7.2. Регулювання міжнародної торгівлі в системі ООН

магниевый скраб beletage

У регулюванні міжнародної торгівлі важливе місце посідаютьКонференція ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), Міжнароднийторговельний центр ЮНКТАД/СОТ (МТЦ), Комісія ООН з питаньправа міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

ЮНКТАД

ЮНКТАД — орган Генеральної Асамблеї ООН, заснований у1964 р. Її утворення ґрунтувалося на тій підставі, що ГАТТ була на-півзакритою організацією, своєрідним «клубом обраних», вхід доякого був закритим для багатьох країн. Тому за ініціативою соціа-лістичних і низки країн, що розвиваються, було вирішено створитиорган в системі ООН, який регулював би міжнародну торгівлю запринципами, як передбачалося, більш справедливими. Головна ідеяполягає в перенесенні наголосу в механізмі регулювання на користькраїн, що розвиваються, особливо найменш розвинутих. Ці принци-пи особливо відбиті в «Хартії економічних прав і обов'язків держав»,яку було розроблено ЮНКТАД і прийнято Генеральною Асамблеєюв 1976 р.

Головна мета ЮНКТАД — сприяти розвиткові міжнародної тор-гівлі для прискорення міжнародного розвитку, особливо країн, щорозвиваються, допомагати їм у вирішенні проблем, які виникають узв'язку з процесами глобалізації та інтеграції в світову економіку нарівноправній основі.

ЮНКТАД досягає цих цілей шляхом досліджень та аналізу по-літики, міжурядових нарад, технічного співробітництва та взаємодії зпідприємницьким сектором.

Основні завдання ЮНКТАД:

аналіз тенденцій у глобальній економіці та оцінювання їхньоговпливу на розвиток;

сприяння країнам, що розвиваються, зокрема найменш роз-винутим країнам, у максимальному посиленні позитивноговпливу глобалізації та лібералізації торгівлі, а також їхньої ін-теграції в міжнародну торговельну систему та активної участі вміжнародних торгових переговорах;

вивчення глобальних тенденцій у потоках прямих іноземнихінвестицій та їхній вплив на торгівлю, технології, економічнийрозвиток;

допомога країнам, що розвиваються, в залученні інвестицій;

допомога країнам, що розвиваються, в розвитку підприємств тапідприємництва, зокрема малих та середніх підприємств;

допомога країнам, що розвиваються, та країнам з перехідноюекономікою в підвищенні ефективності установ сприяння тор-гівлі.

Діяльність ЮНКТАД проводиться за трьома напрямами:

Міжурядові наради із залученням експертів. Міжурядові пере-говори під егідою ЮНКТАД сприяють запровадженню справедливихумов торгівлі. Результати переговорів відображені у важливих доку-ментах: принципах «Нового міжнародного економічного порядку» ,Угоді про Загальну систему преференцій, яка передбачає пільговийрежим для експорту країн, що розвиваються, в промислово розви-нуті країни, Угоді про Глобальну систему преференцій між країна-ми, що розвиваються, Інтегрованій програмі для сировинних товарів(ІПСТ) тощо.

Крім суто торговельних, ЮНКТАД відає й іншими питаннямиміжнародного економічного співробітництва: валюта і фінанси; мор-ські перевезення; страхування передачі технологій; міжнародні інвес-тиції.

Проведення досліджень, аналіз стратегій та збирання даних,які використовуються при нарадах представників урядів та експертів.Аналітична діяльність охоплює такі сфери: тенденції світової економі-ки та їхній вплив на процес розвитку; макроекономічна політика; кон-кретні проблеми розвитку, використання успішного досвіду розвиткукраїнами, що розвиваються, й країнами з перехідною економікою;

питання, пов'язані з фінансовими потоками й заборгованостями. Зарезультатами досліджень складається банк інформації, яка надаєтьсякраїнам-членам.

3. Надання технічної допомоги країнам, що розвиваються. Діяль-ність ЮНКТАД у галузі технічного співробітництва охоплює по-над 300 проектів у більш ніж 100 країнах, на які вона щорічно надаєблизько 24 млрд дол.

Головним завданням ЮНКТАД з початку ХХІ ст. стало прове-дення заходів щодо ефективної інтеграції всіх країн у світову торго-вельну систему.

