НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С.,Кутайні З., Кіро О.С., Осипов В.М., Граматик Ю.І.,Барановська М.І., Семенцов М.В., Левицький М.А.,Баєва В.В., Воронова О.В., Захарченко О.В.,Літньовський Г.Г., Шаповал С.С., Дець В.В.

МІЖНАРОДНІОРГАНІЗАЦІЇ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. СладкевичРедактор Н.П. МанойлоВерстка О.А. КлевцоваДизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 05.09.2006. Формат 60х84/16.Папір офсетний. Друк офсетний.Ум.друк.арк. 27,5.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

з економічної політики;з економіки й розвитку;зі сприяння розвитку;з торгівлі;

з руху капіталів і невидимих послуг;з фінансових ринків;з податкової політики;з права й політики відносно конкуренції;зі споживчої політики;з туризму;

З економічногорозвитку

2.         Робоча група з професійних послуг

У багатьох країнах світу підприємці об'єднуються внаціональних торговельних або торговельно-промислових па-латах для здійснення узгодженої політики, в основному щодостосунків з урядовими органами, а також для спільноговирішення економічних проблем, що постають у процесі їхдіяльності. На міжнародному рівні більшість національнихкомітетів входять до Міжнародної торговельної палати(МТП); ділові кола Азіатсько-Тихоокеанського регіонуоб'єднались у Конфедерації Азіатсько-Тихоокеанських торго-вельно-промислових палат (КАТТПП).

Міжнародна торговельна МТЛ утворена в 1919 р. Вонапалата -МТП    об'єднує понад 1,6 тис. об'єднань

(International Chamber of підприємців. Це - національні тор-Commerce - |CC) говельно-промислові палати, феде-

[1]  Максимова М. В ХХ век - со старшин и новьіми проблемами //М^ и МО. - № 10.- 1998. - С. 9.

[2]  Кузнецова Е.В. Индекс человеческого развития и тенденции его изме- нения в России и зарубежншх странах//Вопросш статистики.- № 2. - 1999. - С. 23.

[3] Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. - К., КНЕУ, 2003. - С. 3.

[4] Нешатаева Т.Н. Международньїе организации и право. Новьіе тенден- ции в международно-правовом регулировании. - М.: Дело, 1999. - С. 74-81.

[5] Международное право /Под ред. Колосова Ю.М., Кузнецова В.Н. - М.: Международньїе отношения, 1998. - С. 179.

[6] Шреплер Х.-А. Международньїе ^кономические организации. Спра- вочник. - М.: Международньїе отношения, 1999. - С. 93.

[7] Нешатаева Т.Н. Международньїе организации и право. Новьіе тенден- ции в международно-правовом регулировании. - М.: Дело, 1999. - С. 63.

[8] http/www.un.org/russian/document/declarat/summitdecl. htm.

[9]          http/www.un.org/russian/document/declarat/summitdecl. htm.

[10]         http// www.un.org/russian/summit2005/ukraine.pdf.

[11] Международное право/Под ред. Колосова Ю.М., Кузнецова В.И. - М.: Международньїе отношения, 1998. - С.197.

[12] Шреплер Х.-А. Международньїе ^кономические организации. Спра- вочник. - М.: Международньїе отношения, 1999. - С. 167.

[13] Международньїе ^кономические отношения/Под. ред. В.Е. Рьібалки- на. - М.: ЮНИТИ, 1999. - С. 138.

[14]  Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистическо - аналитический справочник. - М.: ^кономика, 2000. - С. 25.

[15] Герчикова И.Н. Международньїе ^кономические организации: регули- рование мирохозяйственньїх связей и предпринимательской деятельности. - М.: Консалтбанкир, 2000. - С. 146-148.

[16] Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пе- реговорів. Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 438.

[17]         www.imf.org.

[18]         www.imf.org.

[19] Международньїе валютно-кредитньїе и финансовьіе отношения/ Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансьі и статистика, 2000. - С. 462.

[20] Валютний рьінок и валютное регулирование/ Под ред. И.Н. Платоно- вой. - М.: БЕК, 1998. - С. 309.

[21] Вісник НБУ. - 1998. - № 10. - С.21.

[22] Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 113-115.

