13.3. Міжнародні торговельні терміни(ІНКОТЕРМС - 2000)

магниевый скраб beletage

Сторони, що укладають контракт, найчастіше недостатньо інфор-мовані про розходження в торговельних порядках країн, де містятьсякомерційні підприємства партнерів. Це може призвести до спорів, су-дових розглядів, які тягнуть за собою втрати часу і фінансовий зби-ток.

Щоб позбутися цих проблем, Міжнародна торговельна палата(МТП) в 1936 р. розробила торговельні терміни, що являють собоюуніверсальний набір базових умов, знання і застосування яких по-легшувало здійснення торговельних операцій. Вони ґрунтувалисяна міжнародній торговельній практиці і звичаях. Збірник називав-ся «Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів ІНКО-ТЕРМС» (International Commercial Terms). Зміни в ІНКОТЕРМСвносилися в 1953, 1967, 1980, 1990 роках. Зараз ІНКОТЕРМС діє вновій редакції 2000 р.

Базисні умови постачання спрощують процес розроблення іукладання контракту, допомагають партнерам знайти спосіб розпо-ділу відповідальності.

У контракті купівлі-продажу базисними умовами постачання єумови, що визначають:

а)         права та обов'язки сторін щодо постачання проданих товарів:

хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів по те-риторії країн експортера, імпортера, транзитних країн, а такожпід час перевезення товару морським, річковим, повітрянимтранспортом;

стан вантажу стосовно транспортного засобу, що визначаєзобов'язання продавця за встановлену в контракті ціну доста-вити вантаж у визначене місце або завантажити товар на тран-спортний засіб чи підготувати його до завантаження, або пере-дати транспортній організації;

зобов'язання продавця по упакуванню і маркуванню товарів, атакож зобов'язання сторін щодо страхування вантажів;

зобов'язання сторін по оформленню комерційної документаціїзгідно з діючими в міжнародній торговельній практиці вимо-гами;

де й коли переходять від продавця до покупця права власностіна товар;

б)         момент переходу ризику випадкової загибелі чи ушкодженнятовару і витрати, що можуть виникнути у зв'язку з цим.

Зобов'язання продавця і покупця, наведені в «ІНКОТЕРМС —2000» за кожною з базисних умов, перераховані в табл. 13.1.

Таблиця 13.1

Зобов'язання контрагентів

А. Зобов'язання продавця

В. Зобов'язання покупця

А1. Надання товару відповідно доумов контракту

В1. Сплата ціни

А2. Оформлення ліцензій, дозволів івиконання інших формальностей

В2. Оформлення ліцензій, дозволів івиконання інших формальностей

А3. Оформлення контракту переве-зення і страхування

В3. Оформлення контракту переве-зення і страхування

Продовження табл. 13.1

А4. Постачання (товару)

В4. Прийняття постачання (товару)

А5. Перехід ризиків

В5. Перехід ризиків

А6. Розподіл витрат

В6. Розподіл витрат

А7. Повідомлення покупця

В7. Повідомлення продавця

А8. Доказ постачання, транспортнідокументи або еквівалентні електро-нні повідомлення

В8. Доказ постачання, транспортнідокументи або еквівалентні електро-нні повідомлення

А9. Перевірка, упакування, марку-вання

В9. Перевірка товарів

А10. Інші зобов'язання

В10. Інші зобов'язання

Отже, базисні умови постачання визначають, хто несе витрати потранспортуванню товару від продавця до покупця. Витрати, які несеекспортер, включаються в ціну товару (іноді вони досягають 40-50%ціни). Базисні умови встановлюють базис ціни товару і впливають нарівень ціни.

ІНКОТЕРМС містить 13 комерційних термінів, згрупованихза чотирма різними категоріями. За кожною умовою визначаютьсяобов'язки продавця і покупця по доставці товару і встановлюєтьсямомент переходу ризику випадкової загибелі або ушкодження товаруз продавця на покупця [33].

Використовуваний при позначенні базисних умов термін «фран-ко» або «вільно» означає, що покупець вільний від ризику і всіх ви-трат по доставці товару до пункту, позначеного після слова «франко»(«вільно») (табл. 13.2).

Таблиця 13.2

Групування термінів, що позначають базисні умови постачанняв «ІНКОТЕРМС - 2000»

Група Е

Відправлення

EXW

Франко-завод (із заводу)

Група F

Основне перевезення не оплачене

FCAFASFOB

Франко-перевізник (вільно у перевізника)Франко вздовж борту суднаФранко-борт

Продовження табл. 13.2

Група C

Основне перевезення оплачене

CFR

Вартість і фрахт

CIF

Вартість, страхування і фрахт

CPT

Перевезення оплачене до

CIP

Перевезення і страхування оплачені до

Група D

Прибуття

DAF

Поставлено на кордон

DES

Поставлено на судні

DEQ

Поставлено франко-причал

DDU

Поставлено без оплати мита

DDP

Поставлено з оплатою мита

Зміст базисних умов:

І. Група «Е» вимагає від продавця лише надати товар у розпоряд-ження покупця на своїй власній території, і тому він не несе жоднихризиків та втрат з доставки вантажу.

EXW— «франко-завод (франко склад) продавця» (назва міс-ця). Ця умова поставок передбачає, що продавець виконав своїзобов'язання з доставки товару в момент його передання покупцевіабо уповноваженій ним особі зі свого підприємства або складу. Про-давець (якщо інше не обумовлено сторонами в контракті) не несевідповідальності за навантаження товару на транспортний засіб, на-даний покупцем і за його митне очищення (оплата необхідних мит-них зборів). Покупець за власний рахунок забезпечує відвантаженняі транспортування товару до пункту призначення і бере на себе всіпов'язані з цим витрати і ризики. Таким чином, ця умова поставокмістить мінімальні зобов'язання для продавця; відповідно і ціна то-вару, який проданий на умовах EXW, буде найменшою порівняно зіншими базисними умовами поставки. Однак ця умова не повинна за-стосовуватись, якщо покупець з причин, які від нього не залежать, неможе виконати або забезпечити виконання митних формальностей,пов'язаних з експортом товару. У цих випадках поставки необхідноздійснювати на умовах «франко-перевізник» (FCA).

Група <^»-термінів вимагає від продавця доставки товару дляперевезення відповідно до вказівок покупця. Договори на цих умовахвідносяться до договорів відправлення.

FCA — «франко-перевізник» (назва місця призначення). Цяумова означає, що продавець виконав свої зобов'язання щодо постав-ки товару в момент передавання очищеного для експорту товару пе-ревізнику, якого вказав покупець, у названому місці або пункті. Якщоцей пункт у контракті точно не вказаний, продавець може на власнийрозсуд вибрати пункт передавання товару перевізникові в межах обу-мовленого в контракті району. У ряді випадків (при транспортуван-ні залізницею або повітряним транспортом) договір з перевізникомукладається продавцем, але робить він це за рахунок покупця і найого ризик.

Ця умова поставки може застосовуватися при будь-якому способіпоставок, включаючи змішані перевезення.

Під перевізником розуміють особу, яка, відповідно до договоруперевезення, зобов'язується зробити або забезпечити транспортуван-ня товару залізницею, автотранспортом, повітряним транспортом,морем або внутрішніми водними шляхами, або змішані перевезення.Якщо, відповідно до інструкцій покупця, продавець повинен переда-ти товар особі, яка не є перевізником, то вважається, що продавецьвиконав свої зобов'язання на момент, коли товар перейшов на відпо-відальне зберігання до цієї особи.

FAS — «вільно вздовж борту судна» (назва порту відвантажен-ня). За цих умов поставки продавець виконує свої зобов'язання щододоставки товару в момент, коли товари розміщені «вздовж судна» напричалі або на баржах-ліхтерах у вказаному порту відвантаження. Зцього моменту всі витрати і ризики пошкодження товару бере на себепокупець. Покупець також повинен забезпечити митне очищеннятовару в країні експортера. Відповідно, ця умова поставок не пови-нна застосовуватись, якщо покупець з об'єктивних причин не можезабезпечити виконання формальностей, пов'язаних з експортом то-вару. Умова FAS застосовується тільки в разі морських та річковихперевезень.

FOB — «франко-борт» або «вільно на борту судна» (назва пор-ту відвантаження). Умова поставки FOB означає, що продавець вико-нав свої зобов'язання щодо поставки товару в момент, коли останнійперетнув борг судна в узгодженому сторонами порту відвантаження.Таким чином, ризик втрати або пошкодження товару переходить відпродавця до покупця саме в цей момент.

