6.2. Антимонопольна діяльність держави в умовахринкової економіки : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

6.2. Антимонопольна діяльність держави в умовахринкової економіки

Оскільки монополії стримують конкуренцію, в усіх державахпроводиться антимонопольна політика.

Антимонопольна діяльність - це комплекс заходів,розроблених і впроваджених у багатьох країнах світу, якіспрямовані на обмеження діяльності монополій, а такожстворення антимонопольного законодавства. Уперше такізакони були прийняті наприкінці XIX - на початку XX століття вСША, Канаді, Австралії, бо монополізація в цих країнахвідбувалася найінтенсивніше.

Сьогодні діють американська та європейська системиантимонопольного права. Перша бере свій початок з 1890 рокувід закону Шермана і з доповненнями 1914, 1936, 1950 рр. ізалишається єдиним антитрестівським законом Америки.

Методом утілення антимонопольних законів є ліквідаціяфірми (в США це відбувається, коли монополізовано понад 60%будь-якого товару чи послуг). У Німеччині монополієювважається компанія, яка зосередила у своїх руках третину обігу;в Японії - коли частка однієї компанії перевищує 50%, а двох -75% і більше. В ЄС реєстрації підлягають лише ті угоди, якіобмежують конкуренцію між членами цієї організації.

Важливим завданням держави в умовах ринковихекономічних відносин є здійснення демонополізації економіки іреалізація антимонопольної політики, недопущення появи йформування монопольного становища окремих підприємств.

Розрізняють прямі і побічні методи антимонопольногорегулювання. До прямих відносять адміністративні важелі йзаходи, які усувають монопольне становище певних суб'єктівгосподарювання на ринку або запобігають його появі. Вонивключають адміністративні, економічні санкції, кримінально-правову відповідальність. Побічними є фінансово-кредитніметоди антимонопольного регулювання.

В перші року існування незалежної України було прийняторяд фундаментальних законів, серед яких одними знайважливіших були Закони України "Про захист економічноїконкуренції" та "Про обмеження монополізму та недопущеннянедоброякісної конкуренції у підприємницькій діяльності".

Закон "Про захист економічної конкуренції" було прийнято у2001 році. Він визначає правові засади підтримки та захистуекономічної конкуренції, обмеження монополізму вгосподарській діяльності і спрямований на забезпеченняефективного функціонування економіки України на основірозвитку конкурентних відносин. Він може застосовуватисящодо відносин, які впливають або можуть впливати на розвиток іфункціонування конкурентного середовища в Україні та сприятидемонополізації національної економіки та підприємництва.Закон України "Про обмеження монополізму та недопущеннянедоброякісної конкуренції у підприємницькій діяльності"прийнятий на початку 1992 року. Закон передбачав контроль застворенням, реорганізацією (злиттям, приєднанням) фірм ізметою запобігання виникненню монопольних ситуацій, штрафидля підприємців і посадових осіб, а також відшкодування збитків,заподіяних зловживанням монопольним становищем танесумлінною конкуренцією.

В результаті поступового формування законодавчої базиантимонопольні вимоги були відтворені більш ніж у шістдесятизаконах України і шестистах нормативно-правових актах. Уданий час правове регулювання антимонопольної діяльності,демонополізації економіки та захист економічної конкуренціїздійснюються за допомогою норм, установлених КонституцієюУкраїни та Господарським кодексом України, законами України"Про Антимонопольний комітет України", "Про захистекономічної конкуренції", "Про захист від недобросовісноїконкуренції", іншими нормативно-правовими актамиі документами, прийнятими відповідно до цих законів.66