10.4. Міжнародні ярмарки та виставки

магниевый скраб beletage

Ярмарок — це періодично діючий ринок, на якому його учасники-експоненти виставляють зразки свого виробництва, демонструютьнові досягнення й технічні удосконалення з метою укладання прямихторговельних угод.

На міжнародних ярмарках товари продають тільки проміжнимланкам (промисловість, оптова і роздрібна мережа).

Виставка — це публічна демонстрація досягнень у певній галузіекономіки, техніки, науки, культури, призначених для задоволенняпотреб людини.

Міжнародні виставки — це найефективніший інструмент вив-чення кон'юнктури, пошуку потенційного споживача, встановленняділових контактів, коопераційних зв'язків, налагодження діловогоспівробітництва, підбору потенційних інвесторів та ін. Цьому сприяєбезпосереднє спілкування фахівців між собою, а також організованийна виставках наочний показ за допомогою комп'ютерної техніки тавідео можливостей продукції.

З метою розвитку товарообігу на більшості виставок дозволяєть-ся здійснювати комерційні угоди щодо виставлених зразків, але про-даж, на відміну від ярмарків, здійснюється кінцевим споживачам.

Переваги міжнародних виставок і ярмарків:

для покупця:

зосередження великої кількості зразків товарів, вироблених урізних країнах;

існує можливість упродовж короткого часу ознайомитися з на-явною на ринку пропозицією, одержати консультацію від фа-хівців, проаналізувати ціни і якісні характеристики продукції;

погодити на місці комерційні умови й укласти угоду;

є можливість ознайомитися з товаром у дії, з його роботою ісферою застосування;

для продавця:

можливість широко рекламувати свої товари з використаннямрізних засобів (друковані рекламні матеріали, рекламні філь-ми, продаж і роздача зразків у дрібній упаковці, показ товарів

у дії);

можливість краще й швидше вивчити товари своїх конкурентів;

укладання угоди;

є місцем зустрічей представників ділових кіл різних країн дляпідтримання безпосередніх зв'язків і встановлення особистих кон-тактів;

експонування кращих зразків новітніх товарів сприяє техніч-ному прогресу і появі нових товарів;

виконують роль інформаційних центрів з обміну економічноюі науково-технічною інформацією.

Виставка вважається міжнародною, якщо в ній 10-15% експонен-тів є представниками іноземних держав.

Щорічно в світі проводиться близько 400 міжнародних виста-вок. Найбільші виставкові центри світу містяться в Західній Євро-пі і США: у Німеччині — Ганновер (465 тис. м2 виставкової площі),Франкфурт-на-Майні (292 тис. м2), Кельн (275 тис. м2); у Франції —Париж (226,6 тис. м2); в Італії — Мілан (375 тис. м2); у США — Чикаго(204 тис. м2); у Великій Британії — Бірмінгем (190 тис. м2); у Нідер-ландах — Утрехт (181 тис. м2); в Іспанії — Валенсія (180 тис. м2).

У цілому на частку Німеччини, Великої Британії, США, Франціїй Італії припадає близько 70 % усіх проведених міжнародних виста-вок і ярмарків.

Зростає значення міжнародних ярмарків/виставок у країнах, щорозвиваються (Сирія, Лівія, Гана, Марокко, Чілі).

Міжнародні ярмарки/виставки класифікуються за певними озна-ками [22, с.432; 38; 77, с.155; 82, с.255].

За місцем проведення розрізняють вітчизняні і закордонні. Між-народні ярмарки/виставки вважаються вітчизняними для національ-ного експонента і закордонними — для представника іншої країни.

За сферою діяльності ярмарки/виставки поділяються на регіо-нальні, міжрегіональні і всесвітні.

Прикладом всесвітньої виставки може бути Всесвітня виставка<^кспо-2000», що відкрилася в 2000 р. у Ганновері (Німеччина). Уній брало участь 200 країн і міжнародних організацій; на всіх конти-нентах <^кспо» здійснила 800 «світових проектів».

За характером експонатів, що виставляються, розрізняють уні-версальні і спеціалізовані ярмарки/виставки.

На універсальних ярмарках/виставках демонструється широканоменклатура продукції галузей, не пов'язаних між собою, тобто екс-понати не обмежені певними товарними групами.

На спеціалізованих ярмарках/виставках демонструються товариоднієї чи декількох суміжних галузей промисловості.

За термінами проведення ярмарки/виставки бувають періодичні(2-4 рази на рік для товарів широкого вжитку або з інтервалом 2-5років для технологічних нововведень) і постійно діючі (організову-ються зазвичай за присутністю різних представництв країни за рубе-жем з метою демонстрації зразків експортних товарів).

