2.2. Роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку

магниевый скраб beletage

Міжнародна торгівля може розглядатися з двох боків: як рушійекономічного зростання і як похідна від економічного зростання. Проїї роль в економічному розвитку свідчать емпіричні дослідження ві-домих економістів: М. Мікалопулоса, К. Джея, М. Мікаелі, А. Крюге-ра, Б. Баласса. Результати їхніх робіт показують, що:

темпи зростання ВНП і темпи зростання експорту високо коре-люють між собою;

існує досить значна кореляція (0,38) між зміною частки експор-ту у ВНП і темпами змін ВНП. Цей зв'язок особливо сильний україн з більш розвинутим промисловим потенціалом, однак непростежувався в найменш розвинутих країнах, що свідчить проте, що зростання під впливом експорту відбувається тоді, коликраїна досягла певного мінімального вихідного рівня розвитку;

збільшення темпів зростання експортних доходів на 1 % щоріч-но пов'язано із збільшенням темпів зростання ВНП на 0,1% [62,с. 483].

Міжнародна торгівля сприяє економічному розвитку країн, ство-рюючи можливість для реалізації їхніх істотних порівняльних пе-реваг і розвитку нових. Вона стимулює швидше й ефективніше ви-користання внутрішніх ресурсів і дає змогу отримувати вигоди тапереваги спеціалізації та участі в міжнародному поділі праці. Країнимають можливість задовольняти свої потреби в сировині, капітальнихтоварах, технології, які не виробляються місцевими підприємствамиабо виробляються з високими витратами, нарощувати виробництвоз урахуванням попиту світового ринку на ті товари, щодо яких вонимають порівняльні переваги спеціалізації.

Додатковий попит за рахунок світового ринку допомагає подолативузькість внутрішнього ринку, збільшити ефект економії масштабівзавдяки доступу на більші та різноманітніші ринки. Міжнародна тор-гівля не тільки прямо впливає на темпи відтворення. Багатограннийнепрямий вплив пов'язаний зі створенням численних підприємств,які обслуговують зовнішній сектор (суміжні й допоміжні виробни-цтва, постачальники, субпідрядники), допомагають подолати інерцій-ність і є ще однією складовою економічного зростання.

Зміна експорту (пропозиція товару на вивезення) та імпорту (по-питу на закордонні товари) залежить від зміни умов торгівлі. Ця за-лежність характеризується поняттями «еластичність експорту» (від-носна пропозиція експорту) та «еластичність імпорту» (відноснийпопит на імпорт) [34, с. 137-138].

Еластичність імпорту (E) — це зміна попиту на імпорт, що ви-пливає зі зміни умов торгівлі. Еластичність імпорту вимірюється яквідношення відсоткової зміни обсягів імпорту до відсоткової змінийого ціни, тобто

AIM (%)

E =       Л^       (2.2)

im AP(%)         V '

Якщо ціни на імпортні товари спадають, то обсяги імпорту збіль-шуються, а якщо ціни зростають, то імпорт скорочується. Попит наімпорт вважається еластичним, якщо Eim < 1. Це означає, що падінняціни на імпортні товари на 1% привело до зростання попиту на нихбільше, ніж на 1%.

Попит на імпорт вважається нееластичним, якщо Eim < 1 . Цеозначає, що падіння ціни на імпортні товари на 1% призвело до зрос-тання попиту на них менше, ніж на 1%.

Країна збільшуватиме витрати на імпорт при падінні цін (томущо падіння цін імпорту означає поліпшення умов торгівлі), якщо по-пит на імпорт еластичний, оскільки попит на імпортні товари зростаєшвидше, ніж падає їхня ціна.

Країна скорочуватиме витрати на імпорт, якщо попит на імпортнееластичний. Але оскільки обсяг імпорту обмежений можливостя-ми експорту (експортом заробляються кошти на імпорт), то у випад-ку еластичності імпорту і падінні його ціни обсяг експорту повинензбільшуватися.

Еластичність експорту (Ех) — це зміна пропозиції товарів на екс-порт, що випливає зі змін умов торгівлі. Еластичність експорту ви-мірюється як відношення відсоткової зміни обсягів експорту до від-соткової зміни ціни імпорту, тобто

E AX (%)

Ex ~~АЩ.       (2.3)

При зниженні цін на імпортні товари обсяги експорту збільшу-ються, а при зростанні — зменшуються.

