клубу. Римсь-кий клуб не пов'язаний з політичними партіями, соціальнимиверствами або певними ідеологіями. Його члени виступають вособистій якості і не представляють інтереси якої-небудь дер-жави. Клуб не має постійного бюджету, оскільки це обмежува-ло б свободу його діяльності.

Діяльність Римського клубу спрямована на здійсненнядосліджень глобальних проблем сучасності з метою сприянняполітикам і громадськості в прийнятті нових установок і стра-тегічних напрямків в подальшому розвитку людства.

На відміну від Паризького, Лондон-

Лондонський клуб ський клуб є неурядовою ор-(London Club)

ганізацією, проте свої стосунки він

будує саме з урядами. Він об'єднує тібанки, які є найбільшими кредиторами країн-боржників. Врамках Лондонського клубу уряди таких країн укладають уго-ди з банками про реструктуризацією боргу, умовою для цьогоє прийняття країною програми МВФ зі структурного коригу-вання економіки. Реструктурізації підлягають тільки виплатиосновного боргу, а всі прострочені платежі мають бути випла-чені в момент підписання угоди1.

Тристороння комісія утворена вТристороння комісія . „І„ тт тл 1

1973 р. за участю Д. Рокфеллера, го-лови Чейз Манхеттен бенк. Вона об'єднує близько 300 пред-ставників великих ТНК, політичних кіл, економістів США,ЄС і Японії. Головною метою комісії є сприяння тісномуспівробітництву підприємців розвинутих країн.

Керівним органом Тристоронньої комісії є Виконавчийкомітет, який складається з 35 членів. Комісія готує доповіді заналізом економічних та політичних проблем, що виникаютьперед розвинутими країнами, розробляє рекомендації щодорозв'язання конкретних проблем. Пропозиції Комісії направ-ляються урядам окремих країн. Вона має значний вплив наурядові органи західних країн1.

Л         „ .         ЄДК утворено і 1997 р. Він об'єднує

Європейський діловий         . „„ „

конгрес (ЄДК) представників 37 країн - учасниць

ОБСЄ; усього в ЄДК нараховується51 член - це представники європейських компаній, асоціацій,банків.

Основні цілі ЄДК:

сприяння економічному співробітництву країн ОБСЄ;

сприяння діалогу між політичними і діловими колами;

захист прав та інтересів своїх членів, надання їм допо-моги з метою підвищення ефективності їх діяльності.

До функцій ЄДК належать: визначення тенденцій розвит-ку економічного співробітництва; підготовка відповідних ре-комендацій, які надаються до Секретаріату ОБСЄ та урядамкраїн-членів; сприяння прийняттю законодавчих актів, щовідповідають інтересам підприємців; сприяння в консолідаціїресурсів своїх членів для здійснення спільних економічнихпрограм; організація конференцій, симпозіумів, семінарів з ак-туальних проблем підприємницької діяльності.

Членами ЄДК можуть бути підприємства, союзи таоб'єднання підприємств. Кожна країна ОБСЄ може бути пред-ставлена не більше як 10 членами. Участь в ЄДК дозволяє йо-го членам краще оволодіти інформацією, полегшує пошукділових партнерів, дає можливість одержати підтримку2.

Тихоокеанська економічна рада за-Тихоокеанська економічна    ґ-

рада - ТЕР (Pacific Basin снована в 1967 р. провідними бізнес-

Economic Council - PBEC) менами Тихоокеанського регіону.

Головна мета - сприяння роз-витку торгівлі й інвестицій засобом відкритих ринків.

ТЕР нараховує понад 1000 корпоративних членів, які вхо-дять до складу 17 членських комітетів, що розташовані врізних країнах регіону (Австралія, Гонконг, Канада, Китай,Колумбія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Росія, Ре-спубліка Корея, США, Тайвань, Фіджі, Філіппіни, Чилі,Японія). Учасники Ради є представниками різних галузей еко-номічної діяльності: сільське господарство й рибальство;авіакомпанії й літакобудування; автомобілебудування;банківська справа; облік; оренда; телекомунікації; суднобуду-вання; реклама; університети й науково-дослідні заклади то-що1.

