Тема 2. Характеристика ринку і ринкової економіки

магниевый скраб beletage

Головний об'єкт вивчення сучасної економічної теорії — механізмнепрямого регулювання економіки.

Сучасна економіка є ринковою. Тому і сучасну економічну те-орію можна визначити як науку про механізм регулювання ринковоїекономіки.

Ринковій економіці властиві непереборні недоліки, а саме:складність задоволення загальних потреб (освіта, наука, НТП,підтримка непрацездатних, охорона навколишнього середовища),несправедлива диференціація доходів, монополізм. Тим самим уцентрі уваги сучасної економічної теорії виявляється механізм опти-мального регулювання ринкової економіки, тобто максимізаціяплюсів і мінімізація мінусів.

У свою чергу, оптимальне регулювання на практиці досяжненасамперед через соціальне (державне) втручання в ринкову еко-номіку. Тому особлива проблема сучасної економічної теорії скла-дається в знаходженні оптимальної міри такого втручання: йогонедостатність призводить до «стихійності», а надмірність — до «ди-рективності».

Будуючи модель такого механізму, сучасна економічна теоріявиходить із природного прагнення кожного учасника ринкової еко-номіки до власної економічної вигоди. Там, де немає прагнення доособистої економічної вигоди, там і немає і ринкової економіки.

Економічна наука — єдина з усіх наук, що спеціально вивчає проб-леми досягнення індивідом чистої економічної вигоди. Практикасоціально регульованої ринкової економіки показала, що сьогоднівиник механізм узгодження індивідуальних прагнень до особистоївигоди й інтересів суспільства, що не потребує руйнування ринко-вих стимулів. Цей механізм заснований на тому, що учасник ринко-вої економіки завжди має волю самостійного вибору вигоди.

Таким чином, прагнення до власної вигоди — постійно й ефектив-но діючий мотив економічної поведінки. Вигода є загальна засада, наякій існує ринкова економіка. Однак досягнення чистої вигоди при-пускає ряд передумов побудови ефективного механізму регулюван-ня ринкової економіки. Такими передумовами є: вибір, індивід, мак-сималізм, раціональність, правила.

Правова регламентація дій учасників ринкового виробництва —це, мабуть, єдина твердість, що необхідна ринкові.

Таким чином, з позицій економічної теорії ринкова економіка єсукупність вільних раціональних виборів індивідами способів досяг-нення максимально чистої вигоди за загальноприйнятими правила-ми (законами).

Ринкова економіка довела, що їй немає альтернатив при вирішен-ні головних економічних задач. По-перше, ринок забезпечив взаємоз-в'язок виробництва і споживання через установлення відповідностіобсягу і структури пропозиції обсягові і структурі попиту.

По-друге, ринок гарантує суспільну оцінку результатів праці відо-соблених товаровиробників через процес купівлі-продажу.

По-третє, ринок створює умови для високої ефективності вироб-ництва через загальність конкуренції, що безжалісно відокремлюєвідстаючих товаровиробників від процвітаючих. Перемагає той, хтокраще усвідомив зміну споживчого попиту, швидше застосував новітехнології й устаткування, знизив витрати виробництва.

Позитивно оцінюючи ефективність стимулів і принципів госпо-дарювання, властивих ринковій системі, не можна ігнорувати і вла-стиві їй мінуси. Тому державне втручання в економічний розвитокпокликано коригувати дії ринкового механізму, пом'якшуючи йогонегативні сторони, але при цьому не підриває основи ринкового ціно-утворення і вільну конкуренцію.

Цілі вивчення теми:

знати основні характеристики, особливості ринкової системи;

вміти аналізувати плюси і мінуси ринкової економіки.