13.3. Міжнародні торговельні терміни(ІНКОТЕРМС - 2000)

Сторони, що укладають контракт, найчастіше недостатньо інфор-мовані про розходження в торговельних порядках країн, де містятьсякомерційні підприємства партнерів. Це може призвести до спорів, су-дових розглядів, які тягнуть за собою втрати часу і фінансовий зби-ток.

Щоб позбутися цих проблем, Міжнародна торговельна палата(МТП) в 1936 р. розробила торговельні терміни, що являють собоюуніверсальний набір базових умов, знання і застосування яких по-легшувало здійснення торговельних операцій. Вони ґрунтувалисяна міжнародній торговельній практиці і звичаях. Збірник називав-ся «Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів ІНКО-ТЕРМС» (International Commercial Terms). Зміни в ІНКОТЕРМСвносилися в 1953, 1967, 1980, 1990 роках. Зараз ІНКОТЕРМС діє вновій редакції 2000 р.

Базисні умови постачання спрощують процес розроблення іукладання контракту, допомагають партнерам знайти спосіб розпо-ділу відповідальності.

У контракті купівлі-продажу базисними умовами постачання єумови, що визначають:

а)         права та обов'язки сторін щодо постачання проданих товарів:

хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів по те-риторії країн експортера, імпортера, транзитних країн, а такожпід час перевезення товару морським, річковим, повітрянимтранспортом;

стан вантажу стосовно транспортного засобу, що визначаєзобов'язання продавця за встановлену в контракті ціну доста-вити вантаж у визначене місце або завантажити товар на тран-спортний засіб чи підготувати його до завантаження, або пере-дати транспортній організації;

зобов'язання продавця по упакуванню і маркуванню товарів, атакож зобов'язання сторін щодо страхування вантажів;

зобов'язання сторін по оформленню комерційної документаціїзгідно з діючими в міжнародній торговельній практиці вимо-гами;

де й коли переходять від продавця до покупця права власностіна товар;

б)         момент переходу ризику випадкової загибелі чи ушкодженнятовару і витрати, що можуть виникнути у зв'язку з цим.

Зобов'язання продавця і покупця, наведені в «ІНКОТЕРМС —2000» за кожною з базисних умов, перераховані в табл. 13.1.

Таблиця 13.1

Зобов'язання контрагентів

А. Зобов'язання продавця

В. Зобов'язання покупця

А1. Надання товару відповідно доумов контракту

В1. Сплата ціни

А2. Оформлення ліцензій, дозволів івиконання інших формальностей

В2. Оформлення ліцензій, дозволів івиконання інших формальностей

А3. Оформлення контракту переве-зення і страхування

В3. Оформлення контракту переве-зення і страхування

Продовження табл. 13.1

А4. Постачання (товару)

В4. Прийняття постачання (товару)

А5. Перехід ризиків

В5. Перехід ризиків

А6. Розподіл витрат

В6. Розподіл витрат

А7. Повідомлення покупця

В7. Повідомлення продавця

А8. Доказ постачання, транспортнідокументи або еквівалентні електро-нні повідомлення

В8. Доказ постачання, транспортнідокументи або еквівалентні електро-нні повідомлення

А9. Перевірка, упакування, марку-вання

В9. Перевірка товарів

А10. Інші зобов'язання

В10. Інші зобов'язання

Отже, базисні умови постачання визначають, хто несе витрати потранспортуванню товару від продавця до покупця. Витрати, які несеекспортер, включаються в ціну товару (іноді вони досягають 40-50%ціни). Базисні умови встановлюють базис ціни товару і впливають нарівень ціни.

ІНКОТЕРМС містить 13 комерційних термінів, згрупованихза чотирма різними категоріями. За кожною умовою визначаютьсяобов'язки продавця і покупця по доставці товару і встановлюєтьсямомент переходу ризику випадкової загибелі або ушкодження товаруз продавця на покупця [33].

Використовуваний при позначенні базисних умов термін «фран-ко» або «вільно» означає, що покупець вільний від ризику і всіх ви-трат по доставці товару до пункту, позначеного після слова «франко»(«вільно») (табл. 13.2).

Таблиця 13.2

Групування термінів, що позначають базисні умови постачанняв «ІНКОТЕРМС - 2000»

Група Е

Відправлення

EXW

Франко-завод (із заводу)

Група F

Основне перевезення не оплачене

FCAFASFOB