12.3. Міжнародні торговельні і торговельно-промислові палати

магниевый скраб beletage

рація підприємців, союзи банкірів. На індивідуальній основідо складу МТП входить понад 6 тис. великих промислових іторговельних компаній. Членами МТП можуть стати корпо-рації, компанії, фірми, а також приватні особи, які маютьвідношення до міжнародного бізнесу. Національні організаціїпідприємців можуть стати членами МТП за умови, що вони неставлять собі політичних цілей.

Головна мета - сприяння розвитку підприємництва в світішляхом заохочення торгівлі, інвестицій, вільного рухукапіталів, відкритих ринків. Досягнення мети передбачаєтьсячерез прийняття ефективних заходів в економічній і правовійсферах для гармонійного розвитку й свободи торгівлі, череззахист системи приватного підприємництва.

Основні функції МТП: привернення уваги урядів до про-блем бізнесу; надання рекомендацій до саміту "Групи семи";доведення позиції членів МТП до органів ООН та їїспеціалізованих закладів; розробка кодексу поведінки в сферібізнесу; боротьба з економічним злочином. МТП розглядаєпитання, що стосуються підприємництва, банківської справи,довкілля, фінансової системи, страхування, транспорту, опо-даткування, міжнародних інвестицій, інтелектуальної влас-ності, маркетингу, торговельної політики.

Організаційна структура МТП громіздка, вона скла-дається з 13 головних органів та й ще низки підпорядкованихпідрозділів. Найважливіші органи: Рада, Виконавча рада,Міжнародна штаб-квартира, Міжнародне бюро торговельнихпалат, Служби боротьби з економічною злочинністю.

Рада МТП є вищим керуючим органом. Члени Ради при-значаються національними комітетами й групами. Рада роз-глядає найважливіші питання політики МТП й затверджуєвідповідні рішення. Очолюється Генеральним секретарем.

Виконавчий комітет обирається Радою. Він відповідає зареалізацію прийнятих Радою рішень.

Міжнародна штаб-квартира, яка очолюється Генераль-ним секретарем, координує всю діяльність МТП. Вона скла-дається з таких підрозділів:

департаменти (міжнародного розвитку; комунікацій;економічної політики й співробітництва; міжнародноїторговельної політики і технології; адміністрації,фінансів і персоналу);

Міжнародний арбітражний суд;

Міжнародне бюро торговельних палат;

Інститут права і практики в сфері бізнесу;

Служби МТП по боротьбі з економічною злочинністю;

Світова рада з питань довкілля;

Бюро МТП по зв'язках з ООН;

Бюро радника МТП з питань Європейського Союзу.

Міжнародне бюро торговельних палат є форумом

національних торговельних палат для обговорення нагальнихпроблем міжнародної ділової практики. Бюро забезпечує ор-ганізацію міжнародних зустрічей, контактів між ділками і уря-довцями. Завдяки діяльності Бюро здійснюється передачадосвіду розвинутих країн країнам, що розвиваються в галузіефективного ведення бізнесу. Для країн, що розвиваються, ікраїн з перехідною економікою Бюро надає технічну допомогуй забезпечує програми підготовки кадрів.

Служби МТП по боротьбі з економічною злочинністюскладаються з трьох організацій:

Міжнародне морське бюро займається запобіганням іборотьбою з шахрайством на міжнародному морськомутранспорті;

Бюро МТП по боротьбі з підробками бореться з підроб-ками торговельних марок, а також з ігноруванням па-тентів, авторських прав, підробкою промисловихзразків і моделей;

Бюро боротьби з економічною злочинністю займаєтьсякомерційними злочинами в галузі банківської справи,інвестицій, страхування.

Раз на три роки вищі посадові особи національнихкомітетів збираються на Конгрес, де обговорюються актуальніпитання міжнародної ділової практики. В періоди між конгре-сами відбуваються конференції для обговорення конкретнихтем, що мають важливе значення для ділових кіл.

До структури МТП належить близько 60 технічнихкомісій і робочих груп, у яких працюють бізнесмени й експер-ти. Комісії й групи об'єднані в таких підрозділах: економічна йфінансова політика; виробництво, розподіл і реклама; транс-порт і комунікації; юридичні справи і комерційна практика.

Безпосередньо справами у сфері економіки відають 17комісій:

По боротьбі з корупцією.

