1.1. Сучасний світ і середовищеміжнародної економіки

магниевый скраб beletage

Сучасний світ — це різноманітне, суперечливе та ціліснелюдське суспільство, ноосфера земної кулі.

Характерними ознаками сучасного світу є різно-манітність та суперечливість його складових частин, з одногобоку, і зростаюча єдність, взаємозалежність цих складових — здругого (рис. 1.1).

Різноманітність сучасного світу виражається в багато-манітності народів, незалежних держав, регіонів, об'єднанькраїн i громадян, що розрізняються за національними, гео-графічними, політичними, ідеологічними, соціальними, еко-номічними та іншими ознаками. Зростаюча різноманітністьсвіту визначається тенденцією до диференціації форм, видівта проявів суспільного життя. Одна з важливих рис різно-манітності світу — це виникнення нових незалежних держав iнаціональних економік.

Наступна риса, яка характеризує сучасній світ, — супереч-ливість, яка визначається не тільки існуванням i взаємодієюдвох "полюсних" ознак (різноманітність i цілісність) та проти-лежних тенденцій (диференціації, з одного боку, інтеграції таглобалізації — з другого), але й системою протиріч. Про-тиріччя виникають між державами, між угрупованнями дер-жав, між національними економіками, між національною таміжнародною економікою, в міжнародних економічних відно-синах та між сферами сучасного світу. Специфічним проявомцих протиріч в умовах домінування в міжнародній економіцірозвинутих країн і особливо за обставин монополярності су-часного світу стало таке специфічне явище, як міжнароднийтероризм.

Інша характерна риса сучасного світу — цілісність, якапроявляється у взаємозалежності та єдності різноманітнихскладових, рис та ознак сучасного світу. Ця цілісність обумов-лена тенденцією інтеграції форм і видів суспільного життя.Вона проявляється у взаємопроникненні національних еко-номік; розмиванні меж між різними соціальними прошаркаминаселення; зближенні рівнів політичної культури; функціону-ванні зростаючої кількості міждержавних та міжнародних еко-номічних, політичних, соціальних та інших утворень.

Для сучасного цілісного світу характерною є тенденціяглобалізації ноосферних процесів, яка виражається у коево-люції суспільства та природи; екологічних імперативах i ме-жах соціально-економічного розвитку людства; нагромад-женні глобальних проблем до рівня усвідомлення неможли-вості їх вирішення без спільних узгоджених зусиль усьоголюдства; становленні глобальної економіки та глобальноїполітики.

Якщо різноманітність світу породжує безліч інтересів, наоснові яких і розгортаються суперечності, то взаємозв'язок йо-го складових частин призводить до появи загального інтересу,який слугує єдності, що зростає, та пошуку шляхів подоланнясуперечностей сучасного світу. У свою чергу, розв'язання од-них суперечностей зі зміцненням цілісності сучасного світуведе до появи нових і т.д.

Особливостями розвитку сучасного світу є кардинальнісоціально-економічні зміни, прискорений розвиток продук-тивних сил суспільства та зростаюча взаємозалежність державсвітового співтовариства. Суспільний прогрес потребує нала-годження конструктивної, творчої взаємодії держав і народів умасштабах усієї планети і створює для цього необхідні переду-мови. Забезпечення миру і соціального прогресу як загально-людського інтересу стає домінантою сучасної епохи.

Соціальне

Духовне

Отже, сучасний світ є глобальною системою, що скла-дається з економічної, політичної, соціальної та духовної сфер,які підпорядковуються певним внутрішнім і зовнішнім зако-номірностям та впливають на зміст міжнародної економіки(рис. 1.2).

Економічне __            1          —

Міжнароднаекономіка

Політичне

Рис. 1.2. Середовище міжнародної економіки

Економічне середовище міжнародної економіки об'єднуємега-, макро-, мезо- та мікрорівні. Міжнародні економічнівідносини пов'язують їх у цілісну та суперечливу систему.

Мегарівень є адекватним міжнародній економіці якцілісності.

Макрорівень представлений відкритими економіками роз-винутих країн; країн, що розвиваються, і країн з перехідноюекономікою. На відміну від закритої економіки, агенти відкри-тої економіки беруть участь у міжнародному обміні товарамита послугами, переміщенні грошей, капіталів та робочої силиміж країнами. У відкритій економіці, крім внутрішніх, існуютьвзаємопов'язані зовнішні потоки (рис.1.3).

Модель економічного кругообігу відкритої економіки ілюс-трує існування поряд із внутрішніми (національними) еко-номічними відносинами з приводу виробництва, розподілу,обміну та споживання благ зовнішніх, міжнародних економічнихвідносин. Отже, відкрита економіка — це національна економіка(економіка країни), інтегрована в міжнародну економіку.

Мезорівень охоплює економічні зв'язки між регіонами, га-лузями та міжгалузевими комплексами окремих країн.

Мікрорівень представлений зовнішньоекономічноюдіяльністю фізичних та юридичних осіб. Важливим суб'єктомсучасних міжнародних економічних відносин стали транс-національні корпорації (ТНК), які охоплюють своєюдіяльністю всі рівні економічного середовища міжнародноїекономіки.

