6.3. Антимонопольний комітет України. Основніаспекти його діяльності

Для реалізації антимонопольного законодавства в листопаді1993 року в Україні було створено Антимонопольний комітет.Головними напрямами його діяльності є робота щодо захистуконкуренції, проведення демонополізації та створенняконкурентного середовища. Основними завданнямиАнтимонопольного комітету України, які визначені в ЗУ "ПроАнтимонопольний комітет", є:

здійснення державного контролю за дотриманнямзаконодавства про захист економічної конкуренції на засадахрівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритетуправ споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушеньзаконодавства про захист економічної конкуренції;

контроль за концентрацією, узгодженими діями суб'єктівгосподарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, щовиробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;

сприяння розвитку добросовісної конкуренції;

методичне забезпечення застосування законодавства прозахист економічної конкуренції.

Таким чином, Антимонопольний комітет України - цецентральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом,підконтрольний Президенту України та підзвітний ВерховнійРаді, що здійснює державний контроль за дотриманнямантимонопольно-конкурентного законодавства та захистінтересів і споживачів від порушень. Рішення про порушенняантимонопольного законодавства за результатами розгляду справприймає Комітет у складі десяти державних уповноважених.Державні уповноважені та заступники ГоловиАнтимонопольного комітету призначаються на посади тазвільняються з посад Президентом України за поданням Прем'єр-міністра, яке вноситься на підставі пропозиції ГоловиАнтимонопольного комітету. Існує розгалужена система органівАнтимонопольного комітету, які здійснюють свою діяльність вобластях. Органи Антимонопольного комітету України - цеАнтимонопольний комітет України, постійно діючі та тимчасовіадміністративні колегії Антимонопольного комітету України,державний уповноважений Антимонопольного комітетуУкраїни, адміністративні колегії територіальних відділеньАнтимонопольного комітету України. Антимонопольний комітетУкраїни та його територіальні управління мають право прийматирішення про примусовий поділ монопольних утворень, а длястворення нових крупних економічних об'єднань необхідноотримати дозвіл цього комітету. Таким чином, Антимонопольнийкомітет сприяє розвитку в Україні підприємництва й конкуренції.Антимонопольна діяльність держави здійснюється такожорганами державної влади та місцевого самоврядування.

Для недопущення монополізації окремих підприємствможуть бути застосовані наступні дії: реорганізація та ліквідаціясуб'єктів господарювання, придбання їх активів, частокгосподарських товариств, утворення об'єднань, якщоАнтимонопольний комітет не дає згоди на концентрацію. Якщовідбувається зловживання монопольним становищем,Антимонопольний комітет може прийняти рішення пропримусовий поділ суб'єкта господарювання протягом шестимісяців. При порушенні антимонопольно-конкурентногозаконодавства Антимонопольний комітет України має правонакладати штрафи на юридичних осіб. Може вилучатисянезаконно одержаний прибуток, якщо на це є рішення суду.

Одним із негативних елементів, що призводить домонополізації діяльності, є недобросовісна конкуренція.

Згідно з Господарським кодексом України (ст.32)недобросовісна конкуренція - це будь-які дії у конкуренції, щосуперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям упідприємницькій діяльності, а саме:

неправомірне використання ділової репутації суб'єктагосподарювання;

створення перешкод у процесі діяльності;

досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

неправомірне збирання,       розголошеннята використання комерційної таємниці тощо.

Недобросовісна конкуренція тягне за собою адміністративну,цивільну чи кримінальну відповідальність винних осіб згідно іззаконодавством України.

При недобросовісній конкуренції величина штрафу, якийнакладають представники Антимонопольного комітету, можебути в розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів,виконання робіт, надання послуг господарюючого суб'єкта зарік, що передував моменту, в якому накладається штраф. Якщовиручка відсутня або її обчислення неможливе, то величинаштрафу визначається в розмірі до п'яти тисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадян. При недобросовісній конкуренції,вчиненій юридичними особами, їх об'єднаннями таоб'єднаннями громадян, що не є господарюючими суб'єктами,штраф, накладений на них Антимонопольним комітетомУкраїни, його територіальними відділеннями, може мативеличину до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян.

Таким чином, діяльність Антимонопольного комітетуУкраїни на сьогоднішній день має велике значення, оскільки вінчерез розроблені механізми, які постійно вдосконалюються,здійснює недопущення монополізації економіки, виникненнянедобросовісної конкуренції і тим самим сприяє розвиткупідприємницької діяльності, формуванню конкурентногосередовища, які є важливими компонентами ефективногофункціонування національної економіки України.

Висновки

Важливим завданням держави в умовах ринковихекономічних відносин є здійснення демонополізації економікиі реалізація антимонопольної політики, недопущення появи йформування монопольного становища окремих підприємств.Монополізація - це досягнення суб'єктом господарюваннямонопольного (домінуючого) становища на ринку товару,підтримання або посилення цього становища (Закон України"Про захист економічної конкуренції").

Оскільки монополії стримують конкуренцію, державипроводять антимонопольну політику.

Антимонопольна діяльність - це комплекс заходів,розроблених і впроваджених у багатьох країнах світу, якіспрямовані на обмеження діяльності монополій, а такожстворення антимонопольного законодавства. Основніантимонопольні вимоги були відтворені більш ніж у шістдесятизаконах України і шестистах нормативно-правових актах. Дляреалізації антимонопольного законодавства в листопаді 1993року в Україні було створено Антимонопольний комітет.Головними напрямами його діяльності є робота щодо захистуконкуренції, проведення демонополізації та створенняконкурентного середовища.

Контрольні питання:

Поняття монополії й монополізації.

Сутність антимонопольної державної політики.

Характеристика американської та європейської системантимонопольного права.

Основні закони, що формують антимонопольно-конкурентнезаконодавство України.

Поняття про Антимонопольний комітет України.

Основні завдання Антимонопольного комітету.

Суть недобросовісної конкуренції.

Дії, які характеризують зловживання монопольнимстановищем.

ТЕМА 6.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКАПІДПРИЄМНИЦТВА

Необхідність державного регулювання підприємництва.

Суть, функції та форми державного регулювання економіки.

Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

Державна підтримка як один із головних аспектів державногорегулювання підприємництва

Бюджет і податкова система в регулюванні підприємництва.