14.1. Види та зміст контрактів міжнародної купівлі-продажу

магниевый скраб beletage

Зовнішньоторговельний контракт — це матеріально оформленаугода двох чи більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності таїхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну чиприпинення їхніх взаємних прав і зобов'язань у зовнішньоекономіч-ній діяльності.

У міжнародній комерційній практиці використовують різні видизовнішньоторговельних договорів: купівлі-продажу, підряду, ліцен-зійні, лізингові, інжинірингові, страхування, перевезення, з технічно-го обслуговування виробництва, позики тощо. Їхня структура, зміст,особливості визначаються видом зовнішньоторговельної операції,яку вони супроводжують. Однак найчастіше в зовнішній торгівлі за-стосовується контракт міжнародної купівлі-продажу. Тому доцільнорозглянути зміст, особливості оформлення саме цих контрактів.

Контракт міжнародної купівлі-продажу — це комерційний доку-мент, що являє собою договір постачання товару і, в разі потреби, —супутніх послуг, погоджений і підписаний експортером та імпорте-ром.

Контракти купівлі-продажу залежно від термінів постачання іформ поділяються на:

разові і з періодичним постачанням;

з оплатою в грошовій і товарній формах (цілком чи частково)[22, с. 199-202].

Контракт купівлі-продажу з разовим постачанням — це разоваугода, по якій передбачається постачання однією стороною іншійстороні погодженої між ними кількості товару до визначеної дати,встановленої в контракті. Постачання товару здійснюється один чикілька разів протягом погодженого терміну.

Контракти з разовим постачанням бувають двох типів:

з короткими термінами постачання. Вони, як правило, вико-ристовуються при оформленні угод на сировинні товари. Тер-мін постачання може встановлюватися конкретно, тобто навизначену дату чи період, і невизначено, наприклад, після на-стання якої-небудь події;

з тривалими термінами постачання (3-5 років і більше). Вони,як правило, використовуються при оформленні угод у торгів-лі комплектним устаткуванням, літаками, суднами, судновимиустановками, складним устаткуванням і т.ін.

Умови контрактів із тривалим терміном постачання розрізня-ються залежно від методів їхнього укладення: прямого чи непрямого,тобто коли експортер бере участь у торгах, що організуються імпор-тером. На основі прямих зв'язків укладаються контракти на унікаль-не устаткування, монопольним виробником якого є постачальник —експортер, вузькоспеціалізована фірма чи консорціум, від імені якоговиступає його головна фірма. Контрагентами таких контрактів висту-пають фірми промислово розвинутих країн, що поставляють устатку-вання для об'єктів, будівництво яких ведуть фірми країни-імпортера.

Для контрактів, що укладаються шляхом проведення міжнарод-них торгів, характерні більш стандартизовані умови, тому що учас-ники торгів пропонують свої умови, орієнтуючись на тендерні умови.Зміст контракту відрізняється лаконічністю і посиланнями на тен-дерні умови.

Контракт купівлі-продажу з періодичним постачанням — це

угода, що припускає регулярне, періодичне постачання погоджених уній кількостей товару протягом установленого терміну.

Ці контракти бувають короткостроковими (звичайно річними) ідовгостроковими (у середньому термін постачання становить 5-10,іноді 15-20 років).

Довгострокові контракти укладаються на постачання промис-лової сировини і напівфабрикатів (вугілля, нафти, нафтопродуктів,природного газу, руди, целюлози тощо).

Контракт купівлі-продажу з оплатою в грошовій формі припус-кає розрахунки у визначених погоджених сторонами валюті, спосо-бах платежу і формах розрахунку.