Організаційна структура ТЕР:

Міжнародний президент.

Міжнародний казначей.

Міжнародний секретаріат.

Членські комітети (їх усього 17, кожний очолюєтьсягенеральними директором).

Основною функцією ТЕР є налагодження конструктив-ного партнерства між діловими колами та урядовцями. ТЕРнадає консультації урядам, розробляє для них рекомендації зактуальних економічних проблем. Іншою функцією є сприян-ня індивідуальним членам організації в доступі на тихооке-анські ринки шляхом проведення неформальних зустрічей зпотенційними партнерами.

ТЕР щороку скликає Міжнародну генеральну зустріч, уякій беруть участь близько 800 провідних бізнесменів,міністрів і голів держав.

ТЕР має статус спостерігача в Азіатсько-Тихоокеансько-му економічному співробітництві (АТЕС), де виконує рольсвоєрідного "мозкового центру". ТЕР також тісно співробітни-чає зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) і Радою тихооке-анського економічного співробітництва (РТЕС).

Рада тихоокеанського РТЕС утворена в 1980 р. з ініціативиекономічного          Австралії та Японії. Вона об'єднує

співробітництва - рТЕС представників бізнесу, урядовців та

(Pacific Economic

Cooperation Council - дослідницькі центри в галузі еко-PECC)      номіки з 22 держав Азіатсько-Тихо-

океанського регіону.

Головна мета - практичне вирішення питань на рівніурядів і ділових кіл щодо активізації торгівлі, інвестицій таекономічного розвитку в регіоні.

Функції РТЕС: забезпечення діяльності ефективної три-сторонньої системи - бізнесмени, урядовці, дослідники; про-гнозування розвитку економічної ситуації в регіоні; здійснен-ня наукових досліджень у сфері бізнесу; розробка і здійсненняпрограм роботи по вирішенню актуальних питань у сферіторгівлі й інвестицій.

Організаційна структура РТЕС:

Постійний комітет, координатори, тристоронні міжна-родні консультативні групи.

Комітети членів РТЕС.

Міжнародний секретаріат.

Постійний комітет - вищий орган РТЕС, складається зголів членських комітетів, представники ТЕР і представникаТихоокеанської конференції з торгівлі й співробітництва (ор-ганізація вчених-економістів). Комітет координує діяльністьцільових груп і здійснення спільних проектів.

Обговорення найважливіших питань економічної політи-ки здійснюється під час сесій РТЕС. На сесіях визначаютьсянайголовніші проблеми регіону й розробляється механізм їхвирішення. Сферою діяльності РТЕС є: торговельна політика,ринки капіталу, фінансові ринки, розвиток людських ресурсів,малі й середні підприємства, наука й техніка, гірнича промис-ловість і енергетика, телекомунікації, транспорт, туризм, про-довольство й сільське господарство, рибальство.

РТЕС має статус спостерігача в Азіатсько-Тихоокеансько-му економічному співробітництві (АТЕС).

Асоціація інститутів Асоціація утворена в 1976 р. підфінансування розвитку в егідою Азіатського банку розвиткуАзіатсько-    (АзБР). Має консультативний ста-

Тихоокеанському регіоні - тус при ЕКОСОР. Головна мета

АІфрАТр (Associatirni of Асоціації - сприяти підвищеннюDevelopment financing   „5         ....

Institutions in Asia and the рівня життя й зайнятості і регіоні.Pacific - ADFIAP)       Членами АІФРАТР є 72 банки

розвитку й інші інститути фінансу-вання як з державного, так і з приватного секторів. Крім того,його членами є Міжнародний банк реконструкції й розвитку(МБРР) і Азіатський банк розвитку (АзБР).

До цілей організації належить визначення шляхівмобілізації коштів для розвитку, розширення можливостейдля бізнесу.

Асоціація організує конференції й форуми для обмінуінформацією з актуальних економічних проблем, готуєаналітичні огляди, здійснює дослідження з актуальних еко-номічних проблем, розробляє і втілює навчальні програми.