4.3. Розвиток стандартної моделі:модель загальної рівноваги

магниевый скраб beletage

Стандартна модель одержала подальший розвиток у працях ан-глійських економістів Альфреда Маршалла, Френсіса Еджуорта,Джеймса Міда. Завдяки їхнім дослідженням у моделі міститься оста-точне узагальнення попиту та пропозиції як на внутрішньому, так іна міжнародному ринках. У ній розглядається більш точний методвизначення відносної ціни товару в умовах торгівлі, тобто аналізу-ється загальна рівновага (рівновага, що охоплює весь світ) за допо-могою кривих обміну або кривих взаємного попиту [34, с. 126-130;64, с. 81-85; 70, с. 73-81].

Крива обміну (крива взаємного попиту) об'єднує елементи попи-ту та пропозиції і показує кількість імпортного товару, необхідногокраїні, щоб спонукати її до експортування певної кількості свого то-вару. Отже, криві обміну віддзеркалюють бажання країни експорту-вати та імпортувати за різних відносних цін.

Нагадаємо, що обсяг міжнародної торгівлі визначаються різни-цею між виробництвом та споживанням усередині країни. Через ценадлишок виробництва порівняно зі споживанням змушує країнуекспортувати товар, а недостача — імпортувати його. В умовах за-гальної рівноваги імпорт товару ІІ в країну А повинен дорівнюватиекспорту товару І в країну В, помноженому на його відносну ціну.

В умовах автаркії країна А виробляє та споживає в точці А. З по-чатком торговельних відносин (РВ = Р/Рп = 1) виробництво перемі-щується в точку В, і країна експортує 60 одиниць товару І та імпорту60 одиниць товару ІІ з країни В. Країна досягає точки Е на кривій бай-дужості ІІІ (рис. 4.8, а). Якщо Рр = Р/Рп = 12, то країна переміщуєтьсяз точки А в точку Fу виробництві і обмінює 40 І на 20 ІІ. Максималь-ний рівень споживання характеризує точка Н на кривій байдужостіІІІ. Взаємозалежність між експортом та імпортом демонструється нарис. 4.8, б, на якому точка Е фіксує бажаний обсяг експорту І (60 І)для забезпечення необхідного обсягу імпорту товару ІІ (60 ІІ). Цяточка є точкою взаємного попиту і показує, що за такою відносноюціною РІ/Р країна А пропонує обмін 60 І на 60 ІІ. При зміні відносноїціни змінюються обсяги експорту та імпорту. У нашому прикладі вразі Рр = 12 країна споживає в точці Н і експортує 40 І в обмін на 20 ІІ.

За відносної ціни РА = 14 (ціна автаркії) експорту та імпорту небуде.

При сполученні точки Е з точкою Н, а також з іншими точками,одержаними аналогічно, можна побудувати криву взаємного попиту(рис. 4.8, б).

Для країни В криву взаємного попиту можна побудувати анало-гічно (рис. 4.9).

На відміну від рис. 4.8, у цьому випадку по осі абсцис відклада-ється потреба країни В в імпорті товару І, а на осі ординат — бажанняекспортувати для цього товар ІІ.

Тепер слід проаналізувати загальну (міжнародну) рівновагу, тоб-то розглянути, як саме взаємодія кривих обміну двох країн визначаєрівноважну відносну ціну товару в умовах торгівлі (рис. 4.10).

Кут нахилу лінії ОЕ ілюструє відносну ціну, по якій здійснюєтьсяторгівля, відрізок на осі абсцис ОG показує кількість товару І, якийекспортує країна А та імпортує країна В, відрізок на осі ординат ОG'свідчить про кількість товару ІІ, імпортованого країною А та експор-тованого країною В.

Рівноважну відносну ціну товару, при якій торгівля буде збалан-сованою, показує точка перетину кривих обміну країн А та В (Е = Е)У точці Е виникає загальна рівновага на міжнародному рівні і одно-часно урівноважується попит та пропозиція на внутрішньому та між-народному ринках.

Рис 4.10. Загальна рівновага (рівноважна відносна ціна товарів при торгівлі)

При іншій відносній ціні необхідні обсяги експорту та імпортуобох товарів можуть бути різними. Це впливає на відносну ціну това-ру, внаслідок чого вона поступово доводиться до рівноважного рівня.

