3.5.2. Контроль за доставкою товарїв, що вивозяться з митної території України

магниевый скраб beletage

Для здійснення контролю за доставкою вантажів, що вивозяться змитної території України (напрямок переміщення експорт) та переміщу-ються з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або перероб-ки за межами митної території України, використовуються ВМД типу «е-кспорт» та її електронна копія. До графи 50 експортної ВМД декларантомвносяться відомості про особу, що приймає задекларовані товари до пере-везення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницюпризначення. На зворотному боці ВМД вчиняється друкований напистакого змісту: «Я, (прізвище, ім'я та по-батькові, номер і серія паспорта),ознайомлений зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 МКУ і зобов'язу-юсь доставити задекларовані товари в митницю призначення в установле-ний строк».

Особа, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зо-бов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, ознайом-люється зі змістом зазначених статей МКУ та підписує усі примірникиВМД. Зобов'язання і підпис засвідчуються відбитком особистої номерноїпечатки посадової особи митниці відправлення.

Митниця відправлення протягом чотирьох годин після завершеннямитного оформлення експорту товарів повинна передати інформацію зацією ВМД до ЄАІС ДМСУ засобами електронного зв'язку. Аркуш ВМД(«примірник для митниці») разом з іншими товаросупровідними докумен-тами, усі примірники яких засвідчуються відбитками особистої номерноїпечатки посадової особи митниці відправлення, що здійснював митнеоформлення експорту, видається на руки уповноваженій особі перевізникачи відправника товарів для доставки у пункт пропуску через державний ко-рдон митниці призначення.

При надходженні експортного вантажу у пункт пропуску через дер-жавний кордон митниці призначення у визначений митницею відправлен-ня строк доставки (або раніше), посадова особа цієї митниці перевіряєвідповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним в електроннійкопії експортної ВМД, проставляє у товаросупровідних документах та нааркуші ВМД штамп «Під митним контролем». Інформація про надхо-дження експортних товарів до структурного підрозділу митниці при-значення, розташованого в пункті пропуску через державний кордон,передається в оперативному режимі до ЄАІС ДМСУ. Одразу ж післянадходження експортного вантажу в митницю призначення він беретьсяпід контроль цієї митниці. Будь-які операції з ним можуть бутиздійснені тільки з дозволу та під контролем митниці призначення.Відповідальність за збереження та недоторканість вантажу перед митни-цею призначення несуть:

при перевезеннях автомобільним транспортом — перевізник;

при перевезеннях залізничним транспортом — начальник прикордон-ної залізничної станції;

при переміщенні морським, річковим та повітряним транспортом —начальник порту;

у разі розміщення товарів на складах (в терміналах) — керівник цьогоскладу (термінала).

Вантаж перебуває під митним контролем митниці призначення до мо-менту фактичного вивезення за межі митної території України.

Пропуск експортного вантажу за межі митної території України здійсню-ється тільки після звіряння відомостей, зазначених в електронній копії відпові-дної ВМД, з відомостями у товаросупровідних документах та після перевірки(за рішенням митниці) фактичної наявності, кількості, номенклатури і станутоварів. Пропуск товарів через митний кордон України здійснюється укількості, що не перевищує кількості товарів, зазначеної у ВМД. У аркуші цієїВМД проставляється відбиток особистої номерної печатки посадової особимитниці призначення та вчиняється запис «Вантаж пропущено».

Четвертий аркуш ВМД зберігається протягом установленогостроку в справах митниці призначення. Одразу ж після здійсненняпропуску вантажу за межі митної території України посадова особамитниці для зняття цього експортного відправлення з контролю пере-дає в оперативному режимі до ЄАІС ДМСУ інформацію про пропусквантажу, а саме:

номер посвідчення та номер особистої номерної печатки посадовоїособи, що здійснював митне оформлення і пропуск цього вантажу;

дату і час перетину митного кордону;

вид, тип та номер транспортного засобу, яким переміщувався цей ван-таж; відомості про перевізника;

фактичну кількість товарів, які переміщуються, у додаткових одини-цях виміру, а за їх відсутності — в основних одиницях виміру, за ви-нятком тієї частини товарів, що не буде пропущена за межі митної те-риторії України внаслідок дії певних обставин.

При частинному надходженні експортного вантажу в митницю при-значення, зокрема при подрібненні партії товарів, що перевозяться заліз-ничним транспортом (декількома транспортними засобами), ведетьсяоблік фактичного вивезення за межі митної території України товарів, щовходять до складу задекларованої в одній ВМД партії. Для цього на зво-ротному боці четвертого основного аркуша ВМД, вилученого під час ми-тного оформлення першої частини експортного відправлення, посадовою

особою митниці призначення вчиняється запис: «Вивезено      

(кількість дата і № накладної)           (залишок квоти) підпис посадової

особи». Такий запис обов'язково засвідчується відбитком особистоїномерної печатки посадової особи, що проводив митне оформлення. Зага-льна схема переміщення товарів при їх вивозі з митної території Українинаведена на рис. 3.7.

У разі частинного надходження товарів, що входять до складу задек-ларованої в одній ВМД партії, митниця призначення здійснює пропуск замежі митної території України та облік кожної частини подрібненої партіїтоварів до вивезення всієї партії у повному обсязі, за винятком тієї частинипартії, яка потрапила під дію надзвичайних або невідворотних обставин іподій та якій відповідним митним органом був продовжений строк достав-ки, а також тієї частини партії, що не може бути доставлена у митницюпризначення внаслідок певних обставин. Інформація про пропуск кожноїчастини подрібненої партії передається в оперативному режимі до ЄАІСДМСУ засобами електронного зв'язку.