За місцем проведення ярмарки/виставки поділяються на постій-ні, тобто завжди зберігають свою тематику і місце проведення, і пере-сувні, які організовуються з метою розширення кола відвідувачів звикористанням різних засобів транспорту (на борту великих суден, вавтофургонах, салонах літаків).

На міжнародних ярмарках/виставках укладають угоди двох ви-дів: угоди за виставленими зразками з наступним постачанням това-ру і продаж самих експонатів.

Участь фірми в міжнародній ярмарці/виставці передбачає прохо-дження нею чотирьох етапів (рис. 10.4).

Щоб визначити ефективність участі у виставці/ярмарці, порівня-ти виставку з іншими, у яких фірма брала участь, розраховують по-казник інтенсивності контактів:

І. =- 5

С хТ

де І . — інтенсивність контактів;

^ к       7

Б — кількість зафіксованих бесід з клієнтами;

С — кількість стендистів;

Т — тривалість виставки в днях [58, с. 587].

Діяльність міжнародних ярмарок/виставок регулюють:

місцеві установи (міністерства, відомства, торговельні палати,союзи промисловців і підприємців, міські органи влади та ін.Наприклад, Міжнародне бюро виставок, що діє в Україні );

міжнародні організації (наприклад, Міжнародне бюро виста-вок, створене в 1931р. для спостереження за виконанням Па-ризької конвенції 1928 р. «Про міжнародні виставки»; Союзміжнародних ярмарків, створений у 1925 р. для організаціїміжнародних ярмарків, розширення сфери їхньої діяльності,сприяння розвитку міжнародної торгівлі; Робоча група з між-народних ярмарок Комісії з розвитку зовнішньої торгівлі приЄвропейській Економічній Комісії ООН, створена в 1955 р.).

Підсумки глави

Організовані товарні ринки — це спеціально створені ринкипевних товарів, які функціонують за встановленими правилами, щозафіксовані в міжнародних та національних нормативних актах і наяких у заздалегідь визначений час здійснюються міжнародні торговіугоди між продавцями та покупцями товару, формуючи пропозиціюй попит на нього. До цих ринків належать міжнародні товарні біржі,міжнародні товарні аукціони, міжнародні торги, міжнародні вистав-ки та ярмарки. Торгівля через них є непрямим методом проведенняторговельних операцій.

Міжнародні товарні біржі — це постійно діючі оптові ринки,на яких відбуваються угоди купівлі-продажу, по-перше, на масо-ві сировинні і продовольчі якісно однорідні і взаємозамінні товари(товари в матеріально-речовинній формі), і, по-друге, на «невлови-мі» товари (фінансові інструменти чи контракти фінансового типу).Біржові операції бувають двох видів: а) угоди на реальний товар, якізавершуються фактичним постачанням товару й залежно від термі-ну постачання поділяються на угоди з негайним постачанням та зпостачанням у майбутньому; б) ф'ючерсні (термінові) угоди, які непередбачають зобов'язання поставити реальний товар, а допускаютькупівлю-продаж прав на товар. Мета біржових угод — купівля-про-даж реального товару, здійснення спекулятивних операцій та страху-вання від можливої зміни цін на товари.

Міжнародні товарні аукціони — це спеціально організованіринки, які періодично діють у визначених місцях. На них шляхомпроведення публічних торгів, у заздалегідь обумовлений час і в спе-ціально призначеному місці здійснюється продаж попередньо огля-нутих покупцем товарів, що переходять у власність покупця, якийзапропонував найвищу ціну. На аукціонах реалізуються товари, якімають індивідуальні властивості.

Міжнародні торги (тендери) — це метод укладання договорівзакупівлі-продажу чи підряду, за яким покупець (замовник) оголо-шує конкурс для продавців (постачальників) на товар (із заздале-гідь визначеними характеристиками) і після порівняння отриманихпропозицій підписує контракт із продавцем (постачальником), якийзапропонував товар на найвигідніших для покупця (замовника)умовах. Торги є найпоширенішими способом укладання угод на по-стачання машин і устаткування, виконання наукових, проектних і по-шукових робіт, будівництво об'єктів «під ключ», надання державнихкредитів тощо.

Міжнародні ярмарки — це періодично діючі ринки, що даютьзмогу його учасникам-експонентам виставити зразки свого виробни-цтва, продемонструвати нові досягнення й технічні удосконалення зметою укладання прямих торговельних угод. На них товари прода-ються тільки проміжним ланкам (промисловість, оптова і роздрібнамережа).

Міжнародні виставки — це публічна демонстрація досягнень упевній галузі економіки, техніки, науки, культури, призначених длязадоволення потреб людини. Вони є найбільш ефективним інстру-ментом вивчення кон'юнктури, пошуку потенційного споживача,встановлення ділових контактів, коопераційних зв'язків.

