ГЛАВА 10.ОРГАНІЗОВАНІ ТОВАРНІ РИНКИ

магниевый скраб beletage

Після вивчення матеріалу цієї глави ви повинні вміти:

дати визначення поняттю «організовані товарні ринки»;

пояснити особливості міжнародної біржової торгівлі;

охарактеризувати біржові операції;

розкрити специфіку діяльності міжнародних товарних аукціо-нів, міжнародних торгів, міжнародних ярмарок/виставок.

Організовані товарні ринки — це спеціально створені ринки пев-них товарів, які функціонують за встановленими правилами, що за-фіксовані в міжнародних та національних нормативних актах і наяких у заздалегідь визначений час здійснюються міжнародні торговіугоди між продавцями та покупцями товару, формуюючи пропози-цію й попит на нього.

Торгівля через такі ринки є непрямим методом проведення тор-говельних операцій. До організованих ринків належать міжнароднітоварні біржі, міжнародні товарні аукціони, міжнародні торги, між-народні виставки та ярмарки. Вони виступають посередниками міжекспортерами (виробниками, національними торговельно-посеред-ницькими фірмами) та імпортерами (кінцевими споживачами, іно-земними торговельно-посередницькими фірмами).