8.1. Форми міжнародної торгівлі щодо предмету торгівлі

Відносно предмета торгівлі виокремлюють чотири форми міжна-родної торгівлі:

Торгівля промисловими товарами, машинами, устаткуван-ням, у тому числі:

а)         товарами широкого вжитку. Наприклад, одяг, взуття, мийні за-соби, меблі, побутова техніка, товари для особистої гігієни, парфуми ікосметика, аксесуари, ювелірні прикраси, хутряні вироби, автомобілі;

б)         машинно-технічною продукцією, в тому числі:

готовою продукцією. Це постачання машин і устаткування вготовому до експлуатації вигляді. Наприклад, транспортні за-соби, продукція верстатобудування, технічні товари культур-но-побутового призначення;

продукцією в розібраному вигляді. Ця форма торгівлі особливорозвинута в автомобільній промисловості (частка автомобіліву розібраному вигляді і комплектуючих виробів на цьому рин-ку становить 40-50%), у виробництві тракторів, мотоциклів,електропобутових приладів, радіо- та електронної апаратури,сільськогосподарських машин;

комплектним устаткуванням. Під комплектними об'єктамирозуміють промислові чи інші підприємства в цілому, окреміцехи, установки, агрегати, що утворюють готовий технологіч-ний комплекс чи його самостійну частину. При цьому комп-лектним устаткуванням вважається набір органічно пов'язанихєдиним технологічним процесом машин і устаткування, що за-безпечують випуск готової продукції чи завершують техноло-гічну стадію. До обсягу постачання в контрактах на комплектнеустаткування входять: проектна, технологічна документація(інженерно-консультаційні послуги); устаткування визначеноїпродуктивності із зазначенням витрат сировини, палива і вихо-ду готової продукції, технічні послуги (монтаж, налагодження,пуск устаткування в експлуатацію, навчання фахівців).

Торгівля сировинними товарами: мінеральною сировиною,продуктами її збагачення і перероблення (чорними й кольоровимиметалами), сільськогосподарською сировиною рослинного й тварин-ного походження та продуктами їхнього первинного перероблення, атакож продовольчими товари.

Торгівля послугами. Наприклад, транспортні послуги, ту-ризм, оренда, комп'ютерні, фінансові, інженерні послуги, послугизв'язку тощо.

IV. Торгівля продукцією інтелектуальної праці. Об'єктами купів-лі-продажу виступають науково-технічні знання, що є результатами на-укових досліджень, проектних конструкторських робіт і досвіду їхньо-го промислового освоєння. Торгівля продукцією інтелектуальної працівключає торгівлю патентами, ліцензіями, товарними знаками, промис-ловими зразками, науково-технічними послугами (інжиніринг).

Міжнародна торгівля промисловими та сировинними товарамиґрунтується на міжнародних торгових класифікаторах. В них усі то-вари поділяються на розділи, підгрупи тощо за тими чи іншими озна-ками. Перелік товарних найменувань у відповідній класифікаційнійсистемі називається товарною номенклатурою. Міжнародні товарніноменклатури використовуються як основа побудови митного тари-фу (чим докладніша товарна номенклатура, тим ефективніший тарифможе бути використаний у протекціоністських цілях), застосовують-ся для класифікації товарів у статистиці, транспортних тарифах.

Для класифікації товарів у міжнародній торгівлі використову-ють: Стандартну міжнародну торговельну класифікацію (СМТК)ООН (3-я редакція 1986 р.), Гармонізовану систему опису і кодуван-ня товарів (ГС), Класифікатор товарів за укрупненими економічни-ми угрупованнями (КУЕУ) ООН (редакція 1989р.) [21, 22, с.82; 54,с. 54; 81, с. 64-70; 82, с. 292-298].

У СМТК класифікація товарів на рівні груп здійснюється: за ви-дами сировини, з якої виготовлено товар; за ступенем обробленнятовару; за призначенням товару; за місцем товару в міжнародній тор-гівлі.

У 3-му виданні СМТК складається з 9 розділів, 67 груп, 261 під-груп, 1033 базисних товарних позицій і 3118 субпозицій, що можутьдеталізуватися в національних номенклатурах (табл. 8.1).

Класифікатор використовується для публікації даних щодо зо-внішньої торгівлі країнами-членами ООН і міжнародними організа-ціями. На підставі цієї класифікації визначаються порівняльні показ-ники обсягу й структури експорту й імпорту різних країн, крім того,за допомогою спеціального «ключа» можна перегруповувати товарив інші класифікації.

Гармонізована система опису і кодування товарів являє собоюміжнародні вимоги до класифікації і статистичної інформації щодотоварів, які надходять у зовнішню торгівлю (табл. 8.2).

Таблиця 8.1

Класифікаційна схема СМТК (3-тя редакція)

Коди розділівта їхнє найменування

Кількість

Групи, їхнікоди

Під-групи

Пози-ції

Субпо-зиції

0. Продовольчі товари та живітварини

10(00-09)

36