ГЛАВА 5.АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕОРІЇМІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

магниевый скраб beletage

Після вивчення матеріалу цієї глави ви повинні вміти:

дати визначення теорій технологічної розриву, життєвого ци-клу продукції, представницького попиту, економії на масшта-бах виробництва, внутрішньогалузевої торгівлі та конкурент-них переваг;

пояснити відмінності теорій з неотехнологічним підходом відкласичних теорій;

визначати особливості кожної з альтернативних теорій;

обґрунтувати, виходячи з положень альтернативних теорій, ви-гідність для країн займатися міжнародною торгівлею.

Застосування класичних теорій ускладнюється через неясністьу їхньому емпіричному підтвердженні, а також тим, що в реальномужитті деякі припущення, на яких вони ґрунтуються, не існують. Томуїх не можна пристосувати до більшості сучасних форм міжнародноїторгівлі.

Внаслідок швидкого розвитку наукомістких і високотехнологіч-них галузей виробництва, збільшення темпів зростання міжнародноїторгівлі в другій половині ХХ ст. з'являється ряд теорій з неотехно-логічним підходом. Вони називаються альтернативними теоріями,тому що їхні автори намагаються пояснити реалії і перспективи між-народної торгівлі динамічними порівняльними перевагами, що вини-кають чи створюються, використовуються і згодом зникають, а такожформулюють причини та наслідки участі окремої країни в міжнарод-ному торговельному обміні з інших позицій, ніж у класичних теоріях.Наголос у них робиться на попит, недосконалу конкуренцію, ефектмасштабів виробництва, кваліфікацію праці і технологічні досягнен-ня як вирішальні елементи міжнародної спеціалізації.