4.4.1. Інтенсивний і екстенсивний шляхи розвитку. їх суть : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

4.4.1. Інтенсивний і екстенсивний шляхи розвитку. їх суть

Є два види шляхів розвитку національної економіки, у томучислі окремих підприємств як основної ланки матеріальноговиробництва: інтенсивний і екстенсивний.

Інтенсивний шлях розвитку - це процес суспільноговиробництва, що базується на застосуванні ефективних засобіввиробництва, предметів праці, кваліфікованої робочої сили,передових форм і методів організації праці, зростаючоїінформованості у відповідності з найновішими досягненняминауково-технічного прогресу. Тобто при меншій кількостізалучених ресурсів суспільство забезпечує більшу кількістькінцевого результату - обсягу продукції.

Екстенсивний шлях розвитку - спосіб збільшення обсягіввиробництва, шляхом кількісного приросту всіх елементівпродуктивних сил, насамперед факторів виробництва принезмінному рівні технічної основи виробництва. Наприклад, длязбільшення випуску продукції вдвічі споживається вдвічі більшесировини, проте в дію вводиться така ж кількість машин,верстатів, устаткування і такої ж кваліфікації й рівня освітипрацівники, такі ж форми організації праці тощо.

В даному випадку продуктивність і ефективність працізалишаються незмінними.

У цьому полягає головна відмінність екстенсивного шляхурозвитку від інтенсивного, який базується на впровадженніпередових досягнень, застосуванні нових технологій, поліпшенніформ і методів організації праці.

Економіка України як у складі СРСР, так і за рокинезалежності розвивалася в основному на екстенсивній основі,але внаслідок обмеженості ресурсів цей шлях все більше стаєбезперспективним. Щоб перейти на переважно інтенсивнийшлях розвитку, необхідно якісно вдосконалювати всі елементиекономічної системи: продуктивні сили, техніко-економічнівідносини, відносини власності, господарський механізм;проводити раціональну економічну політику.

Для того, щоб здійснити такий перехід, необхідно зробитиглибокий аналіз, виявити непродуктивні витрати й забезпечитираціональне використання всіх ресурсів. Цьому допоможерозуміння сутності оцінних показників підприємницькоїдіяльності, що характеризують інтенсифікацію і підвищення їїефективності.