10.2. Міжнародні товарні аукціони

магниевый скраб beletage

Міжнародні товарні аукціони являють собою спеціально орга-нізовані, що періодично діють у визначених місцях, ринки. На нихшляхом проведення публічних торгів у заздалегідь обумовлений часі в спеціально призначеному місці здійснюється продаж попередньооглянутих покупцем товарів, що переходять у власність покупця,який запропонував найвищу ціну.

Відмітні риси аукціонної торгівлі:

продаж масових і одиничних товарів із суворо визначеними ін-дивідуальними властивостями, які не піддаються стандартиза-ції;

торгівля ведеться тільки наявним товаром;

обов'язковий попередній огляд аукціонних товарів;

добровільна форма торгівлі, що має публічний характер, тоб-то всі зацікавлені експортери й імпортери мають право братиучасть у торговельних операціях.

Аукціони дають можливість створити відкриту конкуренцію, ви-значити ціну товару, швидко його реалізувати за вигідною для по-купця ціною; дають змогу покупцеві самостійно перевірити якістьтовару; гарантують постачання товару, що вже знаходиться на складіаукціону.

На міжнародних товарних ринках аукціон є найважливішою фор-мою реалізації таких товарів, як хутро, з продажу якого упродовж рокупроводиться понад 150 аукціонів (через міжнародні аукціони США іКанади реалізується понад 70% усього проданого цими країнами ху-тра, у Данії — 90%, у Швеції і Норвегії — близько 95%), чай (близько70% продаваного у світі реалізується через аукціони), немита вовна

(90-95% вовни, експортованої Австралією і Новою Зеландією), тю-тюн, предмети живопису, прикладного мистецтва, скульптури (близь-ко 90% усіх продажів), тропічні породи лісу, худоба і т.ін.Основні центри аукціонної торгівлі наведені в табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Перелік головних центрів аукціонної торгівлі окремимивидами товарів

Вид товару

Центри міжнародної аукціонної торгівлі

1. Хутро і хутряна сировина:- в т.ч. норка

Нью-Йорк, Монреаль, Лондон, Копенгаген,Осло, Стокгольм, Санкт-Петербург

- каракуль

Лондон (південно-африканський каракуль),Санкт-Петербург

- лисиця, соболь, ондатра,білка, горностай, нерпа

Санкт-Петербург

- блакитний песець

Копенгаген, Осло, Лондон

- кролик

Лондон

2. Немита вовна

Лондон, Ліверпуль, Кейптаун, Мельбурн,Сідней (Австралія), Веллінгтон (Нова Зе-ландія). У цих центрах реалізується 75-80%світового продажу)

3. Чай

Калькутта і Кочин (чай з Індії), Лондон (зІндії, Індонезії, Шрі-Ланки), Коломбо (зіШрі-Ланки), Гамбург, Антверпен, Найробі(Кенія) і Малаві (з Танзанії, Уганди, Конго,Маврикію, Родезії, Мазамбіку), Сінгапур.

4. Тютюн

Нью-Йорк, Амстердам, Бремен, Лусака(Замбія), Лімба (Малаві)

5. Квіти

Амстердам

6. Овочі і фрукти

Антверпен, Амстердам

7. Риба

США, порти західноєвропейських країн(крім Норвегії й Ісландії)

8. Коні

Довіль (Франція), Лондон, Москва

9. Килими

Ташкент

10. Предмети мистецтва, ан-тикваріат

США, Лондон

Товари на аукціонах продаються за аукціонними цінами. Це ре-альні ціни, що установлюються на аукціонах внаслідок співвідношен-ня між попитом та пропозицією, причому головною особливістю їх-нього формування є наявність у більшості випадків великої кількостіпокупців і одного або декількох продавців.

Міжнародні аукціони класифікуються за певними ознаками [22,с. 396; 81, с. 93; 82, с. 220].