Криві взаємного попиту країн А та В перетинаються в точці Е тавизначають рівновагу Р/Рп = РВ = РВ = 1. Точка Е на кривій обмі-ну країни А показує, що при РВ здійснюється обмін 60 І на 60 ІІ, аточка Е на кривій обміну країни В показує, що країна пропонує 60ІІ за 60 І. Якщо значення Р/Рп інше (тобто інша відносна ціна), тоторгівля не буде збалансованою: попит перевищуватиме пропозиціюабо, навпаки, пропозиція перевищуватиме попит. Так, при Рр = Х, 40одиниць товару І, які країна А експортуватиме (точка Н), буде недо-статньо для імпорту товару І, потрібного країні В при такій порівнянонизькій ціні.

Якщо попит надлишковий і пропозиція недостатня, то відноснаціна має підвищитися до рівноважного рівня, який дорівнює 1.

Е Країна В

Слід звернути увагу, що, по-перше, рівноважна відносна цінаРВ = 1, яка визначається перетином кривих обміну двох країн і булазнайдена за допомогою моделі загальної рівноваги, відповідає тій, щобула визначена за допомогою стандартної моделі, та, по-друге, країниодержують однаковий виграш від торгівлі.

Підсумки глави

Стандартна модель ґрунтується на теорії заміщення, яка до-помогла обґрунтувати теорію порівняльних переваг не тільки на ви-тратах праці, а й на інших факторах виробництва. Згідно з теорієювитрат заміщення, вартість одного товару визначається кількістюдругого товару, яким слід пожертвувати для звільнення ресурсів, до-статніх для виробництва додаткової одиниці першого товару. Країназ меншими витратами заміщення у виробництві будь-якого товарумає і порівняльні переваги по цьому товару, а також і, одночасно, по-рівняльну невигідність по другому товару. Така модель порівняльнихпереваг розглядає ситуацію в умовах постійних витрат заміщення таповної спеціалізації країн на товарах своєї відносної переваги і при-пинення виробництва товарів, за якими відносну перевагу маютьінші країни.

Стандартна модель розглядає сукупний попит та пропозицію.В її основі лежать зростаючі витрати заміщення, під якими розумі-ють, що країна для виробництва кожної додаткової одиниці одноготовару повинна відмовитися від випуску не постійної, а зростаючоїкількості іншого товару.

Пропозиція на ринку характеризується граничною нормоютрансформації, що означає кількість одиниць товару ІІ, від виробни-цтва яких країна повинна відмовитися для виробництва кожної до-даткової одиниці товару І.

Зростаючі витрати заміщення виникають внаслідок того, що фак-тори виробництва не однорідні і не використовуються в однаковихпропорціях. Отже, країна в міру збільшення бідь-якого товару по-винна використовувати ресурси, які стають менш ефективними абоменш придатними для виробництва певного товару.

Попит на ринку характеризується граничною нормою заміщення,що означає таку кількість одиниць товару ІІ, від якого країна повиннавідмовитися, щоб одержати одну додаткову одиницю товару І та прицьому забезпечити збереження існуючого рівня споживання.

При зростаючих витратах заміщення не здійснюється повноїспеціалізації країн. Зі спеціалізацією кожної з країн відносні ціни натовари зближується, поки не стануть однаковими. З цього моментукраїнам не вигідно продовжувати нарощувати виробництво товарусвоєї порівняльної переваги, бо вже досягнута рівноважна ціна. Цездійснюється до повної спеціалізації країн у виробництві. Подальшаспеціалізація не має сенсу, тому що через зростаючі витрати заміщен-ня це буде дорожче, ніж імпортувати товар.

Виграш від торгівлі складається від виграшу від обміну (це пе-реваги, які одержує країна тільки через те, що вона вступила в торговівідносини з іншими країнами) та виграшу від спеціалізації (це пере-ваги, які одержує країна через те, що в умовах торгівлі вона зосеред-ила свої зусилля на виробництві товарів, за якими вона має відноснуперевагу).

