НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Ю. Г. Козак , С. С. Шаповал, О. С. Кіро, М. А. Заєць,М. І. Барановська, Л. Б. Боденчук , Є. В. Кравченко,Л. Я. Коноводченко, О. В. Захарченко, В. В. Курмиженко

ОСНОВИЕКОНОМІЧНОЇТЕОРІЇ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцієюдоктора економічних наук, професора,академіка АЕН України Ю. Г. Козака,кандидата економічних наук, доцента С. С. Шаповал

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 01.08.2011. Формат 60х84 1/16Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 14,85.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006

[1] Патент — виняткове право, яке надає держава винахідникові для використання свого винаходу впродовж певного періоду.

[2]        Ліцензування — спеціальний урядовий дозвіл на здійснення якоїсь діяльності.