4.1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

4.1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва

Конкуренція є однією з рушійних сил розвитку економічноїсистеми, складовою частиною внутрішнього економічногомеханізму функціонування підприємства.

Термін "конкуренція" походить від латинського словаconkurere і означає "зіштовхуюсь" (тобто зіштовхуюсь із кимось івзаємно стараємося зіштовхнути один одного). Є різнівизначення поняття конкуренції. Наведемо деякі з них:

Конкуренція як економічна категорія - це боротьба міжтоваровиробниками за найвигідніші умови виробництва тазбуту товарів і послуг із метою привласнення найбільшихприбутків.

Конкуренція - це форма змагання між підприємствами(підприємцями) в умовах обмеженого впливу кожного з них назагальні умови реалізації товару на ринку і стимулюваннявиробництва товарів, яких потребує споживач.

Конкуренція - об'єктивний економічний закон розвинутоготоварного виробництва, дія якого для товаровиробників єзовнішньою примусовою силою забезпечення подальшогорозвитку: підвищення продуктивності праці на своїхпідприємствах, розширення масштабів виробництва,прискорення НТП, впровадження нових форм організаціївиробництва і систем заробітної плати тощо.

Разом із розвитком товарного виробництва розвивалася іконкуренція: від стадії вільної, або чистої конкуренції до стадії

51

конкуренції монопольної, що найбільше розвинулась у 30-50-хроках 20-го століття. Стадії розвитку ринкової конкуренціїзбігаються зі стадіями ринкової економіки взагалі.

Досконала конкуренція - це конкуренція в ідеальномуваріанті, коли існує необмежена кількість виробників-конкурентів в усіх галузях суспільного виробництва. У даномувипадку, коли є велика кількість товаровиробників, то окремийвиробник невеликої частки товару не має значного впливу наринок, на ціну того ж товару. Але досконалої конкуренції вдійсності ніколи не було. В умовах вільної конкуренції існувала ймонополія, але як певний виняток із правил. Тому такімонопольні прояви не набули значного масштабу і не мализначного впливу на конкуренцію. Така конкуренція називається"недосконалою ". На цій стадії нема єдиної монопольної системи,яка охоплювала б весь ринок, але немає і вільної (чистої,досконалої) конкуренції. "Недосконала" конкуренція здатнапереростати в монопольну конкуренцію.

Монополія - протилежність конкуренції. Вона вкрай обмежуєможливості конкурентного механізму регулювання ринку. У цихумовах ринкова економіка починає втрачати здатність досаморегулювання, загострюються суперечності виробництва:зростає безробіття, зменшується платоспроможність попиту.Така ситуація, що складається в результаті панування монополій,змушує державу втрутитися в економічне життя з метоюобмеження монополій і стимулювання конкуренції.

На основі такого втручання державна економічна політикастворила олігополію - своєрідну конкуренцію невеликої кількостівиробників (слово "олігополія" означає "небагато продавців").Виробників небагато, але достатньо для того, щоб включивсямеханізм ринкової конкуренції. І така конкуренція, створена врезультаті державного регулювання, отримала назву "розумної"(П.Самуельсон). Така конкуренція характерна для перехідноїстадії розвитку ринкової економіки. При цьому монополіявтрачає панівний характер, конкуренція забезпечуєтьсярізноманітністю форм власності і форм та типів підприємств. Такутворилася "змішана економіка".