З арбітражу.

З банківської техніки й практики.

З біотехнологій.

Щодо ролі бізнесу в суспільстві.

З комерційного права.

З конкуренції.

З митного й торговельного регулювання.

З електронного бізнеса, інформаційних технологій тателекомунікацій.

З довкілля;

З фінансових послуг і страхування.

Зз інтелектуальної власності.

Нарадова група корпоративних економістів.

З маркетинга й реклами.

З оподаткування.

Щодо торговельної та інвестиційної політики.

З транспорту й постачання.

КАТТПП утворена в 1966 р. якрегіональна організація ділових кілкраїн Азії й західної частини Тихого

В Україні діє Торговельно-промислова палата (ТПП), якає членом Міжнародної торгової палати. ТПП Україниоб'єднує 27 регіональних ТПП, які представляють понад 6 тис.підприємців, фірм і банків. Палата підтримує партнерськізв'язкі з аналогічними структурами майже у 80 країнах світу.

Конфедерація Азіатсько-Тихоокеанськихторговельно-промислових палат -КАТТПП (Confederation of океану. Її члени поділяються на чо-

Asia - Pacific of Commerce тири групи:and Industry - CACCI) F FJ

основні члени, що представлені торговельно-промисло-вими палатами Австралії, Банґладеш, Брунею, Індії,Індонезії, В'єтнаму, Малайзії, Нової Зеландії, Пакиста-ну, Папуа-Нової Ґвінеї, Республіки Корея, Тайваню,Сінґапуру, Таїланду, Шрі-Ланки, Філіппін, Японії;

приєднанні члени - торговельні й промислові палатирегіону, які не одержали статусу основних членів;

асоційовані члени;

спеціальні члени - підприємства й приватні особи, щопідтримують цілі Конфедерації.

Головна мета Конфедерації - координація діяльності іспівробітництва між торговельно-промисловими палатамирегіону. Конкретними цілями є здійснення спільних зусильдля забезпечення сприятливих умов для бізнесу, пожвавленняторгівлі в регіоні; підвищення якості послуг у галузі морськихперевезень, банківської справи, страхування й туризму; спри-яння розвитку спільних підприємств; захист інтересів діловихкіл регіону; підтримка зв'язків з міжнародними організаціями.

Організаційна структура КАТТПП:

Конференції.

Рада.

Президент, Секретаріат.

Рада КАТТПП з продукції й послуг.

На Конференціях розглядаються заходи щодо розвиткурегіонального економічного співробітництва.

Рада складається з представників основних членів і є ке-руючим органом Конфедерації. Вона розробляє порядок ден-ний для конференцій, тлумачить положення статусу, обираєПрезидента та інших посадових осіб.

Президент є вищою посадовою особою, що представляєКонфедерацію.

Рада з продукції й послуг складається з її відділень (рад),що визначаються за галузевим принципом: азіатськасільгосптехніка, азіатські ремесла; азіатське продовольство;азіатсько-тихоокеанські меблі; автоматизація канцелярськоїпраці; фармацевтична продукція; азіатська целюлозно-папе-рова продукція; азіатський текстиль та одежа; азіатські іграш-ки; азіатські банкири; азіатська оренда.

Основною функцією Конфедерації є налагодженнязв'язків з урядовими органами для удосконалення законів таінших правових актів в інтересах регіонального економічногоспівтовариства. До функцій Конфедерації належить такожзбирання та розповсюдження інформації про торгівлю йбізнес; підтримка програм навчальної підготовкиспівробітників національних палат; здійснення досліджень вгалузях, що цікавлять бізнесменів, сприяння торговельнимзносинам між бізнесменами регіону.

Питання для самоконтролю

У чому полягає суть міжнародних неурядових ор-ганізацій?

Якими є особливості юридичного статусу неурядовихорганізацій?

Коли з'явилися перші міжнародні неурядові ор-ганізації?

У чому полягає механізм співробітництва неурядовихорганізацій з урядовими?

Які є види міжнародніх неурядових організацій?

Що являють собою міжнародні об'єднанняпідприємців?

У якій сфері відбувається переважна діяльність Римсь-кого клубу?

Чим Лондонський клуб відрізняється від Паризького?

У чому полягає основна мета МТП?

10. Якими є основні функції МТП?