За ступенем розвитку стосунків між суб'єктами МЕВвиділяють:

міжнародні економічні контакти — найпростіші, оди-ничні, випадкові економічні зв'язки, що мають епізодичнийхарактер і регулюються переважно разовими угодами. Такізв'язки більш притаманні юридичним та фізичним особам;

міжнародна економічна взаємодія. Це добре відпрацьо-вані стійкі економічні зв'язки між суб'єктами міжнародноїекономіки, які базуються на міжнародних економічних угодахі договорах, укладених на тривалий період;

міжнародне економічне співробітництво — міцні й три-валі зв'язки кооперативного, партнерського типу, які мають усвоїй основі спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри,закріплені в довгострокових економічних договорах і угодах;

міжнародна економічна інтеграція виступає як вищийрівень розвитку міжнародних економічних відносин, який ха-рактеризується взаємопроникненням економік різних країн,проведенням узгодженої державної політики як у взаємнихекономічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.

Кожний наступний рівень не являє собою щось протилеж-не до попереднього, а є його природним продовженням,містить у собі більшість його ознак.

Наступна складова функціонування та розвитку міжна-родної економіки — політична сфера сучасного світу. До неїналежать незалежні держави з притаманними їм формамиправління (монархія, республіка), політичними режимами(демократія, авторитаризм, тоталітаризм) та відповіднимиформами устрою (унітарна держава, федерація, конфеде-рація); різноманітні міждержавні та наддержавні утворення(наприклад, ООН, ЄС, СНД); політичні партії та міждержавніпартійні утворення (наприклад, Соціалістичний Інтер-націонал); а також сучасний політичній процес, який втілює усобі політичну залученість (вибори, референдуми, переговориі т.д.); політичне функціонування (лобі, опозиція тощо);міжнародну політику та міжнародне право.

Через політичні причини кожна країна по відношенню доінших може застосовувати преференції, режими найбільшогосприяння, інтегруватися з ними. З іншого боку, можливе вста-новлення тарифних та нетарифних бар'єрів, ембарго, іншихекономічних санкцій. Розвиток міжнародної економіки багатов чому залежить від взаємної адаптивності політичних уст-роїв, зокрема, демократичних та недемократичних. Тому адек-ватна реалізація принципів міжнародної економіки можливалише в стабільному політичному середовищі.

Соціальне середовище міжнародної економіки характери-зується багатоманітністю взаємопов'язаних людських станів,прошарків і угруповань, а також інститутів громадянськогосуспільства за демографічними, расовими, національними,професійними, релігійними та іншими ознаками.

Узагальнено соціальну сферу можна звести до факторів,що випливають з поведінки людини як біосоціальної істоти.Людська поведінка формується під суперечливим впливомфізіологічних та соціальних засад.

Фізіологічна поведінка людини визначається її природни-ми, нейрофізіологічними особливостями. Основу такої по-ведінки становлять відчуття голоду, смаку, запаху, звуку і йо-го тембру, світла та його відтінків, спектру кольорів, дотику,холоду чи тепла. Переваги тих чи інших чуттєвих особливос-тей у великих групах людей (населення регіону, нації, народ-ності) зумовлюють виникнення певних уподобань цих людей,що відповідно впливає на їхні потреби і в кінцевому результатівідбивається на їх зовнішньоекономічних відносинах.

Соціальна поведінка людини зумовлена її характером, щосклався під впливом її соціального статусу протягом певногопроміжку часу. Вона залежить від таких соціальних засад, якстать, вік, сімейний стан, каста, раса, етнос, національність (за-дані характеристики); професія, ідеологія, релігія (набуті ха-рактеристики). Поєднання таких засад у різні комбінації поро-джує різноманітність соціальних статусів людей та їх запитів.

Духовне середовище міжнародної економіки є складноюсистемою форм суспільної свідомості, а саме: наукової, есте-тичної, етичної, моральної, релігійної; а також типів культур,традицій, генотипів різних народів та інститутів і організацій,що їх обслуговують.

Процес прискореного залучення України до загально-цивілізаційних процесів та структур охоплює всі сфери життя.В економічній сфері він спрямований на створення моделісоціально орієнтованої ринкової економіки. Соціально-політичні критерії інтеграції України у світове господарствопередбачають стабільність інституцій, які забезпечують демо-кратію, верховенство закону, права людини, розповсюдженняі укріплення гуманістичних та загальнолюдських цінностей,конструктивний громадянський консенсус різних політичнихсил. Останні представлені багатьма партіями, що являють ши-рокий спектр поглядів: від неолібералізму до демократичногосоціалізму. Свідоцтвом міжнародного визнання однієї знайвпливовіших політичних партій України — Соціалістичної— стало прийняття її повноправним членом найавтори-тетнішої світової політичної організації — СоціалістичногоІнтернаціоналу. Духовне середовище міжнародного розвиткуУкраїни ґрунтується на величезних запасах емоційної, психо-логічної енергії, що вивільнилася внаслідок розбудови власноїнезалежної держави і спрямована на економічне, політичне,духовне відродження нації як повноправного члена світовоїспільноти.