Контракт купівлі-продажу з оплатою в товарній формі. У ньомупродаж одного чи декількох товарів одночасно пов'язується з купів-лею іншого товару, і розрахунки в іноземній валюті не здійснюються.Це товарообмінні і компенсаційні угоди. У товарообмінних контрак-тах передбачається простий обмін погоджених кількостей одного то-вару на інший. У них установлюється або кількість товарів, що взаєм-но постачаються, або обумовлюється сума, на яку сторони поставлятьтовари. У компенсаційному контракті, так само як і в товарообмінно-му, передбачається постачання товарів на рівну вартість, але, на від-міну від бартерної угоди, між сторонами узгоджується ціна товарів,що взаємно постачаються. У такій угоді фігурує, як правило, не дватовари, а велика кількість пропонованих до обміну товарів.

Контракт купівлі-продажу з оплатою в змішаній формі. Предме-том контакту звичайно є будівництво на умовах цільового кредиту-вання підприємства «під ключ». Оплата витрат частково здійснюєть-ся в грошовій, а частково — в товарній формі. У контракті заздалегідьустановлюється частка продукції, що буде поставлятися з побудова-ного підприємства. У ньому також погоджуються три довгостроковіугоди на ту саму суму: контракт купівлі-продажу технічних засобів іпослуг щодо спорудження підприємства; угода про довгостроковийкредит; довгостроковий контракт на постачання сировини.

Обов'язковою умовою договору є перехід права власності на то-вар від продавця до покупця.

У контракті купівлі-продажу обумовлюється зміст договірнихумов, порядок їхнього виконання і відповідальність за виконання.

На умови договору купівлі-продажу суттєво впливають прийня-ті в міжнародній практиці торгові звичаї, які відіграють вирішаль-ну роль під час вирішення суперечок між контрагентами. Торговийзвичай — це однакове, загальновизнане правило, що встановилося вміжнародній торгівлі (яке не є нормою права), яке містить у собі ясней визначене положення з питання, якого воно стосується.

Торговий звичай має відповідати таким вимогам:

а)         мати характер загального правила, тобто використовуватися вусіх або в більшості випадків, до яких він застосовується;

б)         бути достатньо відомим у відповідній галузі торгівлі;

в)         бути визначеним щодо свого змісту та зрозумілим.

Загальні правила застосування торгових звичаїв:

а)         сторони пов'язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домо-вилися, та практикою, яку вони встановили у своїх взаємних відно-синах;

б)         за відсутності домовленості про інше вважається, що сторонимали на увазі використання в їхньому контракті звичаю, про якийвони знали або повинні були знати та який широко відомий і постій-но дотримується сторонами в контрактах цього роду у відповіднійгалузі торгівлі.

Про торгові звичаї можна дізнатися в біржових правилах, збір-никах торгових палат, матеріалах комісій ООН, типових контрактах,рішеннях третейських суддів з окремих питань.

Суб'єкти підприємницької діяльності при розробленні тексту до-говору мають право використовувати відомі міжнародні порядки, ре-комендації міжнародних органів та організацій.

Права й зобов'язання сторін контракту визначаються правом міс-ця його укладення, якщо сторони не погодили інше, що й відбиваєть-ся в умовах договору.

До умов, що повинні бути передбачені в контракті, належать такі.

НАЗВА, НОМЕР ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ), ДАТА таМІСЦЕ ЙОГО УКЛАДАННЯ.

ПРЕАМБУЛА.

У преамбулі визначається повне найменування сторін — учас-ників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно за-реєстровані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін якконтрагентів («Покупець», «Продавець», «Замовник», «Поставник»тощо) та найменування документів, якими керуються контрагентипід час укладання договору (контракту) (статут підприємства, уста-новчий договір тощо).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ).

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) одинз контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому, із зазна-ченням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результа-ту роботи, що виконується.

У випадку бартерного (товарообмінного) договору (контракту)або контракту на перероблення давальницької сировини визначаєтьсятакож точне найменування (марка, сорт) зустрічних постачань (або на-зва товару, що є кінцевою метою переробки давальницької сировини).

Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характе-ристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, товсе це вказується в додатку (специфікації), який має бути невід'ємноючастиною договору (контракту), про що робиться відповідна позна-чка в тексті договору (контракту).

Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згада-ний додаток (специфікація), крім того, балансується за загальноювартістю експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку до договору (контракту) на переробку давальницькоїсировини вказується відповідна технологічна схема такої переробки.

КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ (ОБСЯГИ ВИКОНАННЯРОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ).

У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури, одини-ця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кіло-грамах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні характерис-тики.

У тексті договору (контракту) на виконання робіт (надання по-слуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх ви-конання.

БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ (ПРИЙО-МУ/ЗДАЧІ ВИКОНАННЯ РОБІТ АБО ПОСЛУГ).

У цьому розділі, вказується вид транспорту та базисні умовипостачання (відповідно з «ІНКОТЕРМС — 2000»), які визначаютьобов'язки контрагентів щодо постачання товару і встановлюють мо-мент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкрет-ний строк постачання товару (окремих партій товару).

У випадку укладення договору (контракту) на виконання робіт(надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та строк ви-конаних робіт (послуг).

6. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ.

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та за-гальна вартість товару або вартість виконаних робіт (наданих послуг),що поставляється згідно з контрактом, та валюта ціни. Якщо згідно зконтрактом поставляються товари різної якості та асортименту, тоціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, мар-ки, а окремим пунктом контракту вказується його загальна вартість.У цьому випадку цінові показники можуть бути вказані в додатках(специфікаціях), на які робиться посилання в тексті контракту.

У контракті на перероблення давальницької сировини, крім того,зазначається її заставна вартість, ціна та загальна вартість готовоїпродукції, загальна вартість перероблення.

У бартерному контракті зазначається загальна вартість товарів,що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються зацим контрактом, виражені в іноземній валюті.

Таким чином, контрактна ціна — це кількість грошових одиниць,яку повинен заплатити покупець продавцю в тій чи іншій валюті завесь товар або одиницю товару, що були доставлені продавцем на ба-зисних умовах у зазначений у контракті географічний пункт.

У контракті обов'язково встановлюється валюта ціни — це валю-та, в якій визначається ціна товару в контракті. На вибір валюти цінивпливають вид товару, фактори, що діють на міжнародні розрахун-ки, в тому числі міждержавні умови, міжнародні традиції. Ціна това-ру може встановлюватись у будь-якій вільно конвертованій валюті:країни-експортера, країни-імпортера або третьої країни. Іноді цінаконтракту вказується у декількох валютах або в колективних валю-тах з метою страхування валютного ризику.

Визначення валюти ціни є важливою умовою контракту, оскількивалюти не рівноцінні за своєю якістю. З валютної точки зору, експортдоцільно орієнтувати на країни з твердими валютами, а імпорт — зіслабкими валютами.

У контракті встановлюється спосіб фіксації ціни. Залежно відхарактеру зовнішньоторговельної угоди ціна договору може бути за-фіксована:

у момент укладання контракту;

протягом реалізації контракту;

до моменту завершення виконання контракту.

Залежно від способу фіксації ціни розрізняють такі види цін:

тверда (стабільна, фіксована, гарантована);

рухлива;

ковзаюча;

з наступною фіксацією.

Тверда ціна встановлюється в момент підписання контракту увигляді конкретної цифри, не підлягає зміні протягом усього термі-ну його дії і не залежить від термінів і порядку постачання товарноїпартії. При цьому в тексті контракту робиться застереження: „Цінатверда, зміні не підлягає». Такі ціни, як правило, характерні при укла-денні зовнішньоторговельних угод на товарно-сировинних біржах,міжнародних аукціонах, торгових ярмарках.

Вони використовуються при короткострокових поставках, протеможуть застосуватися і при довгострокових поставках. Тверда цінавигідна насамперед імпортеру. Експортер, який дав згоду на засто-сування такої ціни, йде на значну поступку покупцеві, оскільки домоменту одержання оплати за товар у сучасних інфляційних умовахфактична ціна товару може істотно зрости. Щоб компенсувати такупоступку та уникнути ризику, експортер може вимагати від імпорте-ра передоплати або внесення авансу.