Таким чином, еластичність попиту на імпорт і еластичність про-позиції товару на експорт тісно взаємозалежні. Висока еластичністьсвідчить про розвинутість ринкового механізму, що дає змогу вироб-никам швидко реагувати на зміну цін. Низька еластичність свідчитьпро недостатній розвиток механізму регулювання економічними про-цесами, що створює для суспільства серйозні економічні проблеми.

Значну роль для економічного розвитку країни відіграє підвищен-ня конкурентоспроможності національного виробництва. Під конку-рентоспроможністю, згідно з визначенням Організації економічногоспівробітництва і розвитку, розуміють «рівень, якого країна може до-сягти за вільних і справедливих умов, виробляючи товари і послуги, щовідповідають вимогам міжнародних ринків, і водночас підтримуючи тапідвищуючи реальні доходи протягом тривалого часу» [30, с. 207].

Аналізуючи значення і роль конкурентоспроможності в сучасно-му світі, враховують взаємозв'язок між навколишнім середовищемконкретної країни та процесом створення багатства, а також впливна нього певних чинників. Так, «Звіт про глобальну конкурентоспро-можність», який видає організація Всесвітній економічний форум(ВЕФ) у співпраці з Центром міжнародного розвитку при Гарвард-ському університеті визначає дванадцять чинників конкурентоспро-можності, які покладено в основу розрахунку індексу глобальної кон-курентоспроможності (GCI):

якість державних і суспільних інститутів;

інфраструктура;

макроекономічна стабільність;

охорона здоров'я та шкільна освіта;

вища освіта та професійна підготовка;

ефективність ринків товарів і послуг;

ефективність ринку праці;

розвинутість фінансового ринку;

технологічний рівень;

10) розмір ринку;

конкурентоспроможність компаній;

інноваційний потенціал.

Індекс глобальної конкурентоспроможності — синтетичний по-казник. Він на 13 складається зі статистичних даних та на 23 — з екс-пертних оцінок, для одержання яких у 2009 р. було опитано 11 тис.топ-менеджерів компаній, які працюють у 125 країнах світу (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Індекс глобальної конкурентоспроможностіокремих країн у 2009 р.

Країни

Місце в рейтингу

Індекс

 

133-х країн

конкурентоспроможності

Розвинуті країни

Швейцарія

1

5,60

США

2

5,59

Швеція

4

5,51

Данія

5

5,46

Фінляндія

6

5,43

Німеччина

7

5,37

Канада

9

5,33

Велика Британія

13

5,19

Країни з перехідною економікою

Польща

46

4,33

Словаччина

47

4,31

Індія

49

4,30

Азербайджан

51

4,30

Угорщина

58

4,22

Туреччина

61

4,16

Найменш розвинуті країни

Барбадос

44

4,35

Гондурас

89

3,86

Кенія

98

3,67

Еквадор

105

3,56

Буркіна Фасо

128

3,23

Зімбабве

132

2,77

Бурунді

133

2,58

Джерело: [www.handelsblatt.com]

Україна за першими чотирма базовими чинниками конкуренто-спроможності посідає відповідно 104-е, 69-е, 74-е та 94-е місця; зачинниками 5-10, що характеризують ефективність економіки, — від-повідно 48-е, 80-е, 78-е, 50-е, 60-е та 90-е; за інноваційними чинни-ками 11 та 12 — 76-е та 73-е місця. Таким чином, найгіршу оцінкуУкраїна отримала за якістю державних та суспільних інститутів, тоб-то якість влади та управління є головним чинником неконкуренто-спроможності нашої країни.

Ще один індекс конкурентоспроможності (ІМД) складає Центр звивчення конкурентоспроможності Міжнародного інституту розви-тку менеджменту в Лозані. Конкурентоспроможність оцінюється затакими критеріями:

економічна діяльність;

урядова ефективність;

бізнесова ефективність;

інфраструктура.

Побудова індексу конкурентоспроможності ІМД ґрунтуєтьсяна такому співвідношенні: 23 — дані офіціальної статистики й 13 —оцінки експертів. Для ранжирування використовується 314 показни-ків, але кількість аналізованих країн становить лише 60. Це робитьіндекс ІМД об'єктивнішим, але й більш консервативним.

Взаємодія з іноземними торговельними партнерами змушує на-ціональні фірми поліпшувати свою технічну базу, якість продукції,впроваджувати сучасні методи управління, внаслідок чого підвищу-ються темпи зростання економіки.

Одним із важливих показників конкурентоспроможності країниє конкурентоспроможність експорту. Головними ознаками конку-рентоспроможного експорту експерти ЮНКТАД вважають такі:

частка експорту країни на міжнародних ринках;

диверсифікація «експортного кошика» країни;

зростання темпів експортування;

модернізація технологій і зростання кваліфікації кадрів у екс-портній сфері;

розширення кількості фірм-експортерів, які можуть конкуру-вати на міжнародному рівні;

частка національної доданої вартості в експорті країни;

зростання реальної заробітної плати у сфері експортування;

досягнення ефекту масштабу [30, с. 185; 62, с. 482; 78, с. 163].

Наявність усіх цих ознак дає змогу оцінити експорт як конкурен-тоспроможний.

Конкурентоспроможний експорт дає змогу країнам одержуватибільше іноземної валюти й імпортувати товари, послуги і технології,які необхідні для підвищення продуктивності праці, рівня життя тавнутрішнього потенціалу. Завдяки йому підприємства починаютьорієнтуватися на вищі стандарти, мають можливості для більш про-стого доступу до інформації, відчувають конкурентний тиск. Це спо-нукає національні фірми прикладати енергійні зусилля для освоєннянових навичок і можливостей.

Конкурентоспроможний експорт відрізняється від звичайногоекспорту за чотирма критеріями [78, с. 166]:

усталеність експорту тобто усталені та дедалі більші його обся-ги, частка на відповідних товарних та регіональних міжнарод-них ринках, інтеграція із закордонними ринками;

високий рівень ефективності експортних операцій, що свідчитьпро цінову конкурентоспроможність, реалізацію порівняльнихпереваг;

якість експортних товарів і послуг та їхня інноваційність, щозабезпечує, згідно з теорією життєвого циклу продукції Р. Вер-нона, довгострокову присутність на світовому ринку та попитспоживачів до продукції фірми;

добросовісність конкуренції, тобто експортні операції, здій-снюються в конкурентному середовищі без використання про-текціоністських заходів, заборонених міжнародними угодами,та інструментів, що спотворюють ринковий механізм (рис. 2.2).

Таким чином, експортна конкурентоспроможність країни, фірмисвідчить про ефективність їхньої інтеграції у світове господарство таадаптацію до сучасної глобальної економіки.

Міжнародна торгівля може розглядатися як похідна від економіч-ного зростання, тобто економічне зростання безпосередньо впливаєна розвиток міжнародної торгівлі. Воно поширює внутрішні виробни-чі можливості країни, що сприяє зростанню дешевого експорту, ви-ходу на нові ринки. Але в той же час зниження експортних цін можепривести до того, що всі переваги прискореного економічного зрос-тання отримують країни-імпортери цієї продукції. Характер впливуекономічного зростання на міжнародну торгівлі залежить від того, якіфактори виробництва зростають — імпортозамінні чи експорторозши-рювальні [34, с. 140-142; 39, с. 124-127; 40, с. 125-127; 70, с. 176-177].

З погляду впливу на міжнародну торгівлю економічне зростан-ня може бути експорторозширювальним, імпортозамінним або ней-тральним.

Якщо випуск країною експортних товарів зростає в більшій про-порції, ніж випуск товарів, які можуть бути предметом імпорту, тоекономічне зростання, яке приводить до більшого, ніж пропорційне,поширення торгівлі, називається експорторозширювальним.

Експорторозширювальне зростання визначається зростаннямвиробництва товарів експорту в країні. Збільшення їхньої пропози-ції на світовий ринок приводить до зниження відносних цін, оскіль-ки країна змушена продавати на експорт більше своїх експортнихтоварів, відносна ціна яких падає, щоб купувати колишню кількістьімпортних товарів, відносна ціна яких зростає. Внаслідок цього екс-порторозширювальне зростання приводить до погіршення умовторгівлі даної країни і поліпшення в країнах — торговельних парт-нерах.