Нині посилюється роль ЮНКТАД у вирішенні таких питань:

діагностика причин відсутності прогресу в найменш розви-нутих країнах у сфері розвитку та розроблення рекомендаційщодо їхньої ліквідації;

посилення підтримки співробітництва Південь — Південь;

поширення міжнародного співробітництва щодо підтримкирозвитку сировинного сектора;

розроблення заходів щодо подолання негативних наслідків змі-ни клімату для торгівлі та розвитку країн, що розвиваються;

розвиток енергетичного сектора з позицій залучення нових ін-вестицій в енергетичну інфраструктуру та розроблення альтер-нативних джерел енергії, а також ефективного енергокористу-вання;

надання допомоги країнам у постконфліктному та посткри-зовому відновлюванні економічного механізму, пов'язаному зторгівлею та розвитком;

розроблення механізмів передавання технологій та глобально-го розповсюдження їх;

взаємодія з організаціями системи ООН щодо сприяння краї-нам, що розвиваються, доступу на ринки розвинутих країн, якізастосовують різноманітні тарифні бар'єри;

сприяння лібералізації та поширенню торгівлі країн, що розви-ваються, в рамках програми «Сприяння торгівлі».

Таким чином, ЮНКТАД виступає в ролі координаційного цен-тру ООН по комплексному розгляду проблем міжнародної торгівліта розвитку, а також відповідних питань у галузі фінансів, технологій,інвестицій, інновацій.

МТЦ

МТЦ — спільний допоміжний орган технічного співробітництваміж СОТ та ООН. Був утворений у 1964 р. в рамках ГАТТ, а з 1968 р.увійшов також до структури ЮНКТАД. Членами МТЦ є члени СОТта ЮНКТАД. Штаб-квартира міститься в Женеві.

Головна мета МТЦ — допомогати країнам, що розвиваються, врозробленні та впровадженні програм з розвитку експорту та з удо-сконалення технології імпортування.

Основні завдання МТЦ:

сприяння інтеграції підприємств країн, що розвиваються, у сві-тову торговельну систему;

підтримка національних програм реалізації стратегій торго-вельного розвитку;

підтримка розвитку торговельної інфраструктури;

підвищення ефективності експорту в перспективних секторахекономіки;

сприяння розвитку міжнародної конкурентоспроможності кра-їн-членів у цілому та в секторі малих та середніх підприємствзокрема.

Однією з головних програм МТЦ з регулювання міжнародноїторгівлі є «Сприяння торгівлі». Це — комплексна модель технічноїдопомоги в розвитку експорту, яка є основою його стратегічного роз-витку та функціонування. Модель розвиває торговий потенціал країнна трьох рівнях:

рівень: керівні органи та установи, що приймають стратегічнірішення;

рівень: установи сприяння торгівлі (УСТ);

рівень: малі та середні підприємства (МСП).

Мета моделі — допомогти суб'єктам цих трьох рівнів у вивченніцільових ринків, знайти можливості для здійснення ефективних екс-портних операцій.

Модель технічної допомоги ґрунтується на трьох стратегічнихцілях, восьми підцілях та дев'яти відповідних показниках (табл. 7.1).

Модель технічної допомоги в розвитку експорту включає п'ятьключових завдань (напрямів діяльності):

експортна стратегія. Відповідальні особи повинні правильновизначити пріоритети, розробити та реалізувати план розвиткуекспорту з урахуванням вимог ринку;

Таблиця 7.1

Стратегічні цілі, підцілі та їх показники МТЦ

Стратегічні цілі МТЦ

Підцілі МТЦ

Показники

1. Підтримка керів-нихорганів щодо інтеграціїнаціонального підпри-ємницького сектора вміжнародну економіку

1.1. Розроблення керів-ними органами програмта політичних заходів,спрямованих на розви-ток торгівлі

Кількість розробленихта впроваджених страте-гічних програм розвиткуторгівлі.

Кількість національнихпрограм розвитку, якімістять заходи щодо роз-витку торгівлі за підтрим-кою МТЦ

1.2. Розуміння керів-ними органами потреббізнесу та створеннясприятливих умов дляпідприємницької діяль-ності

Кількість національнихустанов, що діють у рам-ках багатосторонніх тор-говельних домовленос-тей завдяки підтримціМТЦ

1.3. Залучення підпри-ємницького сектора впроцес торговельних пе-реговорів

Кількість випадків, уяких завдяки підтримціМТЦ позиції державибули підкріплені участюпідприємницького сек-тора

2. Розвиток спро-можності постачаль-ників послуг у сферіторгівлі до підтримкибізнесу