При відвантаженні на умовах FOB продавець повинен забезпе-чити очищення товару для експорту. За цією умовою товар відправ-ляється морем або внутрішніми водними шляхами. У випадках, колиперетинання товаром борту судна не має великого значення (напри-клад, у разі перевезень на суднах-рокерах або у випадку контейнер-них перевезень) застосовується умова поставки FСА.

ІІІ. Група «С»-термінів вимагає від продавця укласти договір пе-ревезення на звичайних умовах за свій власний рахунок. Договори нацих умовах відносяться до відвантажувальних контрактів.

CFR — «вартість і фрахт» (назва порту призначення). У цьо-му разі продавець оплачує всі витрати, пов'язані з транспортуваннямвантажу в зазначений пункт призначення. Водночас ризик втрати абопошкодження товару переходить з продавця на покупця в момент пе-ретинання вантажу борту судна. Покупець бере на себе також іншідодаткові витрати, які можуть виникнути вже після навантаженнятовару на судно. Продавець повинен забезпечити вільне вивезеннявантажу зі своєї країни (сплатити всі митні збори).

Умова поставки СFR застосовується тільки в разі перевезенняморським і річковим транспортом. Якщо момент перетинання това-ром борту судна не має практичного значення (контейнерні переве-зення), відвантаження товару робиться на умовах СРТ — «перевезен-ня оплачено до».

CIF — «вартість, страхування і фрахт» (назва порту призна-чення). За всіма ознаками OF аналогічне СFR. Відмінність полягаєлише в тому, що продавець повинен застрахувати вантаж від ризи-ку пошкодження або втрати в процесі транспортування. Продавецьукладає договір зі страхувальником і сплачує йому страхову премію.

Однак при укладенні договору за умовами OF покупець пови-нен виходити з того, що продавець забезпечить мінімально можливестрахування товару. Продавець також повинен забезпечити митнеочищення товару для експорту.

Умови OF застосовуються у випадку морських та річкових пере-везень. В інших випадках (особливо, коли йдеться про контейнерніперевезення) укладають угоду за умовами СІР.

СРТ — «перевезення оплачене до» (назва місця призначен-ня). Якщо за умовами СFR товари транспортуються тільки воднимшляхом, то СРТ застосовується при будь-яких способах перевезень іособливо при змішаних перевезеннях, зокрема в разі наскрізних кон-тейнерних перевезень.

На умовах СРТ продавець оплачує вартість перевезення ванта-жу в зазначений пункт призначення. Ризик втрати або пошкодженнятовару так само, як і всі додаткові витрати, що виникають після пере-дання товару перевізникові, переходять до покупця в момент прий-няття вантажу перевізником.

При цьому під перевізником розуміють особу, яка, згідно з до-говором перевезення, бере зобов'язання здійснити або забезпечититранспортування товару залізницею, автотранспортом, морем, пові-тряним транспортом або внутрішніми водними шляхами, або ж шля-хом змішаного перевезення. Якщо для транспортування вантажу ви-користовувались кілька перевізників, ризики переходять з продавцяна покупця при передаванні товару першому перевізникові. Прода-вець же повинен забезпечити очищення товару для експорту.

CIP — «перевезення і страхування оплачені до» (назва місцяпризначення). СІР має багато спільного з OF, але застосовується, якправило, при змішаних перевезеннях. Продавець повинен укласти до-говори перевезення і страхування, забезпечити митне очищення ван-тажу. Однак так само, як і при транспортуванні за умовами OF, прода-вець повинен забезпечити мінімально можливе страхування вантажу.

IV. Група «Б»-термінів, згідно з якою продавець відповідає заприбуття товару в погоджене місце чи пункт призначення на кордоніабо в межах країни імпорту й повинен нести всі витрати та ризики,необхідні для доставки товару в країну призначення. Договори нацих умовах належать до доставочних контрактів.

DAF — «франко-кордон», або «поставлено на кордон» (назвамісця поставки). Зобов'язання продавця щодо поставки товару вва-жаються виконаними в момент, коли очищені для експорту товаридоставлені на кордон і передані покупцеві, але ще не пройшли митно-го очищення в країні покупця. Під «кордоном» розуміють будь-якийкордон, у тому числі кордон країни продавця. Тому в умовах поставкиповинне бути вказане точне місце на кордоні (прикордонний пункт),де товар передається покупцеві. За цих умов здійснюються поставкиавтомобільним і залізничним транспортом.