Якщо споживання країною товару, який є предметом імпорту,зростає в більшій пропорції, ніж споживання країною товару, якийпризначається для експорту, то вплив економічного зростання наспоживання зумовить поширення торгівлі ще в більшій пропорції йбуде називатися імпортозамінним.

Імпортозамінне зростання визначається зростанням виробни-цтва в країні імпортозамінних товарів. Розширення внутрішньоговиробництва призводить до падіння попиту на імпорт, відносних цінімпорту і зростання відносних цін експорту. Таким чином, імпортоза-мінне зростання приводить до поліпшення умов торгівлі (зниженняпопиту на імпорт викликає зниження цін на імпортні товари) даноїкраїни і погіршенню їх у країн-торговельних партнерів.

Для конкретної країни вигідний імпортозамінний тип внутріш-ньоекономічного зростання та експорторозширювальний тип зрос-тання в решті світу, оскільки умови торгівлі країни з іншим країнамисвіту поліпшуються. Експорторозширювальний тип внутрішньоеко-номічного зростання та імпортозамінне зростання в решті світу по-гіршують умови торгівлі даної країни з рештою світу.

Під нейтральним зростанням торгівлі розуміють збільшення фі-зичного обсягу міжнародної торгівлі без зміни умов торгівлі між кра-їнами.

Нейтральне зростання торгівлі можливе теоретично у випадку,коли всі чинники виробництва в усіх країнах зростають однаковимитемпами.

Економічне зростання залежно від умов торгівлі та ефекту зрос-тання по-різному впливає на добробут країни. Позитивний ефектзростання сам по собі свідчить про поліпшення добробуту країни. Упротилежному випадку добробут знижується або залишається не-змінним. Якщо ефект зростання позитивний і умови торгівлі країниполіпшуються внаслідок економічного зростання та торгівлі, то до-бробут країни підвищується. Якщо вони несприятливі, то добробуткраїни знижується, а у випадку їхньої зміни в протилежних напрямахдобробут країн може погіршитися, поліпшитися або залишитися не-змінними залежно від відносної величини цих показників.

Розрізняють розоряюче зростання, під яким розуміється ситуа-ція, за якої погіршення умов торгівлі перекриває позитивний ефект,одержаний від економічного зростання [34, с. 143; 39, с. 128; 60, с.104; 70, с. 183]. Деякі економісти вважають, що економічне зростанняможе мати для країн, що розвиваються, негативні наслідки. На їхнюдумку, може виникнути ситуація, коли зростання експортних галузейнастільки погіршить умови торгівлі, що добробут бідної країни станеще нижчим, ніж у випадку взагалі відсутності економічного зрос-тання. Це пояснюється тим, що оскільки країни, що розвиваються, єекспортерами, як правило, сировини, то їхнє зростання залежить відпідвищення видобування та експорту сировини. На відміну від них,розвинуті країни почнуть розроблювати синтетичні замінники при-родної сировини. Таким чином, зростання в промислово розвинутихкраїнах буде імпортозамінним, а в країнах, що розвиваються, — екс-порторозширювальним. Країни, що розвиваються, в умовах такогоекспорторозширювального зростання експортуватимуть усе більшетоварів, які стають дешевшими. Це настільки погіршить умови тор-гівлі, що перекриє позитивний ефект від самого зростання. Вважаєть-ся, що краще не прямувати до економічного зростання, ніж одержатитаке експорторозширювальне зростання.

Американський економіст Джагліт Бхагваті з Колумбійськогоуніверситету у своїй статті, яку опублікував у 1958 р., показав щотакий негативний ефект зростання може виникнути лише в умовахдуже специфічної економічної моделі. Це — екстремальна модельзбільшення пропозиції, в якій гіпертрофоване експорторозширю-вальне зростання зіштовхується з різним спадом умов торгівлі.

Необхідні три умови для виникнення в країні розоряючого зрос-тання:

зростання намагається значно збільшити експорт, тобто зрос-тання повинно спрямовуватися в напрямі поширення пропо-зиції експортних товарів. Зростання експортної пропозиціїповинно бути настільки суттєвим, щоб уплинути на світовіціни;

іноземний попит на експортні товари країни повинен бутинастільки нееластичним щодо цін, що поширення експортуприведе до значного зниження світової ціни на даний екс-портний товар і умови торгівлі країни-експортера значно по-гіршаться;

країна настільки сильно залежить від міжнародної торгівлі, щозначне погіршення її умов торгівлі призведе до зниження на-ціонального добробуту.

Країни, які експортують широкий асортимент товарів ризикуютьменше. Країна, що розвивається, яка залежить від експорту одного чидекількох видів сировинних товарів, ризикує значно більше.

Однак модель розоряючого економічного розвитку розглядаєть-ся як теоретична, яка не має практичного застосування.

Економічне зростання, підвищення конкурентоспроможностікраїни потребує адаптації до структурних змін, що відбуваються вміжнародній торгівлі. Ці зміни характеризують структурні зрушенняу виробництві під впливом інновацій, зміни попиту, а також лібералі-зацію торговельних режимів.

До основних структурних змін відносять:

падіння частки в міжнародній торгівлі сировинних продуктів,продуктів первинної переробки сировини;

швидке збільшення в міжнародній торгівлі частки наукоміст-ких товарів;

поступове збільшення частки проміжних товарів, зростаннязначення торгівлі напівфабрикатами, компонентами, вузлами.

Підсумки глави

Економічний розвиток країни характеризують такі показники,як приріст ВВП та ВВП на душу населення, який має назву «ефектбагатства» або «ефект економічного розвитку». Основними чинни-ками, що визначають рівень економічного розвитку країн та сприя-ють міжнародній торгівлі є інновації та технологічні зрушення (на-уково-технічний прогрес), які підвищують ефективність діяльностіта створюють нові конкуренті переваги; рівень економічної свободи,що свідчить про наявність ринкової економіки; природно-географіч-ні умови, що формують природні конкурентні переваги; якість під-готовки робочої сили.

Міжнародну торгівлю можна розглядати як рушій економічно-го зростання. Про це свідчать емпіричні дослідження, які показали,що темпи зростання ВНП та експорту тісно корелюють між собою;існує значна кореляція між часткою експорту у ВНП і темпами змінВНП; збільшення темпів зростання експортних доходів на 1% зумов-лює збільшення темпів зростання ВНП на 0,1%.

Розвинутість ринкового механізму країни залежить від рівняеластичності попиту на імпорт і еластичності пропозиції товару наекспорт.

Конкурентоспроможність країни, особливо конкурентоспромож-ність експорту, суттєво сприяє економічному розвитку. Країни почи-нають виробляти та експортувати товари та послуги, які відповіда-ють вимогам міжнародних ринків, що дає змогу одержувати більшеіноземної валюти і, тим самим, імпортувати продукцію, яка необхіднадля підвищення продуктивності праці, рівня життя, реальних дохо-дів.

Міжнародна торгівля розглядається і як похідна від економіч-ного зростання. Характер впливу економічного зростання на торгів-лю залежить від того, які фактори виробництва зростають — імпорто-замінні чи експорторозширювальні.

Економічне зростання може бути експорторозширювальним,імпортозамінним, нейтральним. Для конкретної країни вигіднийімпортозамінний тип внутрішньоекономічного зростання та екс-порторозширювальний тип зростання в решті світу, оскільки умовиторгівлі країни з іншими країнами світу поліпшуються. Експорто-розширювальний тип внутрішньоекономічного зростання та імпор-тозамінне зростання в решті світу погіршують умови торгівлі даноїкраїни з рештою світу.

Існує модель розоряючого економічного розвитку, яку вчені роз-глядають лише як теоретичну й яка не має практичного застосування.

Ключові поняття

Економічний розвиток; міжнародна торгівля; ефект економічного розви-тку; технологічні інновації; науково-технічний прогрес; економічна свобода;природно-географічні умови; якість людського капіталу; економічне зрос-тання; еластичність експорту та імпорту; конкурентоспроможність; конку-рентоспроможність експорту; умови торгівлі; експорторозширювальне, ім-портозамінне, нейтральне, розоряюче зростання.