2.1. Надання УСТ по-слуг, які відповідаютьвимогам підприємств-клієнтів

Збільшення кількостіУСТ, які завдяки під-тримці МТЦ підвищилисвій рейтинг відповід-но системі оцінюванняустанов сприяння тор-гівлі МТЦ

2.2. Ефективне пред-ставництво підприєм-ницького сектора си-лами УСТ як чинникформування сприятли-вого для підприємни-цтва середовища

Кількість пропозицій,поданих УСТ компе-тентним органам

Продовження табл. 7.1

3. Підвищення кон-ку-рентоспроможностіпідприємств на міжна-родному ринку

3.1. Розроблення під-приємствами діючихстратегій розвитку між-народного бізнесу

 

3.2. Готовність підпри-ємств до здійснення ек-спортних операцій

Збільшення кількостіпідприємств, які отри-мали можливість підго-туватися до здійсненняекспортних операцій за-вдяки освітнім програ-мам МТЦ

3.3. Готовність підпри-ємств перетворюватикомерційні можливостів комерційну діяльність

Збільшення кількостіпідприємств, які зна-йшли потенційних по-купців і уклали угодизавдяки підтримці МТЦ

підприємницький сектор у торговельній політиці. Керівні орга-ни повинні інтегрувати підприємницький сектор у торговельнуполітику, в процес регіональних та багатосторонніх перегово-рів. Результатом таких заходів повинна стати розробка та реа-лізація торговельної політики, яка відображає потреби бізнесу;

посилення позицій установ сприяння торгівлі. УСТ повинні на-давати малим та середнім підприємствам, а також урядовиморганам ефективніші послуги, що приведе до збільшення екс-портних ресурсів МСП і дасть змогу УСТ організувати зрос-тання торгового потенціалу;

аналітична діяльність у сфері торгівлі. Необхідно розширитиможливості клієнтів щодо одержання аналітичної інформації,яка стосується торговельної сфери, за допомогою МТЦ;

конкурентоспроможність експортерів. Діючі та потенційніМСП-експортери повинні підвищити показники експортної ді-яльності та поширити присутність на ринку.

МТЦ розроблено національні, регіональні та міжнародні програ-ми, використання яких допоможе Центру реалізувати стратегічні ціліта завдання в сфері розвитку торгівлі.

Національні програми. МТЦ розроблено дворівневу методикунадання допомоги в торговельній сфері на національному рівні. Вонапередбачає цільові заходи на національному рівні та комплексні на-ціональні програми. Методика ґрунтується на чотирьох принципах:

потреби: кожна програма повинна бути орієнтована на ви-рішення актуальних для країни завдань, які сформульовані встратегічних документах;

координація та партнерські відносини: всі заходи повинні бутипогоджені з усіма ініціативами МТЦ, а у випадку необхідності— із заходами інших організацій;

участь та сталість: будь-яка програма повинна реалізовува-тися в співробітництві з провідними партнерами в країні, щодасть можливість забезпечити сталий розвиток після завер-шення проекту;

результати: для оцінювання ефективності програми необхідноскладати аналітичний план.

Регіональні програми. У них МТЦ концентрує увагу на таких пи-таннях:

розвиток регіональних торговельних потоків з метою реалізаціїможливостей регіонального ринку;

формування міжнародних виробничо-збутових мереж з метоюпідвищення конкурентоспроможності в масштабі регіону;

розширення ресурсів сприяння торгівлі (шляхом створення ре-гіональних експертних центрів);

підтримка програм регіональної інтеграції;

посилення процесу взаємозбагачення національних та регіо-нальних технічних ресурсів у галузі упакування, контролюякості та додержання стандартів, логістики, доступу до торго-вої інформації та її аналізу;

сприяння регіональним заходам, спрямованим на ліквідаціюторговельних обмежень, з метою спрощення доступу як до вну-трішньорегіонального, так і позарегіонального ринку.

Мета будь-якої регіональної програми має відповідати націо-нальним та регіональним пріоритетам.

Міжнародні програми МТЦ. Міжнародна діяльність МТЦ поді-ляється на п'ять напрямів:

1) корпоративна діяльність. У цьому напрямі включено всі захо-ди МТЦ, які забезпечують надання технічної допомоги на місцях;

експертні наради. Цей напрям передбачає проведення тренін-гів, які присвячуються окремим програмам та найважливішим захо-дам міжнародного значення;

веб-сайти, публікації, електронна освіта. Клієнти МТЦ одер-жують доступ до найважливішої інформації;

розроблення національних, регіональних та тематичних про-грам у рамках напрямів діяльності МТ.;

фінансування пріоритетних програм.

