ГЛАВА 6. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ

магниевый скраб beletage

План

6.1. Міжнародна міграція капіталу: сутність, фактори,форми.

6.2 Рух підприємницького капіталу:

Позичковий капітал у міжнародній економіці та про-блема зовнішньоекономічної заборгованості.

Міжнародний ринок кредитних та інвестиційних ре-сурсів і його структура.

Література

Акопова Е.А., Воронкова О.Н., Гаврило Н.Н. Мировая^кономика и международньїе ^кономические отношения .—Ростов-на-Дону: "Феникс", 2000. — С. 268—290.

Вірван Л.А. Фінансова інтеграція сучасного ринкукапіталів // Фінанси України. — 2003. — № 12. — С. 118—124.

Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному се-редовищі.— К.: Наук. думка, 1998. — С. 15—150.

Жуков Е Ф. Ценньїе бумаги и фондовьіе рьінки.— М.:ЮНИТИ, 1995. — С. 165—190.

Киреев А.П. Международная ^кономика. В 2-х ч. Учеб.пособие для вузов. Ч.1. — М.: Международньїе отношения,2001.— С. 285—318.

Линдерт П. ^кономика мирохозяйственньїх связей. —М.: Прогресс, 1997. — С. 212—236.