Рухлива ціна — це зафіксована при укладанні контракту ціна, якаможе бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна товару до моментуйого постачання зміниться. При встановленні рухливої ціни в контр-акт вноситься застереження, що передбачає зміну ціни, зафіксованоїв контракті, залежно від підвищення або зниження ціни на ринку домоменту виконання угоди.

У контракті обумовлюється допустимий мінімум відхиленняринкової ціни, наприклад, у межах 2-5% до ціни, прийнятої в контр-акті. У цих межах коливання контрактна ціна не переглядається.Установлюючи рухливу ціну, в контракті треба зазначити джерелостатистичних даних, за яким слід судити про зміну ринкової ціни.Рухливі ціни, як правило, встановлюють на промислові, сировинні,продовольчі товари, що поставляються на умовах довгостроковихконтрактів. Розрахунки ведуться за цінами, що діють на даний період.

Ковзаючу ціну встановлюють у момент виконання умов угодишляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін увитратах виробництва, що відбулися в період виконання контракту.

При частковому постачанні ковзаюча ціна розраховується окре-мо на кожне постачання.

Ковзаюча ціна фіксується таким чином: вказується ціна на датупропозиції чи підписання контракту (базисна ціна) та порядок роз-кладання цієї ціни на її складові елементи (наприклад, заробітна пла-та — 35%, матеріали — 40%, незмінна частка у змінній частині ціни,тобто прибуток, амортизація, накладні витрати — 15%).

Базова ціна розраховується експортером та узгоджується з імпор-тером при підписанні контракту. Кінцеву (ковзаюча) ціну розрахо-вують за формулою, рекомендованою Європейською ЕкономічноюКомісією:

P =       + BM + C^),    (14 1)

1 100 M0 5/     ( )

де Р1 — ковзаюча ціна (у момент відвантаження товару);

Р0 — базова ціна, зафіксована в момент укладання контракту;

А, В, С — частка у вартості товару (в сумі дає 100%);

А — частка накладних витрат плюс прибуток, яка установлює екс-портер;

В — частка матеріальних витрат;

С — частка витрат на робочу силу;

М1 і М0 — вартість матеріалу у момент виконання та підписанняконтракту відповідно;

51 і 50 — вартість робочої сили у момент виконання та підписанняконтракту.

Таким чином, у контракті обов'язково повинні бути вказані: базо-ва ціна, її структура, момент початку зміни базової ціни, спосіб та мо-мент розрахунку кінцевої ціни, межа ковзання (наприклад, не вищеніж 5% базисної ціни).

У контракті може бути передбачено, що ковзання поширюється нена всю суму витрат виробництва, а лише на певні елементи; при цьомувказують їхню величину у відсотках від загальної вартості замовлення.Змінна ціна може застосовуватися не на весь термін дії контракту, а накоротший термін (наприклад, на перші кілька місяців від дати укла-дання контракту або на період постачання певної кількості товару).

Ковзаючу ціну застосовують у довгострокових контрактах, томущо в разі тривалих строків поставок їхні економічні умови можутьсуттєво змінитися. Такі ціни, як правило, встановлюють на продук-цію, що потребує тривалого терміну виготовлення (наприклад, дляунікальних машин), а також у випадку виконання великих за обсягомпідрядних робіт.

Установлення ціни з наступною фіксацією передбачає, що під часукладання контракту в ньому вказують базисну ціну, але одночаснозастерігають, що базисна ціна зміниться у випадку, якщо до моментувиконання угоди зміняться ціни на ринку на аналогічний товар.

Отже, ціна з наступною фіксацією встановлюється в процесі ви-конання контракту. У контракті визначається тільки момент фіксаціїта принцип визначення рівня ціни. Наприклад, за домовленістю сто-рін ціна на продані товари може бути встановлена на рівні цін світо-вого ринку на певну дату, в день поставки товару покупцеві, передпоставкою кожної передбаченої контрактом партії товару чи передпочатком кожного календарного року. Покупцеві може бути наданоправо вибору моменту фіксації ціни.