Таким чином, програми МТЦ спрямовані на стратегічне та опе-ративне вивчення ринкової кон'юнктури; надання господарчо-кон-сультаційних послуг; управління торговельною інформацією; розви-ток навчання в галузі експорту; розвиток галузевого виробництва тагалузевих ринків; торгівлю послугами; управління виробничо-збуто-вим ланцюжком.

ЮНСІТРАЛ

ЮНСІТРАЛ заснована в 1966 р. Вона є головним правовим орга-ном ООН в галузі питань з права міжнародної торгівлі. Головна метаЮНІСТРАЛ — зменшувати та усувати розбіжності, що виникаютьвнаслідок застосування законів різних держав з питань міжнародноїторгівлі, які перешкоджають міжнародним торговельним потокам,розвитку міжнародної торгівлі.

Основні завдання ЮНІТРАЛ:

сприяти узгодженню та уніфікації права міжнародної торгівлі;

координувати роботу міжнародних організацій у сфері праваміжнародної торгівлі;

сприяти широкій участі держав в існуючих міжнародних кон-венціях і розроблювати нові міжнародні конвенції з права між-народної торгівлі;

готувати кадри в галузі права міжнародної торгівлі, особливодля країн, що розвиваються.

Діяльність ЮНСІТРАЛ знаходить головне вираження в розро-бленні й прийнятті конвенцій — документів, у яких містяться узго-дженні норми, принципи й стандарти в галузі міжнародного торго-вельного права.

Законодавство, розроблене Комісією, поширюється на такі галузі:

1. Міжнародна купівля-продаж товарів та пов'язані з нею угоди.

У цій галузі розроблено такі документи:

Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-прода-жу товарів (1974 р.); вона встановила уніфіковані норми щодостроків, у які має розпочинатися розгляд спорів, що виникли наоснові контрактів, а також строки позовної давності;

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажутоварів (Віденська конвенція, 1980 р.). застосовуються поло-ження Конвенції;

Правовий порадник з міжнародних зустрічних торговельнихугод (1992 р.).

Керівництво ЮНСІТРАЛ для законодавчих органів щодо за-безпечених угод (2009 р.).

Міжнародні перевезення. Основні документи цієї галузі:

Конвенція ООН про морське перевезення вантажів («Гам-бурзьке право», 1978 р.);

Конвенція ООН про відповідальність операторів транспортнихтерміналів у міжнародній торгівлі (1992 р.).

Конвенція ООН про договори повністю або часткового мор-ського міжнародного перевезення вантажів (2008 р.).

Міжнародний торговельний арбітраж та погоджувальні проце-дури. Комісією розроблено:

Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ (1976 р.);

Погоджувальний регламент ЮНСІТРАЛ (1980 р.);

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельнийарбітраж (1985 р.);

Коментарії ЮНСІТРАЛ щодо організації арбітражного роз-гляду (1996 р.);

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну по-годжувальну процедуру (2002 р.).

Державні закупівлі та розвиток інфраструктури. Основні до-кументи:

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про закупівлю товарів (робіт) тапослуг (1994 р.);

Порадник ЮНСІТРАЛ для законодавчих органів з проектів угалузі інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел(2001 р.).

Контракти на капітальне будівництво. У 1988 р. було опублі-ковано Правовий порадник ЮНСІТРАЛ зі складання міжнароднихконтрактів на будівництво промислових об'єктів.

Міжнародні розрахунки. Документи цієї галузі:

Конвенція ООН про міжнародні переказ векселі й міжнародніпрості векселі (1988 р.);

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародні кредитні перекази(1992 р.);

Конвенція ООН про незалежні гарантії та резервні акредитиви(1995 р.);

Конвенція ООН про поступку дебіторській заборгованості вміжнародній торгівлі (2001 р.).

Електронна торгівля. У цій галузі розроблено закони:

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю (1996 р.);

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи (2001 р.).

Транскордонна неплатоспроможність. До цієї галузі належать:

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неплатоспро-можність (1997 р.);

Посібник для законодавчих органів з питань законодавства пронеплатоспроможність (2004 р.). Його мета — створити ефек-тивну законодавчу базу з питань фінансових труднощів, якихзазнають боржники.

Практичне керівництво з питань співробітництва у справахтранскордонної неплатоспроможності (2009 р.).

