6.2. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі

Митний тариф — це основний і найдавніший інструмент зовніш-ньоторговельної політики. Це систематизований звід ставок мита,яким обкладаються товари й інші предмети, ввезені на митну терито-рію країни, чи вивозяться за межі даної території.

Мито, стягнуте митницею, являє собою податок на товари й іншіпредмети, що переміщуються через митний кордон держави.

Мита виконують такі функції:

фіскальну, коли вводяться для того, щоб добути гроші для дер-жави. Ця функція стосується як імпортного, так і експортнихмит;

протекціоністську, коли вводяться для скорочення чи усунен-ня імпорту, тим самим обгороджуючи вітчизняних виробниківвід іноземної конкуренції;

балансувальну, коли вводяться для запобігання небажаногоекспорту товарів, внутрішні ціни на які нижчі від світових.

Існують різні види мит [2; 34, с. 204-206; 81, с. 149-157; 82, с. 299]:

Види мит

1. За способом стягування:

адвалерне (вартісне) (TAV), що нараховується у відсотках домитної вартості товарів, які обкладаються митом (наприклад,30% від митної вартості):

P - P

TAV    ,           (6.1)

гш

де Pd — ціна товару на внутрішньому ринку;

Pi ш — ціна товару, за якою він імпортується.

Як правило, ці мита застосовуються при обкладанні товарів, щомають різні якісні характеристики в межах однієї товарної групи.Адвалерні мита допомагають підтримати однаковий рівень захистувнутрішнього ринку незалежно від коливання цін на товар, тобто ав-томатично адаптуються до інфляції. При цьому змінюється тількисума доходу в бюджет. Так, якщо розмір мита дорівнює 30% від цінитовару в 150 дол., то доход бюджету становить 45 дол. Якщо ціна то-вару збільшиться до 200 дол., то сума доходу бюджету зросте до 60дол., а в разі зменшення ціни до 80 дол. доходи становлять 24 дол.Отже, адвалерне мито підвищує ціну імпортного товару на установ-лений відсоток;

специфічне (TS), що нараховується у встановленому грошово-му розмірі на одиницю товарів, які обкладаються митом (на-приклад, 15 дол. за 1 т):

TS = Pd - Pm , (6.2)

де Pd — середня внутрішня ціна товару, який потребує митного за-хисту.

Специфічні мита накладаються, як правило, на стандартизованітовари. Ступінь митного захисту за допомогою специфічного митапрямо залежить від коливання цін. Так, специфічне мито в 100 дол. заодиницю імпортного вентилятора більше обмежує імпорт вентилято-ра ціною 600 дол., тому що становить 16,7% його ціни, ніж вентиля-тора ціною 1000 дол., тому що становить 10% його ціни. Тому рівеньзахисту вітчизняних виробників при використанні специфічних митіз зростанням імпортних цін падає, а зі зменшенням імпортних цінзбільшується. Однак при падінні імпортних цін специфічне мито під-вищує рівень захисту внутрішнього ринку;

комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладання(наприклад, 30% від митної вартості, але не більше ніж 15 дол.за 1 т).

2. За об'єктом обкладання:

ввізне (імпортне) мито, що нараховується на товари під час їхввезення на митну територію держави. Ввізне мито диференці-йоване. Можуть застосовуватися ставки таких видів:

а)         преференційні ставки, що допускають зниження ставок митачи звільнення від обкладання митом. Вони застосовуються до това-рів, що надходять з держав, які створюють разом з державою, яка стя-гує мито, митний союз чи зону вільної торгівлі, або до товарів, якінадходять із країн, що розвиваються;

б)         пільгові ставки, які застосовуються до товарів, що надходять зкраїни чи економічних союзів, які користуються режимом найбіль-шого сприяння;

в)         повні (загальні) ставки, які застосовуються до всіх інших то-варів.

Ввізні мита є переважною формою мит, які застосовують усі кра-їни світу для захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

вивізне (експортне) мито, що нараховується на товари при їх-ньому вивезенні за межі митної території країни. Експортнийтариф, як правило, є адвалерним. Цю форму мит застосовуютьрідко — у випадках великих розходжень між внутрішніми і сві-товими цінами на певні види товарів; їхня мета — скоротитиекспорт і поповнити бюджет країни. Ставка експортного мита(Т) дорівнює відсотковому перевищенню експортної (світової)ціни товару РС над ціною, за якою він продається на внутріш-ньому ринку:

P - P

T = ї-р .           (6.3)

Pd

3. За характером:

сезонне (ввізне і вивізне) мито, що нараховується на сезоннітовари для оперативного регулювання міжнародної торгівлі.Термін його дії не перевищує декількох місяців на рік (в Украї-ні — до чотирьох місяців з моменту встановлення);

спеціальне мито, що застосовується державою в таких випад-ках:

а)         як захисне, якщо товари ввозяться на митну територію країнив таких кількостях чи на таких умовах, що наносять або загрожуютьзавдати шкоди вітчизняним виробникам подібних чи безпосередньоконкуруючих товарів;

б)         як запобіжний захід стосовно учасників зовнішньоекономічноїдіяльності, що порушують державні інтереси в певній галузі, а такожяк захід для припинення несумлінної конкуренції;

в)         як захід у відповідь на дискримінаційні і (чи) недружні дії збоку іноземних держав, а також у відповідь на дії окремих країн, щообмежують здійснення законних прав суб'єктів зовнішньоекономіч-ної діяльності держави.

Ставка спеціального мита встановлюється в кожному випадку.Це мито сплачується імпортером товару незалежно від інших подат-ків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі мита, митних зборіві т.п. Спеціальне мито сплачується готівкою чи в безготівковій формі,або ж вноситься сума мита на депозит чи оформлюється згідно з бор-говим зобов'язанням.

Сплачені суми спеціального мита можуть бути повернуті імпор-терові за рішенням спеціальних органів (в Україні — Міжвідомчоюкомісією з міжнародної торгівлі);

антидемпінгове мито, що застосовується при ввезенні на мит-ну територію країни товарів за ціною, істотно нижчою, ніж україні експорту на момент цього експорту, якщо таке ввезеннязавдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникамподібних або конкуруючих товарів, або перешкоджає організа-ції чи розширенню виробництва таких товарів. Антидемпінго-ве мито нараховується на товари, що є об'єктом застосуванняантидемпінгових заходів є тимчасовим збором для компенсаціївтрати від товарного демпінгу. Таке мито нараховується тількипісля проведення антидемпінгового розслідування й одержан-ня об'єктивних доказів нанесення збитку чи погрози нанесеннязбитку вітчизняній економіці.

Розмір ставки антидемпінгового мита визначається:

у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом антидем-пінгового розслідування;

або різницею між мінімальною ціною і митною вартістю товару(як різниця між цінами товару на внутрішньому і зовнішньомуринках). Під мінімальною ціною розуміють ціну зазначеноготовару, за якої його продаж не заподіює зби