14.4. Виконання контракту міжнародної купівлі-продажу

магниевый скраб beletage

Виконання контракту — це процес реалізації узятих на себезобов'язань: з боку продавця — у постачанні покупцеві товару, що єпредметом контракту, з боку покупця — у сплаті встановленої ціни.

Продавець, щоб виконати свої зобов'язання, повинен у встанов-лений термін підготувати товар до відвантаження й оформити доку-ментацію, необхідну для відправлення товару й одержання платежів.

У процесі підготовки товару до відвантаження продавець пови-нен виконати ряд вимог, пропонованих до:

а) упакування товару. Ці вимоги враховують:

умови транспортування (приймається до уваги спосіб, відстаньі тривалість транспортування, можливість перевантаження то-вару в дорозі, температурний режим і вологість під час тран-спортування, погодні умови, способи оплати транспортування,сумісність з іншими вантажами та ін.);

кліматичні умови (при постачанні товарів у тропічні країни, девисокі вологість і температура, упаковка повинна бути особли-во міцною, просочена особливими речовинами, виготовлена зіспеціальних матеріалів; як упаковка використовуються метале-ві контейнери, запаяні ящики і т.ін.);

специфіку митного режиму країни призначення товару. Упа-ковка повинна бути пристосована до відповідних вказівок, щомістяться в митному тарифі. Наприклад, вона має бути якомогабільш легкою при стягуванні специфічного мита з ваги бруттотовару. Якщо стягуються митні податки з маси нетто, то масанетто визначається шляхом вирахування з маси брутто маси

упаковки з урахуванням встановленої в митному тарифі шкализнижок на окремі види упаковки (бочки, ящики, кліті, бараба-ни). Це називається тарним тарифом;

положення законодавчих актів країни призначення товарущодо упаковки. Так, може бути заборонене ввезення товарів упевній упаковці; введено імпортні мита на окремі види паку-вальних матеріалів;

б) маркування товару. Під маркуванням розуміють необхідні на-писи, зображення, умовні позначки, нанесені на упаковці. Маркуван-ня повинне містити позначку країни походження товару, відповідативимогам митниці щодо розміру напису і його нанесення. Маркуванняпотрібно для належного перевезення і здачі вантажу одержувачеві,для полегшення перевантажень товару в дорозі, кількісного доборуокремих штук, для запобігання непорозумінь під час видачі товарурізним адресатам.

Залежно від виконуваних функцій зовнішньоторговельні доку-менти, що підтверджують виконання контракту, можна розподілитина групи.

За забезпеченням виробництва експортного товару:

доручення на купівлю (для купівлі виробів чи матеріалів, необ-хідних для виробництва товарів, замовлених покупцем);

інструкція з виготовлення;

наряд на вивезення зі складу;

таблиця фактурування (містить відомості про продані товари,використовується для складання комерційного рахунка);

інструкція з упакування;

наряд на внутрішнє транспортування;

статистичні й адміністративні документи.

За підготовкою товарів до відвантаження:

заявка на фрахтування;

інструкція з відправлення;

доручення на відвантаження (повітряні перевезення);

ордер на перевезення (місцеві перевезення);

повідомлення про готовність до відправлення;

ордер на відправлення;

повідомлення про відправлення;

повідомлення про розподіл документів;

дозвіл на постачання.

3. Фінансові документи (з платіжно-банківських операцій):

інструкція з банківського переведення;

заявка на банківську тратту;

повідомлення про інкасовий платіж;

повідомлення про платіж по товарному акредитиву;

заявка на банківську гарантію;

банківська гарантія;

гарантійний лист по товарному акредитиву;

інкасове доручення;

форма надання документів;

заявка на товарний акредитив;

товарний акредитив;

повідомлення про відкриття товарного акредитива;

повідомлення про переведення товарного акредитива;

повідомлення про зміну товарного акредитива;

банківська тратта;

перевідний вексель;

простий вексель;

боргове зобов'язання.

товаросупроводжувальні документи:4.1. Комерційні документи.

4.1.1. Комерційний рахунок. Основний розрахунковий документ,містить вимогу продавця до покупця про сплату зазначеної суми пла-тежу за поставлений товар. У ньому вказується ціна за одиницю то-вару, загальна сума платежу, базисні умови постачання товару, спосібплатежу і форма розрахунку, найменування банку, де повинен бутизроблений розрахунок, відомості про оплату вартості перевезення іпро страхування. За здійсненими функціями рахунки поділяються натакі види:

рахунок-фактура — вимога оплати за проданий товар. Випису-ється звичайно після остаточного приймання товару покупцем;

рахунок-специфікація — поєднує реквізити рахунка і специфі-кації. Виписується, коли партія містить різні за асортиментомтовари;

попередній рахунок — виписується, коли товар приймаєть-ся в країні призначення чи при часткових постачаннях і коли

контракт ще не підписаний. Після приймання товару чи поста-чання всієї партії продавець виписує рахунок-фактуру, за якомздійснюється остаточний розрахунок;

проформа-рахунок — містить відомості про ціну і вартість пар-тії товару, але не є розрахунковим документом, тому що не міс-тить вимоги про сплату зазначеної в ньому суми.

Документи, що дають кількісну характеристику товару: спе-цифікація, технічна документація, пакувальний аркуш.

Документи, що свідчать про якість поставлених товарів:сертифікат якості, гарантійний лист, протокол випробувань, дозвілна відвантаження.

Страхові документи:

страховий поліс (підтверджує договір страхування, міститьумо ви страхування);

страховий сертифікат (засвідчує, що страхування було зробле-но і було видано поліс);

страхове оголошення (використовується, коли страхувальникповідомляє страхувачеві відомості про окремі постачання, наякі поширюється договір страхування);

рахунок страховика;

ковернот (страхувач сповіщає страхувальника про те, що йогоінструкції зі страхування виконані).