[23] www.worldbank.com.

[24] Международнше валютно-кредитньїе и финансовьіе отношения/ Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансьі и статистика, 2000. - С.470.

[25] Международнше валютно-кредитньїе и финансовьіе отношения / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансьі и статистика, 2000. - С. 469.

[26] ^нциклопедия рьінка. Валютньїе рьінки: мировой опьіт - практика в России/ Под ред. Б.Дякина. Ч. 4. М.: РОСБИ, 1998. - С. 24.

[27] Валютний рьінок и валютное регулирование/ Под. ред. И.Н. Плато- новой. - М.: Б^К, 1996. - С. 299.

[28] Докладніше див.: Герчикова И.Н. Международньїе ^кономические ор- ганизации. - М.: Консалтбанкир, 2001. - С. 375-379.

[29] http:// oldeurope21.kiev.ua/ukranian/program

[30]                  Європейський Союз. Консолідовані договори. - К.: Port-royal, 1999. -

С. 157.

[32] Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистическо-аналитический спра- вочник. - М.: ^кономика, 2000. - С. 109; http:// www.wto.org.

[33] Розраховано за: Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистическо-ана- литический справочник. - М.: ^кономика, 2000. - С. 122.

[34] Розраховано за: Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистическо-ана- литический справочник. - М.: ^кономика, 2000. - С. 32, 35.

[35]  Герчикова И.Н. Международньїе ^кономические организации. - М.: Консалтбанкир, 2000. - С. 435.

[36]         Там само. - С. 430.

[37]  Європейський Союз. Консолідовані договори. - К.: Port-royal, 1999. - С. 82.

[38]                  Європейський Союз. Консолідовані договори. - К.: Port-royal, 1999. -

С. 61.

[40]         Європейський Союз. Консолідовані договори. К.: Port-royal, 1999. - С.

128.

[42] Хоманець В.А. Макроекономічні аспекти участі України в Організації Чорноморського економічного співробітництва: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. - К., 2006. - С. 8.

[43]   Шреплер Х.-А. Международньїе ^кономические организации: Справочник. М.: Международньїе отношения, 1999. - С. 178.

[44] Пахомов Ю.М., Лук'яненко Д.Г., Губський Б,В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 1997. - С. 62.

[45]  Герчикова И.Н. Международнше зкономические организации. - М.: Консалтбанкир, 2000. - С. 275.

[46] Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 53.

[47] Международное право/Под ред. Колосова Ю.М., Кузнецова В.И. - М.: Международньїе отношения, 1998. - С. 245.

[48] Осика С, П'ятницький В. Світова організація торгівлі - відкриті двері на шляху інтеграції України у світовий економічний простір. - Вісник Ук- раїнської Академії державного управління при Президентові України - 1999. - №3. - С. 84.

[49] Програма заходів щодо завершення вступу України до Світової ор- ганізації торгівлі. - К., 2002. - С.4

[50] Циганкова Т.М. Глобальна торгова система. СОТ: розвиток інститутів, правил, інструментів. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 591.

[51] Кузнецова Н.В. Регулирование внешне^кономической деятельности в Украине: Практическое пособие. - К.: СПЛАЙН, 1998. - С. 101-102.

[52]     Хоманець В. Чорноморське економічне співробітництво: нові перспек- тива/Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3-4. - С. 105.

[53] Хоманець В. Чорноморське економічне співробітництво: нові перспек-

тива/Зовнішня торгівля. - 1999. - №3-4. - С. 107.

[54] Баштанник В. Пріоритетні напрямки державної політики інтеграції України до Європейського Союзу//Вісник Української Академії державно- го управління при Президентові України. - 2000. - №2. - С.49.

[55] Баштанник В. Пріоритетні напрямки державної політики інтеграції України до Європейського Союзу//Вісник Української Академії державно- го управління при Президентові України. - 2000. - №2. - С.49.

[56] Голивинська В. Україна на шляху інтеграції і Європейський Со- юз//Вісник України Академії державного управління при Президентові Ук- раїни. - 2000. -№3. - С.140.

[57] htpp:// old.europexxi.kiev.ua./ukrainian.

[58] http://www.cia.gov/cia/publications/fastbook.