За часом проведення аукціони поділяються на регулярні та нере-гулярні. Регулярні аукціони проводяться спеціальними аукціоннимифірмами в тому самому місці, у визначений час (один чи кілька разівна рік). Нерегулярні аукціони проводяться, коли виникає необхід-ність продажу товару.

За формою організації торгівлі розрізняють відкриті та закритіаукціони. Аукціони відкритої форми організовуються, як правило,акціонерним товариством, що монополізує торгівлю певним видомтовару і диктує на нього закупівельні ціни. Покупці є безпосередні-ми учасниками аукціону. Аукціони закритої форми організовуютьсяспеціалізованими брокерськими фірмами, які займаються перепрода-жем товарів. Покупці і продавці безпосередньо не беруть у них участі.

За джерелом одержання прибутку аукціони бувають трьох ти-пів.

Перший тип — аукціони, що одержують прибуток за рахунок різ-ниці між ціною перепродажу (оптовим покупцем чи безпосереднімспоживачем) і закупівельною ціною.

Другий тип — аукціони, що перепродають товари незалежнихвиробників на умовах комісії. Розмір комісійних залежить від сумиугоди і типу товару. Так, на американському аукціоні «СОТБІС»склалася така практика виплати комісійних: якщо сума угоди накоштовності коливається в межах 120 тис. — 1,2 млн швейцарськихфранків, то аукціон одержує 6% від суми угоди плюс компенсацію ви-трат, а якщо більше, ніж 20 млн — то 2 % від суми угоди і компенсаціюполовини витрат. Якщо продають товари живопису і раритетних ме-блів, то комісійні становлять 12%.

Третій тип — змішана модель діяльності аукціону, за якою фірмавиконує одночасно операції з перепродажем і комісійні операції.

За ознакою функціональної спрямованості аукціони можутьбути торговими і торгово-виробничими. Аукціони, що є торговимифірмами, мають у своєму розпорядженні відповідні приміщення,устаткування, кваліфікований персонал. Аукціони, що є торгово-ви-робничими фірмами, мають також власне виробництво, що дає змогузавершити процес підготовки товару до продажу. Наприклад, виро-блення скуплених у заготівельників хутряних шкурок.

За характером діяльності аукціони поділяються на спеціалізова-ні, брокерсько-комісійні, аукціонні фірми, що належать кооперати-вам, союзам товаровиробників.

Спеціалізовані фірми організовують аукціони і продаж на нихаукціонних товарів як за свій рахунок, так і на умовах комісії. Ці фір-ми беруть на себе виконання всіх функцій щодо підготовки і прове-дення аукціонів.

У ряді випадків вони видають продавцям позички під їхні товари,передані фірмі для аукціонного продажу. Прикладом можуть бутиспеціалізовані пушно-хутрові фірми, що представляють собою тор-гові монополії і продають на аукціонах хутро, придбане, як правило,за свій рахунок. А на комісійних засадах вони продають хутро, що на-лежить фірмам-виробникам.

Брокерсько-комісійні фірми організують аукціони і продаж наних товарів на комісійних засадах за дорученням своїх клієнтів. Фір-ма виступає одночасно представником продавця і покупця й одержуєвід тих і інших винагороди. Продавець і покупець не знають один од-ного, їм відомий тільки брокер.

Аукціонні фірми, що належать кооперативам або спілками това-ровиробників, поширені в Скандинавських країнах, у кожній з якихє по одній фірмі, що займає монопольне положення в аукціонній тор-гівлі, наприклад, хутром своєї країни.

Аукціони проводять у чотири етапи (рис. 10.2).

У сучасній міжнародній торгівлі роль аукціонів знизилася. Цепов'язано з динамічним розвитком прямих зв'язків між експортера-ми й імпортерами, розширенням товарних постачань рівномірної ігарантованої якості, збільшенням обсягів продажів товарів на основіокремих договорів, зниженням ефективності експорту через значнідодаткові витрати, пов'язані з розвантаженням, збереженням і від-правленням товару.