DES — «поставлено на судні» (назва порту призначення).Продавець виконує свої зобов'язання щодо поставки товару в мо-мент, коли товар прибуває в порт призначення на борту судна. Такимчином, ризик втрати або пошкодження товару переходить з продав-ця на покупця в момент прибуття судна до причалу і розвантаженнявантажу. Умова DES застосовується тільки в разі поставок воднимшляхом.

DEQ — «поставлено з причалу» (назва порту призначення).Поставки з причалу в порту призначення відрізняються від поставокіз судна насамперед тим, що перехід ризиків втрати або пошкоджен-ня товару з продавця на покупця здійснюється в момент, коли товаруже вивантажений на причал. Товар при цьому має бути очищенийдля імпорту. Продавець несе витрати з оплати мита, податків і збо-рів, пов'язаних із ввезенням товару в країну покупця. Якщо сторонивирішили, що оплату мита здійснює покупець, то в умовах поставкивказується: «Без оплати мита».

DDU — «поставлено без оплати мита» (назва місця при-значення). Під цією умовою розуміють, що продавець виконав своїзобов'язання — передав товар покупцеві в зазначеному місці в країніпокупця. Таким чином, усі витрати і ризики аж до цього моменту несепродавець. При цьому він не повинен сплачувати мито, збори та іншівитрати, пов'язані з ввезенням товару в країну імпортера і прохо-дженням митних формальностей. DDU застосовується за будь-якогоспособу транспортування.

DDP — «поставлено з оплатою мита» (назва місця призна-чення). Фактично цю умову поставки можна визначити як поставкина склад покупця, тобто DDP має на увазі максимальне зобов'язанняпродавця щодо поставки товару. Продавець несе всі ризики і оплачуєвсі витрати (включаючи митні збори, податки та ін.) щодо завезеннятовару в країну імпортера. Через це умова постачання DDP не по-винна застосовуватись, якщо продавець з об'єктивних причин не маєможливості отримати ліцензію на ввезення товару в країну покупця.

Таким чином, усі 13 базисних умов розміщені послідовно одинза одним за принципом зростання витрат та відповідальності продав-ця з доставки товару, тобто від його найменших витрат та обов'язків(умова поставки EXW) до найбільших витрат та обов'язків (умоваDDP).

Серед усіх розглянутих базисних умов сторони зовнішньоторго-вельних операцій віддають перевагу умовам FOB і OF. У міжнароднійторгівлі під «ціною FOB » розуміють експортну ціну товару, а під «ці-ною OF» — імпортну. Для продавця вигідне постачання товару на цихумовах, оскільки ризик випадкової загибелі або ушкодження товару змоменту навантаження товару на судно й одержання коносамента пе-реходить на покупця. Крім того, уклавши контракт на умовах OF, про-давець має право зафрахтувати судно за своїм розсудом. Це дає йомуможливість дістати додатковий прибуток за рахунок різниці між вар-тістю фрахту, закладеної в ціні, і фактично виплаченої судновласнику,а також за рахунок використання зафрахтованого тоннажу для пере-везення зворотним рейсом своїх імпортних вантажів.

Підсумки глави

Міжнародна торговельна операція — це дії, які спрямовані наорганізацію, проведення та регулювання процесу обміну товарами,послугами, продукцією інтелектуальної праці між двома або кілько-ма контрагентами різних країн. До основних міжнародних торговихоперацій належать експортно-імпортні операції.

Правовою формою проведення міжнародних торговельних опе-рацій є міжнародна торгова угода, під якою розуміють договір міждвома чи декількома контрагентами різної національної належності.

Сторонами міжнародних торговельних угод виступають фірми,союзи підприємців, державні органи й організації, міжнародні еконо-мічні організації системи ООН.

Практика міжнародної торгівлі характеризується значним сту-пенем правової уніфікації, метою якої є скорочення юридичних пе-решкод у міжнародній торгівлі шляхом розроблення та застосуванняміжнародно-правових документів, прийнятих на міжнародному рів-ні. Важливу роль в уніфікації та гармонізації міжнародного торговогоправа відіграють ЮНСІТРАЛ, УНІДРУА, ЮНКТАД, ЄЕК ООН,які розроблюють уніфіковані правила, що регулюють міжнародну ку-півлю-продаж товарів.