Важливим напрямом діяльності ЮНСІТРАЛ є технічне спів-робітництво та допомога в застосуванні законодавчих актів. Проуспішне застосування законів свідчить використання їх різними дер-жавами. Вони беруться за основу при удосконаленні торговельногозаконодавства. ЮНСІТРАЛ розповсюджує інформацію про змістправових документів із зазначенням їхніх переваг. Технічне спів-робітництво та допомога країнам реалізуються шляхом виконаннярізних заходів: сприяння процесам регіональної гармонізації торго-вельного законодавства на основі відповідних документів Комісії,контроль за розробленням конкретних законів, які вводять у дію ти-пові закони ЮНСІТРАЛ, тощо.

Підсумки глави

СОТ — головний міжнародний регулятор світової торгівлі.Головними принципами світової торговельної системи є недискри-мінація, вільна торгівля, передбачуваність, справедлива конкуренція,сприяння розвитку та економічним реформам.

Найважливіші проблеми багатостороннього регулювання між-народної торгівлі, шляхи її лібералізації вирішуються на переговорах(раундах), яких відбулося дев'ять. Перші п'ять раундів практичноцілком були присвячені питанням тарифів, а починаючи з шостого —розглядаються нетарифні заходи.

СОТ — це, з одного боку, організація, а з другого — сукупністьміжнародних правових документів, багатосторонніх торговельнихдоговорів, що визначають права та обов'язки країн-членів у сферіміжнародної торгівлі та формування національних торговельних по-літик. Система угод СОТ складається з багатосторонніх угод щодоторгівлі товарами (ГАТТ 1994 р. та пов'язані з нею угоди, домовле-ності та рішення), торгівлі послугами (ГАТС), прав інтелектуальноївласності (ТРІПС), а також багатосторонніх торговельних угод з об-меженою кількістю учасників.

Регулювання міжнародної торгівлі товарами ґрунтується начотирьох правилах, установлених ГАТТ: захист національної про-мисловості здійснюється тільки за допомогою тарифів; тарифніставки повинні бути знижені та зв'язані, щоб уникнути подальшогопідвищення; торгівля здійснюється на основі положень режиму най-більшого сприяння; торгівля ґрунтується на положеннях національ-ного режиму.

Регулювання міжнародної торгівлі послугами здійснюється напідставі ГАТС, яка містить головні правила, що стосуються всіх видівпослуг, додатки щодо специфічних послуг та секторів, схеми специ-фічних зобов'язань для кожного члена, а також забезпечує стартовіумови та правила, які сторони надалі уточнюють та коригують. ГАТСмістить загальні зобов'язання (забезпечення РНС, прозорість правилторгівлі послугами, взаємне визнання кваліфікації, правила щодо мо-нополій, заходи, спрямовані на лібералізацію торгівлі) та конкретнізобов'язання (національний режим, зобов'язання щодо доступу наринок та ін.).

Регулювання міжнародної торгівлі продукцією інтелектуаль-ної праці здійснюється на основі Угоди ТРІПС, яка ґрунтується наположеннях основних міжнародних конвенцій з ПІВ. Об'єкти інте-лектуальної власності: авторське право та суміжні права; товарні зна-ки; географічні позначення; промислові зразки; патенти; компону-вання інтегральних мікросхем; нерозголошувана інформація. В Угодісформульовано зобов'язання країн-членів передбачити в своєму на-ціональному законодавстві процедури та гарантії щодо забезпеченняефективної реалізації прав інтелектуальної власності.

СОТ особливу увагу приділяє проблемам розвитку торгівлінайменш розвинутих країн та країн, що розвиваються. Сприянняміжнародній торгівлі цих країн здійснюється за такими напрямами:поточна робота під наглядом Комітету з питань торгівлі та розвитку;надання технічної допомоги (в основному у сфері підготовки кадрів);надання допомоги з питань експорту через МТЦ; розроблення поло-жень про спеціальний і диференційований режим стосовно країн, щорозвиваються.

У регулюванні міжнародної торгівлі важливе місце посідаютьтакі органи ООН, як ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСІТРАЛ.

Головна мета ЮНКТАД — сприяти розвиткові міжнародної тор-гівлі для прискорення міжнародного розвитку, особливо країн, щорозвиваються, допомагати їм у вирішенні проблем, які виникають узв'язку з процесами глобалізації та інтеграції в світову економіку нарівноправній основі.

Головна мета МТЦ — допомагати країнам, що розвиваються, роз-робляти та впроваджувати програми з розвитку експорту та з вдоско-налення технології імпортування.

