1.2. Основні етапи розвитку міжнародної торгівлі

Ретроспективу розвитку міжнародної торгівлі найчастіше роз-глядають за таким критерієм, як основні події в світі. Виокремлюютьп'ять основних етапів еволюції міжнародної торгівлі [34, c. 29; 71,c. 11; 82, c. 19]:

етап — початковий комерційний період (1500-1850 рр.);

етап — період становлення міжнародного товарообігу (1850-1914 рр.);

етап — період між двома світовими війнами (1914-1945 рр.);

етап — повоєнний період (1945 — перша половина 70-х років);

етап — період глобалізації світової економіки (кінець 70-х ро-ків — до нашого часу).

Перший етап починається з часів великих географічних відкрит-тів, які зумовили активне вивезення товарів у нововідкриті землі.Експортні товари являли собою готові вироби, виготовлені з місцевоїсировини. Торгівля колоніальними товарами сприяла становленнюкапіталізму в Європі і понад 300 років визначала розвиток міжнарод-ної торгівлі. Здійснення колоніальних подорожей супроводжувало-ся великим ризиком, але отримання швидких та значних прибутківбуло сильним стимулом для залучення нових учасників торгівлі.

Із XVI до середини XVIII ст. панувало мануфактурне виробни-цтво, яке ґрунтувалося на розподілі праці та створювало умови длямасштабного виробництва. Поступово вузька мануфактурна база пе-рестає відповідати ринковим потребам. Промислові революції замі-нюють її фабрично-заводською машинною індустрією.

Цей період позначається нововведеннями в галузі транспорту.Парова машина, двигун внутрішнього згорання, пароплави, електри-ка тощо — все це радикально змінило засоби національного та між-народного спілкування. Почали швидко створюватися шосе, канали,залізниці.

У таких умовах внутрішні міські ринки стають тісними і починаютьрозширюватися до регіональних, міждержавних масштабів. Локальніцентри міжнародної торгівлі переростають у єдиний світовий ринок.

Міжнародна торгівля дуже швидко розвивається. Її значення дляекономіки окремих країн стає вирішальним, що підтверджується ви-переджаючими темпами зростання міжнародного товарообігу порів-няно з темпами зростання промислового виробництва.

Центром міжнародної торгівлі стає Європа.

Характерні риси першого етапу:

зростання державного впливу на взаємовідносини країн та між-народну торгівлю;

зміцнення підтримки державою національних товаровиробни-ків. У більшості країн панує протекціонізм;

зародження політики вільної торгівлі.

Другий етап характеризується остаточним закріпленням колоні-альних імперій на фоні швидкого індустріального розвитку європей-ських країн та США.

Торгівля зростає швидшими темпами, ніж виробництво. Через цеекономіка різних країн стає більш відкритою.

Змінюється товарна структура міжнародної торгівлі. Так, торгів-ля спеціями, яка процвітала в попередні століття, замінюється обмі-ном сировинними товарами (близько 60% усієї торгівлі) та перехо-дом до обміну промисловими виробами.

Основні фактори зростання міжнародної торгівлі:

подальша еволюція техніки та технології у виробництві;

інновації в транспортній сфері;

різні темпи розвитку європейських держав;

відмінності в запасах корисних копалин;

підйом інвестиційної діяльності;

розширення ринків збуту;

використання вигідних умов місцевого законодавства;

рівень освіти населення.

Етап 1850-1875 рр. розглядається все ще як фаза порівняно віль-ного обміну. Однак наступні роки характеризуються посиленнямпротекціонізму, що пояснюється зростаючим впливом монополій назовнішньоекономічну політику своїх держав. Якщо раніше протекці-онізм характеризувався як захисний, то тепер він стає наступальним іохороняє від іноземної конкуренції не слабкі галузі національної еко-номіки, а найбільш розвинуті та високо монополізовані.

Третій етап характеризується такими найголовнішими подіями:

Перша світова війна, яка зруйнувала економіку європейськихкраїн.

Велика економічна криза 1929-1933 рр., яка досить жорсткопоставила питання про ефективність внутрішньої торгівлі.

Друга світова війна, яка зруйнувала світову економічну систе-му та різко похитнула віру країн, що розвиваються, в торгівлю як ру-шійну силу економічного зростання.

Подальший перерозподіл світових ринків.

Перехід у 1944 р. до нової, більш ефективної Бреттон-Вудськоївалютної системи.

Формування двох світових систем господарства.

Внаслідок порушення міжнародних торговельних зв'язків та еко-номічних криз зростання міжнародної торгівлі перебувало на дуженизькому рівні та суттєво відставало від темпів розвитку виробництва.

Основними експортними товарами стають сировина, продоволь-ство, паливо (60% світового експорту).

Перша світова війна та економічні кризи спричинили дезінтегра-цію міжнародної торгівлі та посилення митного протекціонізму. Упрагн