3.3. Державна реєстрація підприємства

магниевый скраб beletage

Підприємство вважається створеним і набуває правюридичної особи з дня його державної реєстрації.

Державна реєстрація підприємства здійснюється увиконавчому комітеті міської, районної адміністрації за місцемзнаходження або місцем проживання даного суб'єктапідприємницької діяльності, якщо інше не передбачено законом.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницькоїдіяльності - юридичної особи подаються такі документи:

рішення власника (власників) майна або уповноваженого ниморгану про створення юридичної особи (крім приватногопідприємства). Якщо власників або уповноважених нимиорганів два і більше, таким рішенням є установчий договір, атакож протокол установчих зборів (конференції) у випадках,передбачених законом;

статут, якщо це необхідно для створюваної організаційноїформи підприємництва;

реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночасзаявою про державну реєстрацію;

документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внескудо статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності врозмірі, передбаченому законом;

документ, що засвідчує внесення плати за державнуреєстрацію.

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницькудіяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційнукартку встановленого зразка, яка є водночас заявою продержавну реєстрацію, копію довідки про присвоєнняідентифікаційного номера і документ, що засвідчує внесенняплати за державну реєстрацію.

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності(юридичної особи) на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договороморенди або іншим відповідним договором.

Органам державної реєстрації забороняється вимагати відсуб'єктів підприємницької діяльності додаткові документи, непередбачені законом.

Державна реєстрація суб'єктів підприємництва проводитьсяза наявності всіх необхідних документів за заявочним принципомпротягом п'яти робочих днів. Органи державної реєстраціїзобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційноїкартки до реєстру суб'єктів підприємницької діяльності тавидати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразказ поставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб),який надається органам державної реєстрації органами державноїстатистики, або ідентифікаційним номером фізичної особи -платника податків та інших обов'язкових платежів.

У п'ятиденний термін із дати реєстрації органи державноїреєстрації направляють примірник реєстраційної картки звідміткою про державну реєстрацію відповідному державномуподатковому органу й органу державної статистики та подаютьвідомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницькоїдіяльності до органів фонду спеціального страхування іПенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктапідприємницької діяльності та копія документа, що підтверджуєвзяття його на облік у державному податковому органі, єпідставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України таінших держав за вибором суб'єкта підприємництва і за згодоюцих банків у порядку, що встановлюється Національним банкомУкраїни.

Суб'єкт підприємництва зобов'язаний протягом трьохробочих днів направити державному податковому органу, вякому він обліковується як платник податків і зборів(обов'язкових платежів), повідомлення про відкриття абозакриття рахунків у банках. Скасування державної реєстраціїздійснюється за заявою власника (власників) або уповноваженимним (ними) органом чи за особистою заявою підприємця(підприємця громадянина), а також на підставі рішення суду(господарського суду) в разі:

- визнання недійсними або такими, що суперечатьзаконодавству, установчих документів;

здійснення діяльності, що суперечить установчимдокументам та законодавству України;

несвоєчасного повідомлення суб'єктам підприємницькоїдіяльності про зміну його назви, організаційної норми, формивласності та місцезнаходження;

визнання суб'єкта підприємництва банкрутом;

неподання протягом року до органів держаної податковоїслужби податкових декларацій, документів бухгалтерськоїзвітності, передбачених законодавством.

Орган державної реєстрації в десятиденний термін позбавляєсуб'єкта підприємництва прав юридичної особи, що є підставоюдля виключення його з єдиного державного реєстру підприємстві організацій України.