Головна мета ЮНСІТРАЛ — зменшувати та усувати розбіжності,що виникають внаслідок застосування законів різних держав з пи-тань міжнародної торгівлі, які перешкоджають міжнародним торго-вельним потокам, розвитку міжнародної торгівлі.

Ключові поняття

Наднаціональний рівень регулювання міжнародної торгівлі; Світова ор-ганізація торгівлі; недискримінація; лібералізація торгівлі; багатосторонніпереговори (раунди); Генеральна угода з тарифів і торгівлі; тариф; нетарифніобмеження; режим найбільшого сприяння; національний режим; Генеральнаугода про торгівлю послугами; Угода про торговельні аспекти прав інтелек-туальної власності; Конференція ООН з торгівлі й розвитку; Міжнароднийторговельний центр; Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі; найменшрозвинуті країн; країни, що розвиваються.

Запитання для самоконтролю

Яка головна мета та завдання СОТ?

Які результати раундів торгових переговорів?

Охарактеризуйте систему угод СОТ.

Як здійснюється регулювання міжнародної торгівлі товарами?

Які особливості регулювання міжнародної торгівлі послугами?

Чому необхідна охорона прав інтелектуальної власності?

У чому сутність Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальноївласності?

У чому сутність положень про спеціальний і диференційований режимстосовно країн, що розвиваються?

Які основні цілі, завдання та напрями діяльності ЮНКТАД?

Охарактеризуйте діяльність МТЦ.

На які галузі поширюється законодавство, що розробляється ЮНСІ-ТРАЛ?

Запитання для обговорення

Як вплинув на міжнародну торговельну діяльність Уругвайський ра-унд?

Які головні відмінності механізмів та інструментів СОТ порівняно зГАТТ 1947?

Які особливості практики застосування тарифних та нетарифних ін-струментів членами СОТ для забезпечення інтересів на внутрішньому та зо-внішньому ринках?

Як реалізуються національні економічні інтереси за допомогою про-цедур проведення переговорів та врегулювання суперечок?

Як додержування прав на інтелектуальну власність впливає на світо-ву економіку? Хто виграє та хто програє від додержання законів про захистПІВ?

Які шляхи підвищення інституціональної ефективності ЮНКТАД?

Яка роль МТЦ у програмі «Сприяння торгівлі»?

Охарактеризувати діяльність МТЦ в Африці, Арабських країнах, Азі-атсько-Тихоокеанському регіоні, країнах СНД та Південно-Східної Європи,країнах Латинської Америки та Карибського басейну.

Що являє собою Типовий закон? Обговорити основні положення ти-пових законів, розроблених ЮНСІТРАЛ.

У чому різниця між державою-членом та державою-спостерігачем вЮНСІТРАЛ? Які права та обов'язки держав, що беруть участь у її діяльнос-ті? Як приймаються рішення Комісії?

Які проблеми залишаються в Україні після вступу до СОТ?

Набуття практичних навичок

Сформуйте дві малі групи студентів та присвоїти одній статус звичай-ної компанії з країни, що розвивається, а другій — статус ТНК з промисловорозвинутої країни. Кожна група повинна визначити, який вплив здійснюєСОТ на діяльність її компанії.

Сформуйте чотири малі групи студентів, кожна з яких виконує одне зтаких завдань:

а)         проведіть власне дослідження, щоб відповісти на запитання «Які осно-вні результати Дохського раунду і як вони вплинуть на діяльність вашої ком-панії?»;

б)         проведіть власне дослідження, щоб відповісти на запитання «Яка рольЮНКТАД за сучасних умов і як її діяльність сприяє вирішенню проблем ва-шого підприємства?»;

в)         на базі власного дослідження оцініть роль МТЦ за сучасних умов, ви-значте, як його діяльність вплине на роботу вашої компанії;

г)         на базі власного дослідження оцініть роль ЮНСІТРАЛ за сучаснихумов, а також при вирішенні проблем вашого підприємства.

Сформуйте чотири малі групи студентів, кожна з яких розглядає 3-4Угоди СОТ, та формулює наслідки їх застосування для бізнесу.

Web-сайти

СОТ. Інформація про цілі, завдання, напрямита результати діяльності.ООН. Інформація про поточну діяльність.ЮНКТАД. Інформація про діяльність та огля-ди аналітичних досліджень.ЮНСІТРАЛ. Документи Комісії, починаючи з1968 р.

www.wto.org

www.un.orgwww.unctad.org

www.uncitral.org

www.wto.gov.ua

Сайт Міжвідомчої комісії з питань вступу Укра-їни до СОТ.

РОЗДІЛ V.ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИМІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