7.1. Сутність фінансів суб'єктів підприємницькоїдіяльності. Організація фінансової діяльностіпідприємств : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

7.1. Сутність фінансів суб'єктів підприємницькоїдіяльності. Організація фінансової діяльностіпідприємств

В економічних відносинах суб'єктів підприємницькоїдіяльності особливе місце займають фінанси. Тому приорганізації підприємництва слід особливу увагу приділятифінансовій діяльності, формуванню і використанню фінансовихресурсів, дотриманню вимог фінансової дисципліни.

Фінанси суб'єктів підприємницької діяльності - це особливіекономічні відносини, що пов'язані з формуванням, розподілом івикористанням фінансових ресурсів на мікрорівні у процесівідтворення.

Фінансові відносини, які розкривають суть фінансів на рівнісуб'єктів підприємницької діяльності, охоплюють такі відносини:

між засновниками підприємства в процесі формуваннястатутного капіталу;

підприємства з іншими підприємствами й організаціями зприводу постачання сировини, матеріалів, реалізації продукції;

між підприємствами та банківською системою з приводубанківських послуг при отриманні й погашенні кредитів, купівлій продажу валюти та інших операціях;

підприємства зі страховими компаніями з приводустрахування активів, комерційних і фінансових ризиків;

між підприємствами та інвестиційними інститутами підчас розміщення інвестицій, приватизації;

підприємства з філіями та дочірніми підприємствами;

між підприємствами і державою з приводу сплатиподатків та інших платежів до бюджету і позабюджетних фондів,отримання фінансування з бюджету, надання підприємствамподаткових пільг;

підприємства з інституціями фінансового ринку:товарними, сировинними, фондовими біржами;

між підприємствами та зовнішніми інвесторами -акціонерами, власниками облігацій підприємства;

всередині самого підприємства у зв'язку звнутрішньовиробничим розподілом доходів і фондів;

між підприємством і його працівниками з приводувиплати заробітної плати, премій, дивідендів тощо;

підприємства з аудиторськими органами.

Фінанси підприємницьких структур, обслуговуючи процесстворення нової вартості, яка знаходить своє відображення увартості ВВП, здійснюють первинний його розподіл на фондинагромадження, споживання, відновлення матеріальнихелементів процесу виробництва.

Організація фінансової діяльності підприємства передбачаєформи, методи і способи формування та використанняфінансових ресурсів, контроль за їх кругообігом із метоюдосягнення економічних цілей.

Організація фінансів підприємств за умов ринковоїекономіки ґрунтується на засадах комерційного розрахунку,який здійснюється шляхом реалізації таких принципів:

повна господарська і юридична самостійністьпідприємства;

невтручання держави у внутрішні справи підприємства;

отримання максимального прибутку при мінімальнихвитратах;

фінансова відповідальність підприємства за результатисвоєї діяльності, своєчасне виконання зобов'язань, сплатуподатків, зборів та інших платежів;

самоокупність - покриття витрат на просте відтвореннявиробництва за рахунок отриманих доходів;

самофінансування - покриття витрат на розвиток тарозширене відтворення підприємства за рахунок своїхдоходів.

Організація фінансів підприємства, структура фінансовихресурсів, напрями використання прибутку, взаємовідносини збюджетом залежать від форми власності (приватне, колективне,державне підприємство), від галузі діяльності (промисловість,будівництво, сільське господарство, транспорт, фінансово-кредитна сфера), від обсягу діяльності (мале, середнє, великепідприємство), від характеру виробництва (технологічніособливості виробництва: фондо-, матеріало-, трудомісткість,тривалість виробничого циклу, залежність від природних умов,сезонність виробництва).

Виробнича і фінансова діяльність підприємств починаєтьсяз формування фінансових ресурсів, які мають створитипередумови для стабільного процесу виробництва та йогопостійного зростання, що визначає конкурентоспроможністьпідприємства.

Фінансові ресурси - це акумульовані підприємствомгрошові кошти з різних джерел, які призначені для формуванняосновних і оборотних засобів підприємства та здійсненнявиробничо-фінансової діяльності з метою одержаннявідповідного доходу.

Фінансові ресурси підприємств залежно від джерелформування поділяються на такі:

сформовані під час заснування підприємства (внескизасновників у статутні фонди);

сформовані за рахунок власних та прирівняних до власнихкоштів (прибуток від основної діяльності, фінансових операцій,інших видів діяльності, амортизаційні відрахування, виручка відреалізації зайвих товарно-матеріальних цінностей тощо);

мобілізовані на фінансовому ринку (кошти від випускуцінних паперів, кредитні інвестиції);

- одержані в порядку перерозподілу (страховівідшкодування, бюджетне фінансування, кошти позабюджетнихфондів, надходження від керівної організації, дивіденди тавідсотки від цінних паперів інших емітентів).