У контракті обумовлюється допустимий мінімум відхилення рин-кової ціни від базисної, в межах якого ціни не переглядаються.

Ціни з наступною фіксацією встановлюються на сировинні, про-мислові, продовольчі товари з тривалим строком поставок.

Під час визначення контрактної ціни можуть бути враховані різнівиди знижок. Найпоширеніші з них такі:

Загальна (проста знижка) — знижка, яка надається з прейску-рантної або довідкової ціни і звичайно становить 20-30%, а в деякихвипадках — до 40 %. Такі знижки використовуються при укладенніугод на машини й устаткування, зокрема на стандартні види устатку-вання. Знижки з довідкової ціни становлять 2-5%.

Знижка за оборот (бонусна знижка). Вона надається постійнимпокупцям на підставі спеціальної домовленості (бонусній угоді). Уконтракті в цьому випадку встановлюють шкалу знижок залежно віддосягнутого обороту протягом визначеного терміну, як правило, од-ного року, а також порядок виплати сум на підставі цих знижок. Бо-нусні знижки можуть досягати 15-30% обороту на деякі види машинта обладнання та 1-2% на сировину та сільськогосподарські товари.

Прогресивна знижка — це знижка за кількість або серійність.Вона надається покупцеві за умови купівлі ним заздалегідь визначе-ного та в зростаюій кількості товару.

Дилерська знижка — знижка, яка надається виробниками своїмпостійним закордонним посередникам по збуту. Вона в середньомустановить 15-20% роздрібної ціни.

Спеціальні знижки. До них належать: знижки, які надаютьсяпривелейованим покупцям, у замовленнях яких особливо зацікавле-ні продавці, знижки на пробні партії та замовлення; знижки за регу-лярність замовлень.

Сезонні знижки — знижки за купівлю товару поза періодомактивного сезону (наприклад, на сільськогосподарські добрива вонистановлять близько 15%).

Приховані знижки, які надаються покупцеві у вигляді знижокна фрахт, пільгових кредитів або відсоткових кредитів, шляхом на-дання безкоштовних послуг та зразків.

Знижки за повернення товару, раніше купленого у фірмі. На-даються покупцеві при поверненні ним раніше купленого у фірмі то-вару застарілої моделі. Ці знижки можуть досягати 25-30% прейску-рантної ціни.

Знижка під час продажу потриманого обладнання — до 50% відпочаткової ціни.

7. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ.

Цей розділ визначає валюту платежів, спосіб, порядок і строкфінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємнихплатіжних зобов'язань, застереження.

Валюта платежу — це валюта, в якій оплачується зобов'язанняпокупця (імпортера) за поставлений товар. Якщо валютні курси не-стабільні, то ціни фіксуються в найбільш стійкій валюті, а платіж — увалюті країни-імпортера.

У торгівлі з фірмами промислово розвинутих країн валютоюплатежу, як правило, є національні валюти цих країн. У торгівлі зкраїнами, що розвиваються, — ВКВ основних промислово розви-нутих країн, причому в експортних контрактах валюта тих з них, убанках яких зберігаються надходження країн, що розвиваються, відекспорту.

Якщо валюта ціни і валюта платежу не збігаються, то в контрактівказують курс перерахунку першої на другу (наприклад, на базі СДРабо за ринковим курсом валют).

До умов перерахунку, які встановлюються в контракті, належать:

курс відповідного типу платіжного засобу (курс телеграфногоабо банківського переказу за платежами векселями чи без них,поштового переказу);

курс перерахунку: звичайно, це середній курс дня, іноді курспродавця або покупця на час відкриття або закриття валютногоринку;

час перерахунку валют (розрахунки здійснюються за поточнимкурсом валюти — найчастіше за ринковим курсом за день доплатежу чи за 2-3 дні, що передують дню платежу, або на деньплатежу) на відповідному валютному ринку (продавця, покуп-ця або третьої країни).

