4.2. Бізнес-план як інструмент підприємницькоїдіяльності

Бізнес-план відіграє важливу роль як на стадіях організації,так і на стадіях функціонування підприємницької діяльності вумовах ринкових економічних відносин, оскільки у ньомуобґрунтовується діяльність підприємства і прогнозуваннярезультатів цієї діяльності.

Бізнес-план - документ, який містить обґрунтуванняголовних заходів, які будуть здійснені для реалізації певногокомерційного проекту чи створення нової фірми.

Є і ширші визначення поняття "бізнес-план".

Бізнес-план - документ, що охоплює всі основні аспективиробничої, комерційної і інших видів діяльності.

Укладається терміном на 3-5 років із розбивкою по роках.Систематично коригується в залежності від кон'юнктури ринку ітаким чином адаптується до ринкових ситуацій.

Розробка бізнес-плану починається з визначення кінцевоїмети підприємця із з'ясуванням основного питання бізнесу: щобуде отримано від реалізації можливостей фірми, які будутькінцеві фінансові результати діяльності з врахуванням ризику.У положенні "Про типовий бізнес-план" записано:

"Бізнес-планом вважається документ, який міститьзобов'язання покупців щодо подальшої експлуатації об'єктаприватизації та обґрунтування можливостей їх виконаннявідповідно до вимог, що встановлюються фондом державногомайна України".

Але, як показує практика, бізнес-план необхідно розроблятине тільки при приватизації й утворенні підприємства, але і впроцесі його функціонування з метою розробки орієнтирів своєїпідприємницької діяльності.

Основні розділи бізнес-плану (додаток № 13):

юридичний статус підприємства;

основні техніко-економічні показники діяльності підприємстваза звітний період;

показники виробництва основних видів продукції за звітнийперіод та прогноз на перспективу;

реалізація продукції за звітний рік та прогноз на перспективузалежно від ринку збуту (натуральні одиниці);

характеристика кількісних та якісних показників продукції(послуг) основних конкурентів;

існуючі канали збуту продукції (послуг) підприємства тапостачання сировини на підприємство тепер та в перспективі;

перелік та характеристика за терміном служби головнихмашин і обладнання;

характеристика кількості та складу працюючих;

розподіл робітників та службовців за освітнім та віковимпоказниками;

середня заробітна плата окремих категорій працівників;

програма інвестиційних вкладень;

прогнозний баланс підприємства (на три роки);

прогноз прибутку та збитку (на три роки).

Бізнес-план розробляється підприємствами (підприємцями-бізнесменами) у разі:

продажу об'єкта приватизації за некомерційним конкурсом;

продажу контрольного пакета на конкурентних засадахіноземним інвесторам;

при створенні спільного (за участю держави) підприємства зіноземними інвестиціями;

також при функціонуванні підприємства з метоюпрогнозування результатів своєї підприємницької діяльності.

Таким чином, у основних розділах бізнес-плану вказуєтьсястатус підприємства, його спеціалізація, перелік і обсягпродукції, яку підприємство буде виготовляти, перелікзасновників та розмір їх частин у статутному капіталі, наявністьмеханізмів, структура виробничих кадрів, розподіл заробітноїплати, можливе забезпечення виробництва ресурсами,прогнозний баланс підприємства та прогноз прибутку і збитку(на три роки). Крім показників, що характеризують діяльністьпідприємства, вказується характеристика кількісних та якіснихпоказників продукції (послуг) основних конкурентів. Це даєзмогу накреслювати необхідні шляхи забезпечення виробництваконкурентоспроможної продукції і підвищення ефективностіпідприємницької діяльності в цілому.54

З вищесказаного випливає висновок, що бізнес-план - цедокумент, який охоплює всі основні аспекти підприємницькоїдіяльності: організацію, функціонування і прогноз результатів;укладається терміном на три роки з подальшим коригуванням узалежності від умов, що склалися як на ринку сировини, засобіввиробництва, так і готової продукції, і таким чином обґрунтовуєвтілення в практику основних заходів, які будуть здійснюватисядля реалізації певного комерційного проекту.