За правом власності фінансові ресурси бувають:

власні (статутний капітал, додатковий капітал, резервнийкапітал, нерозподілений прибуток, цільове фінансування);

залучені (кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги; поточні зобов'язання підприємства порозрахунках);

позикові кошти (довгострокові і короткострокові кредитибанків, інші довгострокові фінансові зобов'язання).Матеріально-технічною основою процесу виробництва на

підприємстві є основні виробничі фонди і оборотні активи.

Основні виробничі фонди - це матеріальні активи, якіпідприємство утримує з метою використання їх у процесівиробництва чи інших видів діяльності, очікуваний строквикористання яких більше одного року. Вони зберігаютьтоварно-речову форму і по частинах переносять свою вартість навиготовлений продукт.

Первісне формування основних фондів, їх функціонування ірозширене відтворення здійснюється за участю фінансів, задопомогою яких створюються та використовуються грошовіфонди цільового призначення. Формування основних засобів напідприємствах, що створюються, відбувається за рахунокфінансових ресурсів статутного капіталу. В міру участі увиробничому процесі основні фонди поступово зношуються. Тачастина їхньої вартості, що дорівнює зносу, переноситься навартість готової продукції та в міру реалізації останньоїпоступово нагромаджується в грошовій формі в спеціальномуамортизаційному фонді, що створюється за рахунок щорічнихамортизаційних відрахувань. Інша частина вартості наявнихосновних фондів виражає залишкову вартість.

Суми амортизаційних відрахувань визначаються заформулою:

А = Бв х Н - 100%,

де Бв - балансова вартість основних засобів,

Н - норма амортизації, в %.

Нараховані амортизаційні відрахування використовуютьсядля простого та частково розширеного відтворення основнихфондів.

Просте відтворення основних фондів здійснюється шляхомзаміни окремих зношених частин основних засобів черезпроведення ремонтів чи шляхом придбання нових фондів назаміну старих. Це відновлення основних фондів у тому самомуобсязі, у якому вони були зношені та вибули.

Розширене відтворення передбачає розширення діючихосновних фондів через здійснення нового будівництва,технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючихпідприємств, модернізації обладнання. Розширене відтворенняосновних фондів здійснюється у формі капітальних вкладень.У складі власних фінансових ресурсів, що використовуютьсяпідприємствами на розширене відтворення основних фондів,важливе місце займає прибуток підприємства. На капітальнівкладення спрямовуються також акціонерний і пайовий капітали,що мобілізуються на фінансовому ринку, залучаютьсядовгострокові кредитні ресурси, інвестиційний податковийкредит, в особливих випадках - бюджетні асигнування та коштипозабюджетних фондів, придбання основних фондів на основіфінансового лізингу.

Для здійснення виробничого процесу підприємству поряд ізосновними фондами необхідні оборотні виробничі фонди, доскладу яких входять запаси сировини, матеріалів, палива,допоміжних матеріалів, залишки незавершеного виробництва,витрати майбутніх періодів.

Оборотні виробничі фонди - активи, які берутьбезпосередню участь у процесі виробництва, споживаються водному виробничому циклі, і їхня вартість повністюпереноситься на готову продукцію. Спожиті в процесівиробництва оборотні фонди залучаються до сфери обігу вже втоварній формі у вигляді готової продукції на складі тавідвантажених товарів, які в міру реалізації переходять угрошову форму - грошові засоби в розрахунках, грошові засобив касі підприємства, на рахунку в банку. Товарна і грошоваформи ресурсів, які перебувають у сфері обігу, становлять фондиобігу.

З метою забезпечення безперервності процесу виробництвай реалізації продукції кожне підприємство повинно володітиводночас оборотними виробничими фондами та фондами обігу.Грошові засоби, авансовані в оборотні виробничі фонди і фондиобігу, становлять обігові кошти підприємства, для нарощуванняяких підприємство використовує як власні, так і позиковіресурси.

Основні і оборотні фонди підприємство використовує дляздійснення підприємницької діяльності, мета якої - отриманнядоходу (прибутку). Частину доходу у вигляді податкупідприємство перераховує в бюджет, суть якого розглянута впопередньому розділі.

У забезпеченні ефективної діяльності підприємства належнуроль повинні відігравати банки.