7.2. Регулювання міжнародної торгівлі в системі ООН

У регулюванні міжнародної торгівлі важливе місце посідаютьКонференція ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), Міжнароднийторговельний центр ЮНКТАД/СОТ (МТЦ), Комісія ООН з питаньправа міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

ЮНКТАД

ЮНКТАД — орган Генеральної Асамблеї ООН, заснований у1964 р. Її утворення ґрунтувалося на тій підставі, що ГАТТ була на-півзакритою організацією, своєрідним «клубом обраних», вхід доякого був закритим для багатьох країн. Тому за ініціативою соціа-лістичних і низки країн, що розвиваються, було вирішено створитиорган в системі ООН, який регулював би міжнародну торгівлю запринципами, як передбачалося, більш справедливими. Головна ідеяполягає в перенесенні наголосу в механізмі регулювання на користькраїн, що розвиваються, особливо найменш розвинутих. Ці принци-пи особливо відбиті в «Хартії економічних прав і обов'язків держав»,яку було розроблено ЮНКТАД і прийнято Генеральною Асамблеєюв 1976 р.

Головна мета ЮНКТАД — сприяти розвиткові міжнародної тор-гівлі для прискорення міжнародного розвитку, особливо країн, щорозвиваються, допомагати їм у вирішенні проблем, які виникають узв'язку з процесами глобалізації та інтеграції в світову економіку нарівноправній основі.

ЮНКТАД досягає цих цілей шляхом досліджень та аналізу по-літики, міжурядових нарад, технічного співробітництва та взаємодії зпідприємницьким сектором.

Основні завдання ЮНКТАД:

аналіз тенденцій у глобальній економіці та оцінювання їхньоговпливу на розвиток;

сприяння країнам, що розвиваються, зокрема найменш роз-винутим країнам, у максимальному посиленні позитивноговпливу глобалізації та лібералізації торгівлі, а також їхньої ін-теграції в міжнародну торговельну систему та активної участі вміжнародних торгових переговорах;

вивчення глобальних тенденцій у потоках прямих іноземнихінвестицій та їхній вплив на торгівлю, технології, економічнийрозвиток;

допомога країнам, що розвиваються, в залученні інвестицій;

допомога країнам, що розвиваються, в розвитку підприємств тапідприємництва, зокрема малих та середніх підприємств;

допомога країнам, що розвиваються, та країнам з перехідноюекономікою в підвищенні ефективності установ сприяння тор-гівлі.

Діяльність ЮНКТАД проводиться за трьома напрямами:

Міжурядові наради із залученням експертів. Міжурядові пере-говори під егідою ЮНКТАД сприяють запровадженню справедливихумов торгівлі. Результати переговорів відображені у важливих доку-ментах: принципах «Нового міжнародного економічного порядку» ,Угоді про Загальну систему преференцій, яка передбачає пільговийрежим для експорту країн, що розвиваються, в промислово розви-нуті країни, Угоді про Глобальну систему преференцій між країна-ми, що розвиваються, Інтегрованій програмі для сировинних товарів(ІПСТ) тощо.

Крім суто торговельних, ЮНКТАД відає й іншими питаннямиміжнародного економічного співробітництва: валюта і фінанси; мор-ські перевезення; страхування передачі технологій; міжнародні інвес-тиції.

Проведення досліджень, аналіз стратегій та збирання даних,які використовуються при нарадах представників урядів та експертів.Аналітична діяльність охоплює такі сфери: тенденції світової економі-ки та їхній вплив на процес розвитку; макроекономічна політика; кон-кретні проблеми розвитку, використання успішного досвіду розвиткукраїнами, що розвиваються, й країнами з перехідною економікою;

питання, пов'язані з фінансовими потоками й заборгованостями. Зарезультатами досліджень складається банк інформації, яка надаєтьсякраїнам-членам.

3. Надання технічної допомоги країнам, що розвиваються. Діяль-ність ЮНКТАД у галузі технічного співробітництва охоплює по-над 300 проектів у більш ніж 100 країнах, на які вона щорічно надаєблизько 24 млрд дол.

Головним завданням ЮНКТАД з початку ХХІ ст. стало прове-дення заходів щодо ефективної інтеграції всіх країн у світову торго-вельну систему.

Нині посилюється роль ЮНКТАД у вирішенні таких питань:

діагностика причин відсутності прогресу в найменш розви-нутих країнах у сфері розвитку та розроблення рекомендаційщодо їхньої ліквідації;

посилення підтримки співробітництва Південь — Південь;

поширення міжнародного співробітництва щодо підтримкирозвитку сировинного сектора;

розроблення заходів щодо подолання негативних наслідків змі-ни клімату для торгівлі та розвитку країн, що розвиваються;

розвиток енергетичного сектора з позицій залучення нових ін-вестицій в енергетичну інфраструктуру та розроблення альтер-нативних джерел енергії, а також ефективного енергокористу-вання;

надання допомоги країнам у постконфліктному та посткри-зовому відновлюванні економічного механізму, пов'язаному зторгівлею та розвитком;

розроблення механізмів передавання технологій та глобально-го розповсюдження їх;

взаємодія з організаціями системи ООН щодо сприяння краї-нам, що розвиваються, доступу на ринки розвинутих країн, якізастосовують різноманітні тарифні бар'єри;

сприяння лібералізації та поширенню торгівлі країн, що розви-ваються, в рамках програми «Сприяння торгівлі».

Таким чином, ЮНКТАД виступає в ролі координаційного цен-тру ООН по комплексному розгляду проблем міжнародної торгівліта розвитку, а також відповідних питань у галузі фінансів, технологій,інвестицій, інновацій.

МТЦ

МТЦ — спільний допоміжний орган технічного співробітництваміж СОТ та ООН. Був утворений у 1964 р. в рамках ГАТТ, а з 1968 р.увійшов також до структури ЮНКТАД. Членами МТЦ є члени СОТта ЮНКТАД. Штаб-квартира міститься в Женеві.

Головна мета МТЦ — допомогати країнам, що розвиваються, врозробленні та впровадженні програм з розвитку експорту та з удо-сконалення технології імпортування.

Основні завдання МТЦ:

сприяння інтеграції підприємств країн, що розвиваються, у сві-тову торговельну систему;

підтримка національних програм реалізації стратегій торго-вельного розвитку;

підтримка розвитку торговельної інфраструктури;

підвищення ефективності експорту в перспективних секторахекономіки;

сприяння розвитку міжнародної конкурентоспроможності кра-їн-членів у цілому та в секторі малих та середніх підприємствзокрема.

Однією з головних програм МТЦ з регулювання міжнародноїторгівлі є «Сприяння торгівлі». Це — комплексна модель технічноїдопомоги в розвитку експорту, яка є основою його стратегічного роз-витку та функціонування. Модель розвиває торговий потенціал країнна трьох рівнях:

рівень: керівні органи та установи, що приймають стратегічнірішення;

рівень: установи сприяння торгівлі (УСТ);

рівень: малі та середні підприємства (МСП).

Мета моделі — допомогти суб'єктам цих трьох рівнів у вивченніцільових ринків, знайти можли