Ключові поняття

Організовані товарні ринки; міжнародна товарна біржа; біржові това-ри; біржові операції; реальні угоди: угоди з негайним постачанням та угодина товар з постачанням у майбутньому; ф'ючерсні угоди; хеджування; між-народний товарний аукціон; аукціонні товари; міжнародні торги (тендери),тендерний комітет; тендерна документація; міжнародні ярмарки; міжнароднівиставки.

Запитання для самоконтролю

У чому полягає сутність міжнародних товарних бірж?

Які особливості біржової торгівлі?

Які основні цілі діяльності міжнародних товарних бірж?

За якими ознаками можна класифікувати міжнародні товарні біржі?

Яка структура біржових товарів?

Які особливості угод на реальний товар?

Які особливості ф'ючерсних угод?

Охарактеризуйте сутність спекулятивних операцій та операцій хеджу-вання.

Яка послідовність виконання біржових операцій?

Які тенденції розвитку біржової торгівлі?

У чому полягає сутність міжнародних товарних аукціонів та які їхніособливості?

Які товари є предметом торгу на міжнародних товарних аукціонах?

За якими ознаками можна класифікувати міжнародні товарні аукці-они?

Які існують етапи проведення аукціонів, у чому їхній зміст?

У чому полягає сутність міжнародних торгів?

Хто організує торги?

Які товари є предметом торгу на міжнародних торгах?

За якими ознаками можна класифікувати міжнародні торги?

Які існують етапи проведення міжнародних торгів, у чому їхній зміст?

Що входить до тендерної документації?

У чому полягає сутність міжнародних ярмарок?

У чому полягає сутність міжнародних виставок?

Охарактеризуйте переваги міжнародних ярмарок/виставок.

За якими ознаками можна класифікувати міжнародні ярмарки/ви-ставки?

Проходження яких етапів передбачає участь фірми в міжнародній яр-марці/виставці?

Хто регулює діяльність міжнародних ярмарок/виставок?

Запитання для обговорення

Як здійснювався розвиток біржової торгівлі?

Як формувалися сучасні міжнародні товарні біржі?

У чому особливості організаційної структури товарної біржі?

Як діє розрахунково-клірингова палата?

Як здійснюється котирування цін на біржі?

Які існують різновиди ф'ючерсних угод?

Які існують у біржовій торгівлі види доручень на виконання угоди, щозастосовуються між брокером та клієнтом?

Охарактеризуйте основні способи проведення аукціонів.

Які сучасні тенденції розвитку міжнародної аукціонної торгівлі?

Охарактеризуйте міжнародну регламентацію торгів: мета та основнівимоги.

У чому полягає значення міжнародних торгів для країн, що розвива-ються?

У чому сутність умов торгів?

Як відповідні національні та міжнародні організації регулюють діяль-ність міжнародних виставок/ярмарок?

Набуття практичних навичок

Навчальну групу розподіліть на три малі групи, кожна з яких виконуєтакі індивідуально-групові завдання:

Складіть договір на укладання біржової угоди.

Складіть договір на надання брокерських послуг.

Проаналізуйте діяльність найбільших бірж світу (на вибір).

Проаналізуйте практику діяльності найбільших аукціонних центрів(на вибір).

Підберіть та проаналізуйте рекомендації міжнародних організацій(ЄЕК, ЮНІДО тощо) щодо процедури проведення міжнародних торгів.

Підберіть та проаналізуйте міжнародні нормативні акти щодо регулю-вання діяльності аукціонів, ярмарок/виставок.

www.vniki.ru/biki.nsf.all/abouthtml

www.cnnfn.com

www.business.uawww.ukrdzi.com

www.unido.org

www.unece.org

www.biztradeshows.com

www.eventseye.comwww.auma-messen.de

WEB-сайти

Сайт Бюлетеня іноземної комерційної ін-формації, де публікується інформація проформування світової товарної кон'юнктури.Сайт, де публікується інформація про нови-ни світового бізнесу.Портал газети «Бізнес».Сайт «Держзовнішінформ», який міститьвеличезний ресурс зовнішньоторговельноїінформації, включаючи дані про тендери,виставки, які проведені в світі.Сайт містить програми підтримки в галузіпромислового розвитку для країн, що роз-виваються.

Сайт ЄЕК ООН, що містить рекомендаціїщодо процедур проведення торгів, ярмарок,виставок.

Сайт надає інформацію про аукціони, ви-ставки, ярмарки, що відбуваються протягомроку.

Сайт надає інформацію про торгові ярмар-ки, виставки.

Сайт надає інформацію про всі торгові аук-ціони, ярмарки, виставки світу.

РОЗДІЛ V.ФІНАНСОВІ АСПЕКТИМІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