Міжнародна торговельна палата розробила «Міжнародні пра-вила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС», які явля-ють собою універсальний набір базових умов, знання і застосуванняяких полегшує здійснення торговельних операцій.

Ключові поняття

Міжнародна торговельна операція; експортна, реекспортна, імпортна,реімпортна, транзитна операції; міжнародна торговельна угода; договір між-народної купівлі-продажу; контрагенти; уніфікація правил міжнародної тор-гівлі; конвенції з міжнародної купівлі-продажу товарів; спрощення процедурміжнародної торгівлі; типовий контракт; міжнародні торговельні терміни(ІНКОТЕРМС).

Запитання для самоконтролю

У чому сутність міжнародної торговельної угоди?

Хто виступає контрагентом міжнародних торговельних угод?

Що передбачає здійснення експортних та імпортних операцій?

За яких умов здійснюються реекспортні та реімпортні операції?

У чому сутність транзитних операцій?

Коли договір вважається міжнародним?

У чому полягає значення уніфікації правил укладання міжнароднихторговельних угод?

У чому сутність Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів?

Як здійснюється спрощення процедур міжнародної торгівлі?

Що розуміють під типовим контрактом?

У чому сутність базисних умов поставок товару?

Запитання для обговорення

Які сучасні особливості міжнародних торговельних угод?

Які нормативні акти розроблені ЮНСІТРАЛ, УНІДРУА, ЮНКТАДщодо уніфікації правил міжнародної торгівлі та в чому їхня сутність?

Які документи щодо спрощення процедур у міжнародній торгівлі, роз-роблені міжнародними економічними організаціями та в чому їхня сутність?

Як розподіляються зобов'язання між продавцем і покупцем під час по-ставок товару на умовах ІНКОТЕРМС у групах E, F, C і D?

Набуття практичних навичок

Підберіть та проаналізуйте стандартні форми договорів, розробленіУНІДРУА.

Розробіть алгоритм формування експортної ціни за базисними умова-ми ІНКОТЕРМС.

Розподіліть витрат продавця та покупця при використанні цін FOB,CPT, CIF.

Визначте митну вартість експортних товарів залежно від умов поста-чання (за 13 комерційними термінами).

Визначте митну вартість імпортних товарів залежно від умов поста-чання.

Для укладання зовнішньоторговельної угоди між українською фірмою«А» та американською фірмою «В» визначте найвигідніший варіант базис-них умов постачання (EXW, DAF, DDP) і розрахуйте конкретну вартістьекспорту обладнання:

Дані для розрахунку:

собівартість обладнання — 40 000 грн;

страхові витрати — 6000 грн;

витрати на пакування — 3000 грн;

транспортні витрати в межах України — 12 000 грн;

транспортні витрати за межами України — 3000 дол.;

вантажні роботи на митниці ст. Чоп — 19 000 грн;

розвантажувальні роботи в нерезидента — 3000 грн;

мито — 10% від контрактної вартості обладнання;

митний збір — 500 грн.

При розрахунку застосовується середній курс НБУ — 8,00 грн/дол.

WEB-сайти

www.unctad.org

Сайт ЮНКТАД, де можна знайти інформацію проукладання міжнародних торговельних угод.

www.uncitral.org

Сайт ЮНСІТРАЛ, що містить документи про уні-фікацію правил міжнародної торгівлі.

www.unece.org

Офіційний сайт ЄЕК ООН, що містить інформаціюпро спрощення процедур міжнародної торгівлі.

www.iccwbo.org

Сайт МТП, де можна знайти інформацію про регла-ментування міжнародних торгових угод.

www.unidroit.org

Офіційний сайт УНІДРУА, що містить інформа-цію про уніфікацію правил міжнародної торгівлі.

ГЛАВА 14.КОНТРАКТИ МІЖНАРОДНОЇКУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Після вивчення матеріалу цієї глави ви повинні вміти:

охарактеризувати зовнішньоторговельні контракти;

пояснити сутність умов, що передбачені в контракті міжнарод-ної купівлі-продажу;

виділити особливості процедур підготовки до укладання конт-рактів міжнародної купівлі-продажу, етапів укладання та вико-нання цих контрактів;

сформулювати типові помилки, що трапляються в зовнішньо-торговельних контрактах;

пояснити, як вирішуються суперечки, що виникають у міжна-родній торгівлі.