Транспортні документи (виписує вантажоперевізник у по-свідчення того, що товар він прийняв до перевезення).

4.3.1. У разі морських перевезень:

4.3.1.1. Коносамент — документ, що підтверджує прийняття то-вару до перевезення морським шляхом і зобов'язує перевізникавидати товар законному власникові. Коносамент є:

розпискою, що підтверджує прийняття до перевезення ванта-жу, позначеного на лицьовій стороні цього документа («вантажна борті», «вантаж завантажено», «вантаж прийнятий до наван-таження»);

контрактом на перевезення товару на обговорених у ньомуумовах;

товаророзпорядчим документом, тобто надає право власнико-ві оригіналу розпоряджатися вантажем. Особа, яка зазначенав коносаменті або має коносамент на пред'явника, має правовимагати від вантажоперевізника видачі товару і розпоряджа-тися ним. Для продажу товару, що перебуває в дорозі і надано-го коносаментом, товаророзпоряднику досить продати чи пере-уступити свої права по коносаменту.

Види коносаменту:

іменний, котрий виписується на конкретного одержувача това-ру. Товар видається особі, на чиє ім'я виписано коносамент;

ордерний, відповідно до якого відправник вантажу може пе-редати свої права третій особі, здійснивши індосування коно-саменту, тобто поставивши на звороті підпис і печатку. Товарвидається особі, на чиє ім'я індосований коносамент;

коносамент на пред'явника, відповідно до якого товар переда-ється будь-якій особі — власнику коносаменту.

Коносаменти складаються в трьох і більше примірниках з однако-вим змістом і датою (для відправника вантажу, вантажоодержувачаі вантажоперевізника). Усі примірники складають повний комплекті є оригіналами. Однак товаророзпорядчим документом може бутитільки один оригінал коносаменту. Після видачі вантажу за одним ізоригіналів інші втрачають силу.

Штурманська розписка.

Морська накладна.

Докова розписка.

При залізничних перевезеннях:

залізнична накладна;

дорожня відомість.

При повітряних перевезеннях:

авіавантажна накладна.

У разі автоперевезень:

автодорожня накладна;

бордеро (містить перелік вантажів, перевезених вантажівками).

Під час перевезення декількома видами транспорту:

універсальний транспортний документ;

документ змішаного перевезення;

документ комбінованого перевезення.

При використанні всіх способів перевезень:

розписка в одержанні вантажу;

гарантійний лист;

підтвердження на фрахтування тоннажу;

заява-вимога про відправлення;

фрахтовий рахунок;

повідомлення про прибуття вантажу;

повідомлення про виникнення перешкод у постачанні;

повідомлення про виникнення перешкод у перевезенні;

повідомлення про постачання вантажу;

вантажний маніфест;

фрахтовий маніфест;

контейнерний маніфест.

Транспортно-експедиторські документи (для оформленняоперацій з експедирування, оброблення вантажів, складування, орга-нізації перевезення, надання місцевих транспортних засобів, перевір-ки, стану упакування, маркування):

відвантажувальне доручення;

експедиторська інструкція;

повідомлення експедитором агента імпортера;

повідомлення експедитором експортера;

рахунок експедитора;

експедиторське свідчення про одержання вантажу;

повідомлення про відправлення;

складська розписка експедитора;

розписка в одержанні товару;

товароскладська квитанція;

ордер на оброблення вантажів;

пропуск на товар;

документи на портові збори.

Митні документи (для оформлення переходу товарів черезмитний кордон):

митна декларація;

експортна, імпортна, валютна ліцензії;

декларації валютного контролю (експорт і імпорт);

декларації: податкова, вантажна, про товари для внутрішньогоспоживання, про негайне митне вивільнення, про небезпечнівантажі;

митне повідомлення про постачання;

заявка і сертифікат про походження товару;

сертифікат (ЮНКТАД) про походження товару, який підпадаєпід дію преференціального режиму;

консульська фактура;

свідчення про районне найменування;

заявка і свідчення про контроль якості;

заявка і свідчення про огляд;

статистичні документи (експорт, імпорт);

свідчення: ветеринарне, санітарне, фітосанітарне, карантинне;

декларація про товари для митного транзиту;

міжнародна митна декларація, зразок МЗП (відповідно до по-ложень Міжнародної конвенції 1952 р. про полегшення умовзалізничного перевезення вантажів через кордони);

книжка МДП (відповідно до вимог Митної конвенції про між-народне перевезення вантажів);

книжка АТА (відповідно до вимог Митної конвенції про тим-часово ввезення вантажів);

декларація ТМТ (відповідно до вимог Митної конвенції проміжнародне транзитне перевезення вантажів);

транзитне гарантійне свідчення.

На виконання зовнішньоторговельного договору впливаютьдві групи умов, які необхідно враховувати:

умови, на які партнери угоди не можуть впливати і змінювати;

умови, які партнери можуть встановлювати і змінювати.

До першої групи умов належать:

економічна та політична ситуація в країні імпортера;

діючі національні та міжнародні системи регулювання розра-хунків у міжнародній торгівлі;

забезпеченість платіжних зобов'язань (фінансовий стан парт-нера).

До другої групи умов належать:

умови постачання (терміни, періодичність, умови транспорту-вання, страхування тощо);

порядок та строки платежу;

одержання додаткових гарантій під час здійснення розрахунків.

Найскладнішою є оцінка першої групи умов виконання зовніш-ньоторговельного договору, що потребує значного обсягу організа-ційно-інформаційної роботи. Вирішення такого завдання рекомен-дується здійснювати на основі аналізу існуючих рейтингів країн,розробленням яких займаються авторитетні агентства і консалтинго-ві фірми.