5.5.1. Порядок митного оформлення транспортнихзасобів, що ввозяться (пересилаються) громадянамив Україну для постійного користування

магниевый скраб beletage

При ввезенні транспортних засобів на митну територію України йоговласник або уповноважена особа здійснює в установленому порядку декла-рування транспортних засобів і подає митному органу два примірники мит-ної декларації та наступні документи:

що підтверджують право власності на транспортні засоби;

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разімитного оформлення транспортних засобів з наданням пільг в опо-даткуванні);

інші документи, потрібні для митного оформлення транспортних засобів,подання яких митному органу передбачено законодавством України.

До підпункту 4.1 пасажирської митної декларації, заповненої в установлено-му порядку, крім інших відомостей, уносяться такі дані про транспортні засоби:

тип, марка та модель;

колір;

рік виготовлення й уведення в експлуатацію;

ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна;

об' єм двигуна (куб. см);

найменування, номери й дати видачі документів, на підставі якихздійснюється митне оформлення (документів, що підтверджуютьправо власності на транспортні засоби, тощо).

Якщо митне оформлення здійснюється з наданням пільг в оподаткуванніта квитанція МД-1 не заповнюється, то до пункту 4.1 пасажирської митноїдекларації, крім інших відомостей, уносяться найменування, номери й дативидачі документів, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні.

Посадова особа митного органу здійснює митний огляд транспортнихзасобів, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера,номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дативведення в експлуатацію транспортних засобів даним, зазначеним у митнійдекларації, реєстраційних і технічних документах на транспортні засоби, атакож проводить документальну перевірку факту реєстрації транспортнихзасобів уповноваженими державними реєстраційними органами за кордо-ном і приймає рішення про можливість здійснення митного оформленнятранспортних засобів.

Митне оформлення транспортних засобів здійснюється з обов'язко-вим складанням Акта про проведення митного огляду транспортного засо-бу. Такий Акт підписується посадовою особою митного органу, щоздійснила митний огляд, і власником транспортних засобів (уповноваже-ною особою), засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї по-садової особи і залишається в справах митного органу разом з документа-ми, на підставі яких було проведене митне оформлення. Уповноваженимипосадовими особами митного органу здійснюється визначення коду транс-портних засобів згідно з УКТ ЗЕД, а також митної вартості транспортнихзасобів для нарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), якіпідлягають сплаті при митному оформленні транспортних засобів.

При внесенні власником транспортних засобів (уповноваженою осо-бою) сум належних податків і зборів (обов'язкових платежів) посадовоюособою митного органу оформлюється квитанція МД-1. У графі «Для слу-жбових позначок» митної декларації посадовою особою митного органувчиняється запис про суми платежів, сплачених при митному оформленнітранспортних засобів, зазначаються номери квитанцій МД-1. Власниковітранспортних засобів (уповноваженій особі) разом з оригіналами технічнихта інших документів, що були підставою для митного оформлення, переда-ються другий примірник квитанції МД-1, завірена посадовою особою мит-ного органу копія Акта про проведення митного огляду транспортного за-собу й примірник митної декларації. Другий примірник митної деклараціїзалишається в справах митного органу. Виїзд транспортних засобів за межізони митного контролю здійснюється на підставі оформлених у повномуобсязі примірника митної декларації й другого примірника квитанції МД-1.Завершення митного оформлення транспортних засобів, зазначеного вмитній декларації, засвідчується в митній декларації відтиском особистоїномерної печатки та підписом посадової особи митного органу.

Електронні копії митної декларації та квитанції МД-1 протягом чо-тирьох годин з моменту оформлення транспортних засобів передаютьсяуповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС в установле-ному ДМСУ порядку. При цьому до електронної копії митної деклараціївносяться:

дані про власника або уповноважену особу (якщо декларуванняздійснюється останньою): прізвище, ім'я та по батькові, країна пості-йного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспортаабо іншого документа громадянина, що дає йому право на перетиндержавного кордону України;

дані про транспортні засоби: тип, модель та марка, колір, рік виготов-лення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номерикузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

найменування, номери та дати видачі документів, що були підставоюдля здійснення митного оформлення (документів, що підтверджуютьправо власності на транспортні засоби, тощо);

номери квитанцій МД-1;

суми сплачених платежів;

дата митного оформлення;

код підрозділу, який здійснив митне оформлення транспортного засо-бу при його ввезенні на митну територію України, відповідно до Кла-сифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу,яка провела митне оформлення.

Якщо митне оформлення здійснюється з наданням пільг в оподатку-ванні та квитанція МД-1 не заповнюється, то до електронної копії митноїдекларації уносяться усі вище названі дані, а замість номерів квитанції

МД-1 та суми сплачених платежів найменування, номери та дати видачідокументів, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуваннітранспортних засобів.

Підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні транспорт-них засобів є такі документи:

підтвердження складу спадщини, відкритої за межами України на ко-ристь громадянина-резидента, органами, що вчиняють нотаріальні діїв країні її відкриття. Таке підтвердження підлягає легалізації в кон-сульських установах України, що діють у відповідних країнах, якщоінше не встановлено міжнародним договором України, згоду наобов'язковість якого надано Верховною Радою України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом прозняття з постійного консульського обліку у зв'язку з переїздом вУкраїну, засвідчений гербовою печаткою консульської установиУкраїни за місцем попереднього постійного проживання громадянинаУкраїни;

паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїздуза кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні,виданою компетентним органом України, та/або посвідка на постійнепроживання в Україні (при переселенні на постійне місце проживанняв Україну громадян іноземної держави);

довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за підписомпершого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі йоговідсутності — одного із заступників відповідно до розподілу обо-в'язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закор-донних справ України про суму коштів, що виплачуються працівникамдипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довго-строковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кор-доном строком не менше одного року та повертаються в Україну.

Як зазначалось раніше, видача Посвідчення проводиться відповіднимпідрозділом митниці, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово прожи-ває власник транспортного засобу (або має намір проживати власниктранспортного засобу, який є громадянином-нерезидентом), за виняткомвипадків, визначених законодавством. Для отримання Посвідчення власниктранспортного засобу (уповноважена особа) пред'являє транспортний засібмитному органу й подає заяву. Підставою для оформлення Посвідчення єтакі документи:

примірник оформленої митної декларації;

другий примірник квитанції МД-1, що підтверджує сплату митних таінших обов'язкових платежів при митному оформленні транспортного за-собу (крім випадків ввезення транспортного засобу для постійного корис-тування на митній території України з наданням пільг в оподаткуванні);

що підтверджують право власності на транспортний засіб;

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі вве-зення транспортного засобу для постійного користування на митнійтериторії України з наданням пільг в оподаткуванні);

завірена посадовою особою митного органу оформлення копія Актапро проведення митного огляду транспортного засобу;

інші документи, потрібні для митного оформлення транспортного за-собу, подання яких митному органу передбачено законодавствомУкраїни (закордонний паспорт, паспорт громадянина тощо).

Після перевірки документів на транспортний засіб уповноважена по-садова особа митного органу здійснює в оперативному режимі запит доЄАІС і звіряє дані, зазначені в поданих документах, з даними про цейтранспортний засіб, що містяться в ЄАІС. Посадова особа митного органуздійснює митний огляд транспортного засобу, перевіряє та встановлюєвідповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), дви-гуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію транс-портного засобу даним, зазначеним у поданих документах. За відсутностізауважень посадова особа митного органу вчиняє в митній декларації запис«Звірення проведено, зауважень немає», який завіряється підписом й відти-ском особистої номерної печатки цієї посадової особи. У разі виявленняневідповідностей митний орган направляє митному органу, який провівмитне оформлення транспортного засобу, повідомлення про потребупроведення перевірки та вжиття відповідних заходів до посадових осіб, щопровели митне оформлення.

Якщо митне оформлення транспортного засобу було здійснене знаданням пільг в оподаткуванні, то комісією, створеною згідно з наказоммитного органу, проводиться перевірка обґрунтованості надання такихпільг. У разі виявлення необґрунтованого надання пільг в оподаткуванніпри митному оформленні транспортного засобу вирішується питання стяг-нення належних податків і зборів (обов'язкових платежів) та заведеннясправи про порушення митних правил. До митниці, яка проводила митнеоформлення транспортного засобу, направляється повідомлення щодопотреби проведення перевірки й вжиття відповідних заходів до посадовихосіб, що провели митне оформлення.

До Посвідчення посадовою особою митного органу вносятьсявідмітки про обмеження щодо передання транспортного засобу його влас-ником у володіння та/або користування, та/або розпорядження іншим гро-мадянам чи підприємствам без сплати належних податків і зборів (обов'яз-кових платежів) при наданні пільг з оподаткування транспортного засобу,що ввозиться для постійного користування на митній території України.

Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірникразом з документами, що підтверджують право власності на транспортнийзасіб (право користування ним), реєстраційними й технічними документами,митною декларацією видається власникові транспортного засобу для подан-ня до підрозділів МВС України, які відповідно до законодавства Українивповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку транспор-тних засобів. У митній декларації, а також у реєстраційних і технічних доку-ментах учиняється запис «Видано Посвідчення від «         »          200_ року

№___», який завіряється відтиском особистої номерної печатки посадовоїособи митного органу, яка видала Посвідчення. Другий примірник Посвід-чення разом із заявою власника транспортного засобу (уповноваженої осо-би), завіреною посадовою особою митного органу оформлення копією Актапро проведення митного огляду транспортного засобу, другим примірникомквитанції МД-1 і ксерокопіями інших документів, архівується й зберігаєтьсяв справах митного органу протягом установленого строку.

Електронна копія Посвідчення протягом чотирьох годин з моментуйого оформлення передається уповноваженою посадовою особою митногооргану до ЄАІС у встановленому ДМСУ порядку. Номер і дата видачі По-свідчення вносяться до електронної копії митної декларації, оформленоїпри ввезенні транспортного засобу на митну територію України для пості-йного користування, що міститься в ЄАІС.