Подальший розвиток стандартна модель одержала в моделі за-гальної рівноваги в міжнародній торгівлі, яка пов'язує попит та про-позицію на товари всередині країни з попитом та пропозицією на нихіз-за кордону. Вона ґрунтується на понятті взаємного попиту, якийоб'єднує елементи попиту та пропозиції і показує кількість імпорт-ного товару, необхідного країні, щоб спонукати її до експортуванняпевної кількості свого товару. Модель також розглядає точніший ме-тод визначення відносної ціни товару в умовах торгівлі за допомогоюкривих обміну, які віддзеркалюють бажання країни експортувати таімпортувати за різних відносних цін.

Загальна рівновага досягається у випадку, коли експорт товару Ікраїни А дорівнює імпорту товару І країни В, а імпорт товару ІІ краї-ни А дорівнює експорту товару ІІ країни В.

Ключові поняття

Теорія порівняльних переваг; теорія витрат заміщення; криві виробни-чих можливостей; постійні та зростаючі витрати заміщення; автаркія; гра-нична норма трансформації; криві байдужості; гранична норма заміщення;рівноважна відносна ціна; повна та неповна спеціалізація; виграш від обміну;виграш від спеціалізації; криві взаємного попиту; модель загальної рівноваги.

Запитання для самоконтролю

У чому сутність теорії витрат заміщення?

Що розуміють під постійними й зростаючими витратами заміщення таколи вони виникають?

Що таке гранична норма трансформації та гранична норма заміщення?

Охарактеризуйте криві байдужості.

Як визначаються рівноважні відносні ціни?

Що розуміють під виграшем від обміну та виграшем від спеціалізації?

У чому особливості торгівлі, яка ґрунтується на відмінностях у сма-ках?

У чому сутність моделі загальної рівноваги?

Які характерні риси стандартної моделі?

Запитання для обговорення

Чому пояснення закону порівняльних переваг Д.Рікардо неприйнят-не?

Який зв'язок між витратами заміщення і межею виробничих можли-востей країни?

Який вигляд має межа виробничих можливостей у випадку постійнихвитрат заміщення?

Який зв'язок між витратами заміщення та відносною ціною товару?

Чому межі виробничих можливостей різних країн мають неоднаковуформу?

Як взаємодіє попит і пропозиція в умовах автаркії та в умовах торгівлі?

Чому виникає неповна спеціалізація виробництва в разі зростання ви-трат заміщення?

Чи може спеціалізація у виробництві та взаємовигідна торгівля ґрун-туватися виключно на відмінностях:

а)         у смаках між двома країнами;

б)         в наділенні факторами та/або в технологіях між двома країнами?

У чому особливості торгівлі між невеликою та великою країною?

Набуття практичних навичок

Накресліть на графіку велику ввігнуту щодо початку координат кри-ву виробничих можливостей. Починаючи із середини лінії межі виробничихможливостей, покажіть стрілками, що країна зіштовхується зі зростаючимивитратами заміщення у виробництві більшої кількості товару І, який вимірю-ється по горизонтальній осі, та більшої кількості товару ІІ. Поясніть, як змі-ниться нахил межі виробничих можливостей, якщо країна виробляє більшетовару І? Більше товару ІІ? Що відображають ці зміни?

Накресліть на графіку три суспільні криві байдужості так, щоб верхнідві криві перетиналися. Поясніть, що вимірюється нахилом цих кривих тачому нахил кожної з них менший для більш низьких точек? Визначте, яка здвох кривих байдужості, які перетинаються, показують вищий ступінь задо-волення: праворуч чи ліворуч від точки перетину?

Накреслити на графіку суспільну криву байдужості, як дотичну до до-сить плоскої частини ввігнутої кривої виробничих можливостей. Накреслітьлінію, яка показуватиме рівноважно-відносну ціну в умовах ізоляції в кожнійкраїні. Поясніть, який з товарів має порівняльну перевагу для кожної кра-їни, а також за яких незвичайних умов не буде порівняльної переваги? Нацьому графіку на межі виробничих можливостей покажіть стрілками напрямспеціалізації у виробництві й точку рівноваги виробництва та споживаннядля кожної країни в умовах торгівлі. Визначте, скільки виграє кожна країна вспоживанні порівняно з точкою автаркії та яка з двох країн більше виграє відторгівлі. Поясніть [70, с. 63].

WEB-сайти

www.economics.com.ua           Велика економічна бібліотека в Україні.

www.bib.com.ua          Електронна бібліотека в Україні.