ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжу-ється дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системисвітоторговельних зв'язків. ХХІ століття відкриває сприятливі пер-спективи щодо посилення ефективності зовнішньоторговельної ді-яльності України за рахунок оптимального використання перевагсвітогосподарського та міжнародного поділу праці. Водночас зали-шаються складні проблеми інтегрування народного господарствау світовий ринок. Наша держава певною мірою є «новачком» середголовних суб'єктів світоторговельного простору. Як і всі пострадян-ські країни, вона тільки формує зовнішньоторговельну модель, адек-ватну об'єктивним процесам глобалізації та міжнародної економічноїрегіоналізації. Це формування неможливе без з'ясування стану тапровідних тенденцій функціонування й розвитку світоторговельнихвідносин, виявлення геополітичної орієнтації зовнішньоторговель-ної діяльності України, вільного від впливу політичних чинників, якіпридушують економічний сенс.

У зв'язку з викладеним особливого значення набуває вивченнядисципліни «Міжнародна торгівля» при підготовці фахівців з міжна-родної економіки для підприємств та організацій усіх галузей народ-ного господарства. Метою цієї дисципліни є формування в студентівтеоретико-прикладних знань про сучасну роль, функціональне напо-внення та інструментарій міжнародної торгівлі у висококонкурент-ному середовищі.

Розгляд комплексу питань щодо функціонування та розвитку су-часної системи міжнародної торгівлі з урахуванням специфіки країнз транзитивною економікою, насамперед України, зумовлює структу-ру запропонованого підручника. Четверте його видання складаєтьсяз шести розділів, які містять оновлений та перероблений матеріал,новітні методики роботи зі студентами.

Розділ I присвячений висвітленню сутності та значенню міжна-родної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин, осо-бливостям її розвитку, оцінці результативності, взаємозв'язку міжміжнародною торгівлею та економічним розвитком країни.

У розділі II послідовно розглядаються основні концепції міжна-родної торгівлі, вивчення яких дає змогу пояснити причини міжна-родного обміну, його динаміки, структури, ефективності.

Розділ III присвячений питанням регулювання міжнародної тор-гівлі на національному та наднаціональному рівнях.

Розділ IV стосується організаційних аспектів міжнародної тор-гівлі. В ньому подано характеристику форм міжнародної торгівлі, ме-тодів здійснення експортно-імпортних операцій, а також діяльностіорганізованих товарних ринків.

Фінансові аспекти міжнародної торгівлі розглядаються в V розді-лі, де увага зосереджується на сутності та формах міжнародних роз-рахунків, особливостях фінансування міжнародної торгівлі.

Розділ VI дає можливість ознайомитися з нормативно-право-вим регламентуванням міжнародних торговельних угод, з процесамиукладання та виконання контрактів міжнародної купівлі-продажу, зурегулюванням міжнародних торгових суперечок.

У підготовці підручника брали участь аспіранти та пошукачі зіспеціальності «Міжнародна економіка»: Л. П. Апостолюк, І. О. Уха-нова, М. Є. Бикова, О. С. Кіро.

Для написання підручника використано праці провідних вітчиз-няних та зарубіжних учених, які містяться в наведеній бібліографії.

РОЗДІЛ І.ВСТУП ДО КУРСУ«МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ»