9.3. Механізм зовнішньоекономічної політики

магниевый скраб beletage

До основних складових зовнішньоекономічної політикивідносяться: торгівельна політика, валютна політика, політикаіноземного інвестування.

Торгівельна політика. Вона поділяється на два типи: протек-ціонізм і вільна торгівля.

Протекціонізм - політика держави, спрямована на захистнаціональної економіки від іноземної конкуренції. Вона реалі-зується через фінансову підтримку національного виробника,стимулювання експорту, обмеження імпорту. Але протекці-онізм повинен бути тимчасовим, оскільки, захищаючи націо-нальну економіку, він сприяє виникненню в ній "застійних"явищ, зниженню конкурентоспроможності національних то-варів, посиленню монополістичних тенденцій на внутрішньо-му ринку, позбавляє переваг міжнародного поділу праці та ви-год від передових науково-технічних досягнень інших країн.

Вільна торгівля (торговий лібералізм) - торгівля без обме-жень, без державного втручання. Регулювання експорту таімпорту товарів і послуг здійснює не держава, а ринок. Конку-ренція іноземних підприємств примушує вітчизняні підприє-мства впроваджувати передові технології, підвищувати якістьпродукції і зменшувати середні витрати, що сприяє економіч-ному зростанню.

Зовнішньоторговельна політика кожної країни поєднує еле-менти протекціонізму і вільної торгівлі, співвідношення міжякими залежить від економічного розвитку країни. В умовахзмішаної зовнішньоторговельної політики значну роль відіграєдержава. В своїй діяльності вона застосовує такі інструменти:

1) Митні засоби. Розрізняють імпортне і експортне мито.Ними обкладаються окремі товари за їх перевезення через кор-дон країни. Залежно від цільової спрямованості застосовуєть-ся фіскальне і протекціоністське імпортне мито.

Фіскальне мито застосовується стосовно товарів, які не ви-робляються в країні (банани, цитрусові). Ставки фіскальногомита невисокі й застосовуються з метою надходжень до держ-бюджету.

Протекціоністське мито застосовується з метою захистувітчизняних товаровиробників від іноземної конкуренції. Зарахунок нього держава підвищує внутрішні ціни на імпортованітовари. Важливим митним засобом є антидемпінгове мито,яким обкладаються товари, що ввозяться в країну за демпінго-вими цінами.

Експортне мито застосовується з метою обмеження експор-ту тих вітчизняних товарів, які є дефіцитом для внутрішньогоринку.

Мито встановлюється як окремими країнами, так і для країн,що об'єднані в спільну торгово-економічну групу. ЄЕС засто-совуються три види імпортного мита: максимальне - застосо-вується в торгівлі з країнами, з якими відсутні торговельні уго-ди; мінімальне - у тих випадках, коли існують угоди про зас-тосування режиму найбільшого сприяння; пільгові - приімпорті товарів із слаборозвинутих країн.

2) Немитні засоби та заходи. До них відносяться адмініст-ративні та економічні методи прямого і непрямого впливу назовнішню торгівлю:

квотування. Держава встановлює квоти на експорт абоімпорт певних товарів. У межах квот торгівля здійснюєть-ся за ліцензіями, які надаються державою;

введення державної монополії на торгівлю певними ви-дами товарів;

підвищення вимог до якості товарів та їх екологічних па-раметрів;

пільгове кредитування експортерів;

застосування експортного кредиту іноземним покупцям;

надання субсидій експортерам та їх пільгове оподаткуван-ня.

Важливим фактором макроекономічної стабілізації є валют-на політика. Основні її елементи:

регулювання рівня лібералізації валютного ринку, тобторегламентація доступу окремих резидентів на валютнийринок;

нормування обов'язкових валютних резервів комерцій-них банків, які уповноважені здійснювати валютні опе-рації;

встановлення режиму формування валютних курсів(фіксований, плаваючий або керований плаваючий ва-лютний курс);

впровадження контролю за розподілом іноземної валюти,яка надходить до резидентів країни;

застосування політики валютних інтервенцій. За допомо-гою них держава впливає на попит і пропозицію валютиі завдяки цьому обмежує коливання валютного курсу.

Політика іноземного інвестування покликана створювати вкраїні сприятливі умови для залучення іноземного капіталу.З цією метою держава може застосовувати як прямі адмініст-ративні заходи, так і важелі економічного стимулювання.Прямі адміністративні заходи регламентують правила залучен-ня іноземного капіталу та форми його фінансування, системугарантій захисту іноземного капіталу, галузеві пріоритети іно-земного інвестування тощо. До заходів економічного стиму-лювання належать заходи фіскального впливу (податкові,інвестиційні та інші пільги).

Завдання до практичного виконанняВизначити правильну відповідь

Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпор-ту України помітне зниження ціни гривні в іноземних валю-тах:

експорт та імпорт зростуть;

експорт знизиться, імпорт зросте;

експорт та імпорт знизяться;

експорт зросте, імпорт знизиться?

Припустимо, що між США та Україною встановленийрежим вільноплаваючих валютних курсів. Це означає, що призростанні попиту на гривні:

пропозиція гривень знизиться;

ціна гривні у валюті США знизиться;

ціна долара США у гривнях знизиться;

пропозиція долара США знизиться.

Якщо ВНД України знижується, то при системі вільноплаваючих валютних курсів:

імпорт і ціна гривні будуть знижуватись;

імпорт і ціна гривні зростатимуть;

імпорт буде зростати, а ціна гривні знижуватись;

імпорт буде знижуватись, а ціна гривні зростати.

Якщо американські корпорації сплачують високі дивіден-ди (в доларах США) іноземцям, то:

імпорт США буде збільшуватися, компенсуючи долари,які пішли за кордон;

буде спостерігатися рух золота до США як компенсаціяза долари, що пішли в інші країни;

це може призвести до знецінення долара;

це може привести до підвищення курсу долара.

Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо вкраїні:

знизяться реальні ставки відсотка;

зростуть темпи економічного зростання;

зростуть темпи інфляції;

нічого з перерахованого не відбудеться.

Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту, томають на увазі, що:

внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;

уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото;

уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

уряд знизив фіксований курс національної валюти сто-совно інших валют;

усі твердження неправильні.

Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валют-ну систему:

повна демонетизація золота;

ліквідація номінального золотого паритету;

запровадження фіксованих валютних курсів;

скасування офіційної ціни на золото;

розширення кола резервних валют?

Що не враховують у поточному рахунку платіжного ба-лансу країни:

1) експорт товарів;

вартість гуманітарної допомоги, яку отримала країна з іншихкраїн; для подання допомоги потерпілим від повеней;

доходи резидентів від фінансових активів за кордоном;

зміни в активах країни за кордоном;

ураховують усі позиції?

Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансу-вати через:

позики за кордоном;

використання золотовалютних резервів країни;

девальвацію національної валюти;

правильні відповіді - 1,2;

усі відповіді правильні.

За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цінобсяг національного продукту в країні з малою відкритою еко-номікою можна збільшити за допомогою:

зниження норми резервування для комерційних банків;

купівлі центральним банком державних цінних паперів;

збільшення державних видатків;

зменшення дефіциту державного бюджету;

усі твердження неправильні.

У країні з малою відкритою економікою за плаваючоговалютного курсу та стабільного рівня цін рівень зайнятостіможна підвищити:

зниженням податків;

збільшенням державних видатків;

збільшенням кількості грошей в обігу;

зменшенням кількості грошей в обігу;

правильні твердження - 1, 3.

За плаваючих валютних курсів та низької мобільностікапіталу результативність стимулюючої монетарної політики:

1) така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу;

нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

вища, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

однозначної відповіді немає;

усі твердження неправильні.

В умовах плаваючого валютного курсу стимулюючафіскальна політика:

знижує обмінний курс національної валюти;

підвищує обмінний курс національної валюти;

не впливає на обмінний курс національної валюти;

однозначної відповіді немає;

усі твердження неправильні.

Багато економістів віддають перевагу плаваючим валют-ним курсам, бо вони:

дають можливість використовувати монетарну політикудля осягнення інших макроекономічних цілей;

дають змогу урядам використовувати торговельні обме-ження для регулювання поточного рахунку;

змушують центральний банк обмежувати пропозиціюгрошей;

підвищують результативність фіскальної політики;

усі твердження неправильні.

Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу:

збільшують обсяг чистого експорту та обсяг національно-го виробництва;

зменшують обсяг чистого експорту і обсяг національноговиробництва;

не змінюють обсягів чистого експорту і національноговиробництва;

зменшують обсяг чистого експорту і збільшують обсягнаціонального виробництва;

збільшують обсяг чистого експорту і зменшують обсягнаціонального виробництва.

16. Яке твердження неправильне:

якщо підсумковий платіжний баланс дорівнює нулю, топлатіжний баланс країни врівноважений;

за активного підсумкового платіжного балансу централь-ний банк збільшує валютні резерви;

підсумковий платіжний баланс дорівнює балансу офіцій-них розрахунків із протилежним знаком;

країна з додатним поточним рахунком фактично інвес-тує частину своїх національних заощаджень за кордон;

збільшення офіційних валютних резервів відображаєтьсяу кредиті, а зменшення - у дебеті?

Практичні завдання

1. Приклад розв'язання задач:

Економіка характеризується такими даними:

1. Експорт товарів 19650$.

Імпорт товарів 21758 $.

Громадяни країни отримують дохід у вигляді відсотків відіноземних інвестицій 3621$.

Країна сплачує іноземним інвесторам відсотковий доход1394$.

Витрати громадян на туризм становлять 1919$.

Доходи країни від туризму 1750$.

Однобічні трансферти країни 4174$.

Притік капіталу у країну 6612$.

Розрахувати сальдо поточного рахунку, фінансового рахун-ку і платіжного балансу. Як зміняться офіційні валютні резер-ви країни?

Розв 'язання:

Сальдо поточного рахунку= (експорт товарів+ експорт по-слуг туризму +факторні доходи із-за кордону) - (імпорт то-варів+ імпорт послуг + виплати відсотків іноземним інвесто-рам + однобічні трансферти) = (19650+1750+3621) -(21758+1919+1394+2388) = - 2438 $.

Сальдо капітального рахунку = (притік капіталу - відтіккапіталу) = 6612-4174 = 2438 $.

Сальдо платіжного балансу = сальдо поточного рахунку +сальдо капітального рахунку = - 2438 + 2438 = 0.

У зв'язку з тим, що дефіцит поточних операцій фінан-сується за рахунок чистого притоку капіталу, то величина оф-іційних валютних резервів країни не зміниться.

Економіку країни характеризують такі параметри; експорттоварів становить 850; імпорт товарів становить 820; резиден-ти країни отримують доходи від іноземних інвестицій у формівиплати відсотків із-за кордону - 320; видатки резидентів краї-ни на туризм становлять 350; доходи даної країни від туризмудорівнюють 280; країна виплачує зарубіжним інвесторам дохіду сумі 200; перекази капіталу, отримані резидентами - 180;перекази капіталу резидентами нерезидентам - 230; прямі інве-стиції нерезидентів в економіку - 200; прямі інвестиції рези-дентів за кордоном - 220.

а)         Обчисліть сальдо поточного рахунку, сальдо рахунку ка-піталів і фінансів без статті "Резервні активи" і сальдо підсум-кового балансу країни.

б)         Визначте зміни величини офіційних золотовалютнихрезервів країни.

Розрахуйте сальдо рахунку поточних операцій, торговель-ного балансу і статті "Помилки та упущення" за таких умов(млн дол.): товарний експорт (+1300); товарний імпорт (-1500);чисті надходження від послуг (+ 100); чисті доходи (-50); чистіпоточні зовнішні трансферти (+20); сальдо рахунку капітальнихоперацій (+100).

Питання для контролю знань

Охарактеризуйте основні показники, які визначаютьрівень активності країни в системі міжнародних економ-ічних відносин.

Розкрийте роль окремих міжнародних організацій у сис-темі міжнародних економічних відносин.

У чому полягає суть теорії порівняльних витрат Д. Рікар-до, неокласичної та неотехнологічної теорій?

Дайте характеристику окремих розділів платіжного балан-су та його особливостей в умовах України.

Розкрийте умови вирівнювання платіжного балансу.

Назвіть основні фактори, які впливають на валютний курс.

Охарактеризуйте етапи становлення світової валютноїсистеми.

Розкрийте суть граничної схильності до імпорту та муль-типлікатора витрат у відкритій економіці.

Які засоби та заходи використовує держава для регулю-вання зовнішньої торгівлі?

Тема 10РИНОК ПРАЦІТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА