НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Барановська М. І., Захарченко О. В.,Кравченко Є. В., Левицький М. А., Антощишина Н. І., Ганущак Л. М.,Козуб Н. М., Каракасіді О. Ф., Топалова А. І.

МІЖНАРОДНАТОРГІВЛЯ

ПІДРУЧНИК

4-те видання, перероблене та доповнене

За редакцією:доктора економічних наук, професора,академіка АЕН України Ю. Г. Козака,доцента Н. С. Логвінової,кандидата економічних наук М. І. Барановської

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 07.12.2010. Формат 60х84 1/16Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 28,8. Наклад - 500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006

[1] Під приписним складом розуміють усі площі та приміщення, які приписані до певної митниці, де може міститься товар під митним контролем.

[2] = X

Значення індексу Н перебуває в таких межах:

[3] Пул — форма монополії, особливий вид картелів, які відзначаються тим, що при- буток усіх учасників надходить у загальний фонд, а потім розподіляється між ними згідно з раніше встановленою пропорцією.

[4] Готівкові розрахунки — це платежі готівковими коштами підприємств, підприєм- ців та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послу- ги) та за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Безготівкові розрахунки — це перерахування визначеної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів, а також перерахування банками за дорученням підприємств та фізичних осіб коштів, що були внесені ними готівкою в касу банку на підставі розрахункових документів на паперових носіях або в електронному вигляді.

[5] Аваль — вексельне доручення, за яким поручитель приймає на себе відповідаль- ність за виконання платіжних зобов'язань.

[6] Товарні одиниці — це окремі кількості товарів одного виду, які визна- чаються упродовж певного періоду предметом фактичної або можливої тор- гової угоди.

[7] В Україні діяльність союзів підприємців регламентується Законом України «Про організації работодавців» № 2436-ІІІ від 24.05.2001 р.

[8] Матеріальне право — всі правові норми, які діють у певних країнах, які не стосу- ються процесу. Кожна країна має свої норми міжнародного приватного права, які ви- значають, матеріальне право якої країни потрібно застосовувати судами для вирішан- ня юридичних питань, які виникають при здійсненні міжнародних торговельних угод.