3.2. Теорія абсолютних переваг

магниевый скраб beletage

Розвиток міжнародної торгівлі в період переходу провідних країндо великого машинного виробництва зумовив появу теорії абсолют-них переваг, автором якої став А. Сміт [16, c. 10-13; 34, с. 83-86; 46, с.38-39; 52, с. 47-52; 70, с. 23-24]. У праці «Дослідження про природута причини багатства народів» (1776) він піддав критиці мерканти-лізм. Сміт дотримувався поглядів, згідно з якими багатство нації за-лежить не стільки від накопиченого ними запасу шляхетних металів(золота), скільки від можливостей економіки продукувати кінцевітовари і послуги. Тому найважливішим завданням уряду є не нагро-мадження золота і срібла, а здійснення заходів щодо розвитку вироб-ництва на основі кооперації і поділу праці.

Отже, А. Сміт першим відповів на запитання «Чому країна за-цікавлена в міжнародному обміні?». Він вважав, що коли дві країниторгують одна з одною, то вони повинні мати виграш від торгівлі.Коли одна з них нічого не виграє, то вона відмовиться від торгівлі.

Для держави може бути вигідним не тільки продаж, а й купівлятоварів на зовнішньому ринку, і А. Сміт зробив спробу визначити, якісаме товари вигідно експортувати, а які імпортувати, та звідки вини-кає виграш від торгівлі.

Теорія міжнародної торгівлі А. Сміта заснована на таких переду-мовах:

праця є єдиним чинником виробництва. Тільки вона впливаєна продуктивність і ціну товару;

повна зайнятість, тобто всі наявні трудові ресурси використо-вуються у виробленні товарів;

у міжнародній торгівлі беруть участь тільки дві країни, що тор-гують між собою тільки двома товарами;

витрати виробництва залишаються постійними, а їхнє знижен-ня збільшує попит на товар;

ціна одного товару виражена в кількості праці, витраченої навиробництво іншого;

транспортні витрати на перевезення товарів з однієї країни віншу не враховуються;

зовнішня торгівля вільна від обмежень і регламентацій, тобтоуряди не повинні втручатися в зовнішню торгівлю. Їм вартопідтримувати режим відкритих ринків і свободи торгівлі;

міжнародна торгівля збалансована (імпорт оплачується екс-портом);

чинники виробництва не переміщуються між країнами.

Ця теорія отримала назву теорії абсолютних переваг, тому щоґрунтувалася на абсолютній перевазі: країна експортує той товар,витрати на вироблення якого менші, ніж у країні-торговельномупартнері, та імпортує той товар, який виготовляється за кордоном зменшими витратами. Обидві країни виграють у результаті спеціалі-зації кожної з них на виробництві того товару, по якому вони маютьабсолютну перевагу. Це дає можливість використовувати ресурсинайбільш ефективно, внаслідок чого вироблення обох товарів зросте.Збільшення вироблення обох товарів являє собою виграш від спеці-алізації на виробництві, який поділяється між двома країнами в про-цесі міжнародного товарообміну.

Модель теорії абсолютних переваг можна продемонструвати натакому прикладі (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Принцип абсолютної переваги

Показники

Країна А

Країна В

Час, необхідний для виробництва одиницітовару І (год.)

6

24

Час, необхідний для виробництва одиницітовару II (год.)

12

8

Дані табл. 3.1 показують, що на вироблення товару I у країні Апотрібно 6 год., а в країні В — 24 год., тобто в країні А на виробленняодиниці товару I витрачається менше часу, ніж у країні В. Це свід-чить про абсолютну перевагу країни А у виробленні товару I. У ви-робленні товару II абсолютну перевагу матиме країна В. Якщо країнаА зменшить вироблення товару II і збільшить вироблення товару I, акраїна В, навпаки, скоротить вироблення товару I і підвищить випусктовару II, то буде мати місце міжнародний поділ праці (міжнароднаспеціалізація) і міжнародна торгівля на основі принципу абсолютноїпереваги (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Вигоди від міжнародної торгівлі на основі теоріїабсолютних переваг

Види товарів

Країна А

Країна В

Світ у цілому

Товар I

+2 од.

-1 од.

+ 1 од.

Товар II

-1 од.

+3 од.

+2 од.

Якщо в країні А вироблення товару II зменшиться на 1 шт., то краї-на зекономить 12 год, які вона може використати для випуску додатко-вих 2 шт. товару I. Аналогічну ситуацію можна спостерігати і в країніВ: внаслідок скорочення вироблення на 1 шт. товару I буде зекономле-но 24 год, які можна використати для додаткового випуску 3 шт. това-ру II. Таким чином, світове вироблення товару I збільшиться на 1 шт.,а товару II — на 2 шт. без використання додаткових ресурсів (тобто принезмінній кількості праці), а тільки завдяки міжнародній спеціалізації.

Головний висновок теорії абсолютних переваг полягає в тому, щовід міжнародної торгівлі виграє кожна країна і це має вирішальне зна-чення для формування зовнішнього сектора економіки. Міжнароднаторгівля є грою не з нульовим, а з позитивним результатом, тобто по-діл праці вигідний не тільки на національному, а й на міжнародномурівні. Однак нині за допомогою принципу абсолютної переваги мож-на пояснити лише невелику частку міжнародної торгівлі (наприклад,деяку частку торгівлі між розвинутими країнами і країнами, що роз-виваються). Переважну частину міжнародної торгівлі, особливо міжрозвинутими країнами, ця теорія не пояснює, оскільки не розглядаєситуацію, коли країни торгують між собою, одна з яких не має абсо-лютної переваги ні по жодному товару. Це пояснив Д. Рікардо.