10.3. Міжнародні торги

магниевый скраб beletage

Міжнародні торги (тендери) — це метод укладання договорів за-купівлі-продажу чи підряду, за яким покупець (замовник) оголошуєконкурс для продавців (постачальників) на товар (із заздалегідь ви-значеними характеристиками) і після порівняння отриманих пропо-зицій підписує контракт із продавцем (постачальником), що запропо-нував товар на найбільш вигідних для покупця (замовника) умовах.

Торги дозволяють зосередити в одному місці велику кількість по-стачальників, підрядчиків, забезпечуючи максимальну конкуренцію.Вони є найбільш розповсюдженим способом укладання угод на по-стачання машин і устаткування, виконання наукових, проектних і по-шукових робіт, будівництво об'єктів «під ключ», надання державнихкредитів тощо.

Як метод закупівель тендери найчастіше використовуються кра-їнами, що розвиваються. На їхню частку припадає 20-40% усіх ім-портованих товарів, завезених державними організаціями, і близько80% загальної кількості проведених у світі торгів на машини й устат-кування. Це пов'язано з тим, що в більшості країн, що розвиваються,немає досвіду укладання великих, міжнародних контрактів; чинне за-конодавство зобов'язує імпортерів закуповувати устаткування, вар-тість якого перевищує визначену суму, тільки через торги; відсутнінеобхідні технічні знання і кваліфікація для самостійного вирішеннятехніко-технологічних проблем.

Міжнародні торги організовуються переважно державними ор-ганізаціями (міністерствами, закупівельними організаціями), му-ніципальними органами, іноді великими приватними фірмами, щозабезпечує їм певні вигоди: немає необхідності створювати власнийзовнішньоторговельний апарат, займатися регулярною комерційноюі маркетинговою діяльністю; мають можливість залучати до торгіввеликі фінансові фірми, оскільки за право участі в торгах необхідновносити застави в сумі 1-3% вартості передбачуваної угоди.

Міжнародні торги класифікують на види залежно від тієї чи ін-шої ознаки [22, с. 400; 51; 81, с. 104; 82, с. 237].

Залежно від способу проведення розрізняють відкриті та закритіторги.

До участі у відкритих тендерах залучаються всі бажаючі націо-нальні й іноземні фірми й організації. Предметом торгів є стандартней універсальне устаткування, невеликі за обсягом підрядні роботи.

На закриті тендери запрошується обмежений, попередньо пого-джений склад великих фірм і організацій, що мають великий досвіді технічно добре оснащені (зазвичай 5-7 фірм). Предметом торгів єунікальне, складне, спеціальне устаткування, комплектні підприєм-ства, складні підрядні роботи, що потребують високої кваліфікації.

Залежно від ступеня відкритості інформації про пропозиції тор-гів, що надійшли від учасників, і оголошення умов, запропонованихпереможцем, розрізняють гласні і негласні торги.

У разі проведення гласних торгів у день їх закриття голова тен-дерного комітету розкриває пакети з пропозиціями фірм і повідо-мляє запропоновані учасниками ціни. Рішення тендерного комітету,інформація про обсяг замовлення і загальну суму контракту публіку-ється в пресі. Гласні торги характерні для відкритих тендерів.

Якщо торги негласні, то тендерні комітети публічно не розкрива-ють пропозицій, не повідомляють ні складу учасників, ні запропоно-ваних ними умов. Відомості про умови укладення угоди не публіку-ються. Негласні торги характерні для закритих тендерів.

Залежно від юридичного статусу учасників розрізняють:

торги за участю тільки юридичних осіб, коли предметом торгівє нескладне, стандартне устаткування, виготовлене декількомафірмами в різних країнах, коли умови тендера, обсяги поста-чань і терміни контракту недостатньо привабливі;

торги за участю консорціумів, коли йдеться про великі замов-лення, що змушує фірми об'єднуватися в тимчасові союзи.Комплекс передбачуваних угодою постачань і робіт розподі-ляється між членами консорціуму за такими критеріями: до-сягнення вищого рівня технічного розвитку; досягнення най-нижчих витрат у виробленні тих чи інших видів товарів чи привиконанні робіт;

змішані торги, тобто за участю юридичних осіб і консорціумів.

Щодо предмету торгів розрізняють тендери:

на постачання товарів;

на виконання підрядних робіт;

комбіновані, тобто такі, що включають як постачання необхід-них товарів, так і виконання робіт.

За фінансовими умовами торги проводяться:

з пропозицією ціни (фірми-учасниці самі пропонують ціни);

зі знижкою (ціна фіксується в тендерній документації, а учас-ники намагаються її знизити);

на кредитній основі (використовується кредит експортера,міжнародної організації, уряду);

на компенсаційній основі (розрахунки за поставлений товар чивиконані роботи здійснюються на основі схем зустрічної тор-гівлі, у вигляді компенсацій).

Міжнародні торги проводять у чотири етапи (рис. 10.3).

Важливою стадією підготовки торгів є розроблення тендерної до-кументації, яка включає:

тендерні умови, чи проформу, тендера:

а)         найменування і кількість товару, намічуваного до закупівлі;

б)         усі основні технічні умови, техніко-економічні характеристикипредмету торгів;

в)         комерційні умови (терміни постачання, порядок установленняціни, умови платежу, інформація, пов'язана з наданням експортеромкредиту, внесенням гарантійних застав та ін.);

г)         умови арбітражу, штрафів.

умови проведення торгів (інструкція учасникам торгів);

загальні умови торгів (аналогічні для багатьох видів устатку-вання, закуповуваного через торги в певній країні) і спеціальніумови торгів (техніко-економічні й інші характеристики проконкретний вид устаткування);

техніко-економічна документація (специфікації, креслення, ка-талоги);

перерахування видів робіт, найкращі методи виконання їх, про-грама і графіки виконання робіт;

проформу контракту;

форми і суми гарантій.

Права організаторів торгів і тендерних комітетів досить широкі.Так, використовуючи право відхиляти будь-яку пропозицію без по-яснення причин, вони можуть стимулювати розвиток вітчизняноговиробництва, залучаючи місцеві фірми до виконання тендерних за-мовлень.

З метою стандартизації правил проведення торгів і кваліфіка-ційних вимог до учасників, оптимізації часу й витрат на підготовкутендерної документації і тендерних пропозицій розроблені і викорис-товуються рекомендації міжнародних організацій (ЄЕК, ЮНІДО),міжнародні угоди щодо процедури проведення торгів, міжнародніторговельні порядки тощо.