Запитання для самоконтролю

Чому більшість країн світу намагається прискорити темпи економіч-ного зростання?

Які основні чинники сприяють економічному розвитку та міжнарод-ній торгівлі?

Чому технологічні інновації вважаються рушійною силою довготрива-лого економічного розвитку?

Як різні темпи технічного прогресу впливають на виробничі можли-вості країни?

У чому сутність еластичності експорту та імпорту?

Охарактеризуйте конкурентоспроможність експорту.

Які розрізняють типи економічного зростання і як економічне зростан-ня впливає на міжнародну торгівлю?

Запитання для обговорення

Вільна ринкова економіка стимулює швидкий економічний розвиток,тоді як керована державою економіка стимулює розвиток. Чому?

Якщо умови торгівлі України поліпшаться, то як це вплине на реаль-ний доход?

Чи має рацію міжнародне порівняння добробуту в окремих країнах попоказнику „ефект економічного розвитку», враховуючи, що різниця в цінахна товари в різних країнах часто залежить від торговельних бар'єрів?

Як здійснюється розвиток конкурентоспроможного експорту в різнихкраїнах світу?

Як формується національна експортоорієнтована модель?

Якщо зростання країни А орієнтовано на поширення експортних галу-зей, то як можуть у майбутньому змінитися її умови торгівлі?

Що з нижче наведених випадків може змінити структуру торгівлі(коли раніше експортований товар починає імпортуватися й навпаки):

а)         зростання забезпеченості факторами, яких раніше було недостатньо;

б)         міжнародне поширення інновацій;

в)         зміна смаків споживачів у країні.

Поясніть вашу відповідь.

Китай виготовляє трудомісткий одяг і значну частку трудових ресур-сів переміщує у виробництво цього експортного товару. Як вплине зростанняекспорту одягу на умови торгівлі країни?

Світова ціна на нафту порівняно з попереднім роком зросла в 3 рази.За цей час вартісний обсяг імпорту нафти в Україну підвищився в 2 рази.Поясніть, український попит на імпорт нафти еластичний чи нееластичний.

10. Яких заходів слід уживати для вдосконалення структури українськогоекспорту для підвищення частки наукомісткої та технологічно складної про-дукції?

Набуття практичних навичок

Проаналізуйте за країнами світу позитивний вплив збільшення екс-порту на економічне зростання.

Підберіть приклади дії тих чи інших чинників сприяння економічномурозвитку та міжнародній торгівлі. Дати їхню оцінку.

Проаналізуйте зв'язок між рівнем економічної свободи та ефектомекономічного розвитку за країнами світу.

Проаналізуйте на прикладах окремих країн зв'язок між темпами зрос-тання ВНП і темпами зростання експорту; між зміною частки експорту ВНПі темпами змін ВНП.

Оцініть конкурентоспроможність експорту України.

Підберіть приклади різних типів економічного зростання та оцініть їх.

Розрахуйте середній рівень економічної свободи та середній індексконкурентоспроможності за групами країн (розвинуті країни, країни з пе-рехідною економікою, країни, що розвиваються), серед яких виділіть групунайбідніших, групу із середнім та високим ефектом економічного розвитку.Зробіть порівняльний аналіз із розвитком міжнародної торгівлі в групах цихкраїн.

Розподіліть країни залежно від рівня економічної свободи на «свобод-ні», «в основному свободні», «середній рівень свободи», «відносно свободні»,«пригнічені» та порівняйте з розвитком їхньої міжнародної торгівлі.

www.kmu.gov.ua

www.ukrstat.gov.ua

www.cia.gov

www.rating.rbc.ruwww.heritage.org

www.handelsblatt.com

Web-сайти

Урядовий портал Кабінету Міністрів Украї-ни. Містить інформацію про зовнішньоеконо-мічну діяльність.

Інформація щодо зовнішньоторговельнихзв'яз ків України.

Інформація про економічний потенціал країнсвіту.

Пошук економічних рейтингів.Інформація американського аналітичногоцентру Heritage Foundation про загальнийрівень економічної свободи за країнами світу.Інформація про загальний індекс конкурен-тоспроможності країн.

РОЗДІЛ ІІ.ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