Неправильне встановлення часу перерахунку може призвестидо великих втрат внаслідок зміни валютних курсів. Так, не можназдійснювати перерахунок валют за курсом дня укладення контракту,оскільки в разі нестабільності валюти платежу та її тенденції до де-вальвації експортер може зазнати збитків у момент платежу.

При визначені умов платежу погоджують:

коли належить робити платіж: до, у момент чи після поставкитовару;

у який спосіб має бути здійснено платіж, тобто форма розра-хунків, умови банківського переказу (авансового платежу) абоумови документарного акредитива чи інкасо;

умови щодо гарантії, якщо вона є або коли необхідна (вид га-рантії: за вимогою, умовна), строк дії гарантії, можливість змінумов договору без зміни гарантії;

яка із сторін бере на себе витрати з оплати послуг банку-корес-пондента;

де повинен бути здійснений платіж (на міжнародні розрахункисуттєво впливає валютне та зовнішньоторговельне регулюван-ня. Якщо в цих сферах у країнах є значні обмеження, то ефек-тивне проведення розрахунків неможливе).

Способом страхування сторін за контрактом від валютних ризи-ків є включення до платіжних умов захисних валютно-цінових засте-режень.

У міжнародній практиці до валютно-цінових відносять валютні,комбіновані, індексні застереження.

Валютні застереження — це спеціальні умови, що передбачаютьперегляд суми платежу в тій самій пропорції, в якій передбачаєтьсязміна курсу валюти платежу щодо валюти застереження. При цьомуметоді валюта платежу ставиться в залежність від стійкішої валютизастереження. Тобто відповідно до валютних застережень сума пла-тежу підлягає перегляду пропорційно зміні курсу валюти платежущодо валюти ціни або іншої стабільної валюти, тобто валюти застере-ження. Застереження бувають:

з двосторонньою спрямованістю — корекція платежу здійсню-ється як від зниження курсу валюти, так і від його зростання.При цьому захищаються інтереси обох партнерів;

з односторонньою спрямованістю — корекція платежу здійсню-ється тільки під час підвищення або тільки зниження валют-ного курсу. Застереження захищають інтереси лише одного зпартнерів.

У міжнародній торгівлі розрізняють прямі, непрямі та багатова-лютні (мультивалютні) застереження.

Якщо валюта ціни і валюта платежу збігаються, а розмір сумиплатежу залежить від зміни курсу валюти розрахунків щодо іншоїстабільної валюти (валютне застереження), то застосовується пря-ме валютне застереження. Подібне застереження формулюється так:„Сума договору (контракту) становить ... Х ... одиниць... зазначеноївалюти.... Якщо в день, що передує дню платежу, курс. зазначеноївалюти. стосовно до. зазначеної іншої валюти. зміниться порів-няно з курсом. зазначеної валюти. щодо договору (контракту), щостановить. У ... зазначеної валюти. за одиницю. зазначеної іншої ва-люти., зміниться і сума даного договору (контракту) у відповіднійпропорції».

При розбіжності валюти ціни та валюти платежу застосовуєтьсянепряме застереження, відповідно до якого сума платежу змінюєтьсяпропорційно зміні курсу валюти ціни до курсу валюти платежу, щовідбулася у визначений термін в узгодженому місці. В контракті вка-зується курс перерахунку однієї валюти до іншої на день проплати.Подібне застереження формулюється так: «Валюта розрахунку (на-зва валюти) визначена, виходячи із співвідношення валютного курсуна день підписання договору (контракту), і становить ... Х ... одиницьціни договору (контракту) (назва валюти). Якщо на день розрахункувалютний курс зміниться більш як на. +\-... У ..., суму платежу будевідповідно змінено у співвідношенні ... Х. Валюта розрахунку (назвавалюти) визначена, виходячи із співвідношення валютного курсу надень підписання договору (контракту), і становить ... Х ... одиниць ва-люти ціни договору (контракту) (назва валюти). Якщо на день роз-рахунку валютний курс зміниться, суму платежу буде відповідно змі-нено у співвідношенні ... Х ...» [12].

Для прямого і для непрямого валютного застереження повиннабути вибрана найстійкіша валюта.

Багатовалютне (мультивалютне) застереження — це застережен-ня, відповідно до якого сума платежу залежить від зміни курсовогоспіввідношення між валютою платежу та кошиком валют, який ви-значається угодою сторін. Таким чином, застереження полягає втому, що під час підписання контракту фіксується співвідношеннявалюти ціни до валютного кошика, а на дату платежу передбачаєть-ся зміна суми платежу пропорційно до зміни цього співвідношення.Отже, при застосуванні мультивалютного застереження використо-вується принцип порівняння курсу валюти ціни до валютного коши-ка на дату підписання контракту і на дату платежу.

Для регулювання суми платежу залежно від зміни товарних цін,валютних курсів застосовують комбіновані валютно-цінові засте-реження. Якщо ціни і курси змінюються в одному напрямі, то сумузобов'язань перераховують на найбільший відсоток відхилення.Якщо напрями їхньої динаміки не збігаються, то суму платежу змі-нюють на різницю між такими відхиленнями.

У міжнародній практиці можуть застосовуватися індексні засте-реження. Це спеціальні умови, які запроваджуються в контракті зметою страхування експортерів від інфляційного ризику. Згідно з ін-дексним застереженням, ціну товару, зазначену в контракті, додаютьдо індексу цін на аналогічні товари або на найнеобхідніші товари, якістановлять „споживчий кошик».

Таким чином, індексне застереження передбачає, що ціна товарута сума платежу зміняться згідно зі зміною до моменту платежу пев-ного індексу цін, обумовленого в контракті, порівняно з моментомукладення угоди.

8. УМОВИ ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ (РОБІТ,ПОСЛУГ).

У цьому розділі визначаються строк та місце фактичної передачітовару, перелік товаросупровідних документів.

Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з товаро-супровідними документами, за якістю — згідно з документами, що за-свідчують якість товару.

ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ.

Цей розділ містить відомості про пакування товару (ящики, міш-ки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найме-нування продавця та покупця, номер контракту, місце призначення,габарити, спеціальні умови складування і транспортування та ін.), аза необхідності — також умови повернення.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умовиконтракту можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєннідії, ембарго, втручання з боку влади та ін.). При цьому сторони звіль-няються від виконання зобов'язань на строк дії цих обставин або мо-жуть відмовитися від виконання контракту частково, або в цілому бездодаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорнихобставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповід-ної країни.

САНКЦІЇ ТА РЕКЛАМАЦІЇ.

У цьому розділі встановлюється порядок застосування штрафнихсанкцій, відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язкуз невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентівсвоїх зобов'язань.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санк-цій (у відсотках від вартості недопоставленого товару або суми нео-плачених коштів), строки виплати штрафів (від якого терміну вонивстановлюються та протягом якого часу діють або їхній гарантійнийрозмір), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені,права та обов'язки сторін контракту при цьому, способи врегулюван-ня рекламацій.

УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення спо-рів у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або нена-лежного виконання договору (контракту) з визначенням назви судуабо чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін залежно відпредмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибірматеріального і процесуального права, яке буде застосувати цей суд,та правил процедури судового урегулювання.

13. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ (МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ), ПО-ШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

При цьому вказуються повні юридичні адреси, повні поштові таплатіжні реквізити (№ рахунка, назва банку) контрагентів контракту.

За домовленістю сторін у контракті можуть визначатися додатко-ві умови: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконав-ців контракту, агентів, перевізників, визначення норм навантаження(розвантаження), умови передачі технічної документації на товар,збереження торгових марок, порядок сплати податків, мит, зборів,різного роду захисні застереження, з якого моменту контракт почи-нає діяти, кількість підписаних примірників контракту, можливістьта порядок внесення доповнень та змін до контракту та ін.

Здійснення експортно-імпортних угод по купівлі-продажу вклю-чає такі етапи:

підготовка до укладання контракту;

укладання контракту;

виконання контракту.