14.1. Види та зміст контрактів міжнародної купівлі-продажу

Зовнішньоторговельний контракт — це матеріально оформленаугода двох чи більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності таїхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну чиприпинення їхніх взаємних прав і зобов'язань у зовнішньоекономіч-ній діяльності.

У міжнародній комерційній практиці використовують різні видизовнішньоторговельних договорів: купівлі-продажу, підряду, ліцен-зійні, лізингові, інжинірингові, страхування, перевезення, з технічно-го обслуговування виробництва, позики тощо. Їхня структура, зміст,особливості визначаються видом зовнішньоторговельної операції,яку вони супроводжують. Однак найчастіше в зовнішній торгівлі за-стосовується контракт міжнародної купівлі-продажу. Тому доцільнорозглянути зміст, особливості оформлення саме цих контрактів.

Контракт міжнародної купівлі-продажу — це комерційний доку-мент, що являє собою договір постачання товару і, в разі потреби, —супутніх послуг, погоджений і підписаний експортером та імпорте-ром.

Контракти купівлі-продажу залежно від термінів постачання іформ поділяються на:

разові і з періодичним постачанням;

з оплатою в грошовій і товарній формах (цілком чи частково)[22, с. 199-202].

Контракт купівлі-продажу з разовим постачанням — це разоваугода, по якій передбачається постачання однією стороною іншійстороні погодженої між ними кількості товару до визначеної дати,встановленої в контракті. Постачання товару здійснюється один чикілька разів протягом погодженого терміну.

Контракти з разовим постачанням бувають двох типів:

з короткими термінами постачання. Вони, як правило, вико-ристовуються при оформленні угод на сировинні товари. Тер-мін постачання може встановлюватися конкретно, тобто навизначену дату чи період, і невизначено, наприклад, після на-стання якої-небудь події;

з тривалими термінами постачання (3-5 років і більше). Вони,як правило, використовуються при оформленні угод у торгів-лі комплектним устаткуванням, літаками, суднами, судновимиустановками, складним устаткуванням і т.ін.

Умови контрактів із тривалим терміном постачання розрізня-ються залежно від методів їхнього укладення: прямого чи непрямого,тобто коли експортер бере участь у торгах, що організуються імпор-тером. На основі прямих зв'язків укладаються контракти на унікаль-не устаткування, монопольним виробником якого є постачальник —експортер, вузькоспеціалізована фірма чи консорціум, від імені якоговиступає його головна фірма. Контрагентами таких контрактів висту-пають фірми промислово розвинутих країн, що поставляють устатку-вання для об'єктів, будівництво яких ведуть фірми країни-імпортера.

Для контрактів, що укладаються шляхом проведення міжнарод-них торгів, характерні більш стандартизовані умови, тому що учас-ники торгів пропонують свої умови, орієнтуючись на тендерні умови.Зміст контракту відрізняється лаконічністю і посиланнями на тен-дерні умови.

Контракт купівлі-продажу з періодичним постачанням — це

угода, що припускає регулярне, періодичне постачання погоджених уній кількостей товару протягом установленого терміну.

Ці контракти бувають короткостроковими (звичайно річними) ідовгостроковими (у середньому термін постачання становить 5-10,іноді 15-20 років).

Довгострокові контракти укладаються на постачання промис-лової сировини і напівфабрикатів (вугілля, нафти, нафтопродуктів,природного газу, руди, целюлози тощо).

Контракт купівлі-продажу з оплатою в грошовій формі припус-кає розрахунки у визначених погоджених сторонами валюті, спосо-бах платежу і формах розрахунку.

Контракт купівлі-продажу з оплатою в товарній формі. У ньомупродаж одного чи декількох товарів одночасно пов'язується з купів-лею іншого товару, і розрахунки в іноземній валюті не здійснюються.Це товарообмінні і компенсаційні угоди. У товарообмінних контрак-тах передбачається простий обмін погоджених кількостей одного то-вару на інший. У них установлюється або кількість товарів, що взаєм-но постачаються, або обумовлюється сума, на яку сторони поставлятьтовари. У компенсаційному контракті, так само як і в товарообмінно-му, передбачається постачання товарів на рівну вартість, але, на від-міну від бартерної угоди, між сторонами узгоджується ціна товарів,що взаємно постачаються. У такій угоді фігурує, як правило, не дватовари, а велика кількість пропонованих до обміну товарів.

Контракт купівлі-продажу з оплатою в змішаній формі. Предме-том контакту звичайно є будівництво на умовах цільового кредиту-вання підприємства «під ключ». Оплата витрат частково здійснюєть-ся в грошовій, а частково — в товарній формі. У контракті заздалегідьустановлюється частка продукції, що буде поставлятися з побудова-ного підприємства. У ньому також погоджуються три довгостроковіугоди на ту саму суму: контракт купівлі-продажу технічних засобів іпослуг щодо спорудження підприємства; угода про довгостроковийкредит; довгостроковий контракт на постачання сировини.

Обов'язковою умовою договору є перехід права власності на то-вар від продавця до покупця.

У контракті купівлі-продажу обумовлюється зміст договірнихумов, порядок їхнього виконання і відповідальність за виконання.

На умови договору купівлі-продажу суттєво впливають прийня-ті в міжнародній практиці торгові звичаї, які відіграють вирішаль-ну роль під час вирішення суперечок між контрагентами. Торговийзвичай — це однакове, загальновизнане правило, що встановилося вміжнародній торгівлі (яке не є нормою права), яке містить у собі ясней визначене положення з питання, якого воно стосується.

Торговий звичай має відповідати таким вимогам:

а)         мати характер загального правила, тобто використовуватися вусіх або в більшості випадків, до яких він застосовується;

б)         бути достатньо відомим у відповідній галузі торгівлі;

в)         бути визначеним щодо свого змісту та зрозумілим.

Загальні правила застосування торгових звичаїв:

а)         сторони пов'язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домо-вилися, та практикою, яку вони встановили у своїх взаємних відно-синах;

б)         за відсутності домовленості про інше вважається, що сторонимали на увазі використання в їхньому контракті звичаю, про якийвони знали або повинні були знати та який широко відомий і постій-но дотримується сторонами в контрактах цього роду у відповіднійгалузі торгівлі.

Про торгові звичаї можна дізнатися в біржових правилах, збір-никах торгових палат, матеріалах комісій ООН, типових контрактах,рішеннях третейських суддів з окремих питань.

Суб'єкти підприємницької діяльності при розробленні тексту до-говору мають право використовувати відомі міжнародні порядки, ре-комендації міжнародних органів та організацій.

Права й зобов'язання сторін контракту визначаються правом міс-ця його укладення, якщо сторони не погодили інше, що й відбиваєть-ся в умовах договору.

До умов, що повинні бути передбачені в контракті, належать такі.

НАЗВА, НОМЕР ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ), ДАТА таМІСЦЕ ЙОГО УКЛАДАННЯ.

ПРЕАМБУЛА.

У преамбулі визначається повне найменування сторін — учас-ників зовнішньоекономічної операції, під як