7.2. Роль банків у забезпеченні функціонуванняпідприємницьких структур

магниевый скраб beletage

Банки - це фінансові посередники, які акумулюютьтимчасово вільні кошти, надають їх у кредит, здійснюютьрозрахунки та інші фінансові операції. Сукупність різних банків,що функціонують у державі, становить банківську систему.

Банківська система в країнах із ринковою економікою єдворівневою:

перший рівень становить центральний банк, який виконуєфункції управління процесами організації кредитно-розрахункового й фінансового обслуговування господарства,проводить державну політику в сфері грошового обігу такредиту, координує роботу банків, здійснює контроль за їхдіяльністю;

другий рівень - банківські установи, що безпосередньозабезпечують процес кредитно-розрахункового та фінансовогообслуговування економіки.

Банки розрізняють за такими ознаками:

за сферою діяльності: універсальні, які здійснюютьрізноманітні операції; спеціалізовані, які виконують окреміспецифічні операції та обслуговують певні галузі економіки,певні сегменти ринку (іпотечні, інвестиційні, ощадні,зовнішньоекономічні);

за територіальним характером діяльності: місцевікооперативні, регіональні, міжрегіональні, міжнародні;

за розміром активів: найбільші, великі, середні та малі.

З метою забезпечення функціонування суб'єктівгосподарювання банки здійснюють такі види операцій: відкриттяі ведення рахунків суб'єктів підприємницької діяльності,проведення безготівкових розрахунків, касові, кредитні,інвестиційні, трастові та інші операції.

Для забезпечення господарської діяльності та інших потребпідприємств банки відкривають їм рахунки в національній таіноземних валютах. Клієнти мають право вільного вибору банкудля відкриття власного рахунку за умови згоди банку. Насьогодні немає жодних обмежень щодо кількості банківськихрахунків, які можуть відкривати підприємства.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладення вписьмовій формі договору банківського вкладу між банкомі позичальником, а поточні рахунки відкриваються за договоромбанківського рахунку (Додаток 2).

Депозитні рахунки - це рахунки, які відкриваються банкомпідприємствам та їх структурним підрозділам на визначенийстрок або без зазначення такого строку на відповідній платнійоснові. Проведення розрахункових операцій та видача коштівготівкою з депозитних рахунків юридичної особи забороняються.На підставі укладення договору банківського вкладу міжвласником рахунку та установою банку клієнт зобов'язуєтьсянадавати банку в тимчасове користування певну суму вільнихкоштів, а банк - зберігати залучені грошові кошти, виплатитидохід у формі процентів у встановлений договором термін таповернути депозит разом із процентами у визначений договоромстрок.

Поточні рахунки відкривають підприємства всіх видіві форм власності, а також їх відокремлені підрозділи длязберігання грошових коштів і здійснення розрахунково-касовихоперацій за цими рахунками за допомогою платіжнихінструментів відповідно до умов договору та вимог чинногозаконодавства.

Для відкриття поточних рахунків підприємства подаютьустановам банків такі документи:

заяву на відкриття поточного рахунку встановленогозразка (Додаток 3);

копію свідоцтва про державну реєстрацію в органівиконавчої влади, засвідчену нотаріально або органом, якийвидав свідоцтво про державну реєстрацію (крім установ, щоутримуються за рахунок бюджетів);

копію належним чином зареєстрованого установчогодокумента (статуту, засновницького договору, установчого акта),засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копію довідки про внесення юридичної особи доЄдиного державного реєстру підприємств та організацій України,засвідчену органом, який видав довідку, або нотаріально чипідписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття підприємствана облік в органі державної податкової служби, засвідченуподатковим органом або нотаріально чи підписомуповноваженого працівника банку;

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фондуУкраїни, засвідчену органом, який видав довідку, абонотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

довідку про реєстрацію у Фонді соціального страхуваннявід нещасних випадків на виробництві та професійнихзахворювань, засвідчену органом, який видав довідку, абонотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку зі зразками підписів і відбитка печатки, завіренунотаріально (до картки включаються зразки підписів осіб, якимвідповідно до чинного законодавства чи установчих документівнадано право розпорядження рахунком і підписаннярозрахункових документів) (Додаток 4)

Банки здійснюють безготівкові розрахунки вгосподарському обороті України між суб'єктами господарюванняшляхом перерахування грошових коштів із поточних рахунківплатників на поточні рахунки одержувачів. Клієнти можуть108давати банкам доручення на перерахування грошей зі своїхрахунків лише в межах наявних на цих рахунках коштів.

Основні форми розрахункових документів, за якимиздійснюються безготівкові розрахункові операції, такі:

платіжне доручення - письмове розпорядження платникабанківській установі, яка його обслуговує, перерахувативідповідну суму грошових коштів із його рахунку (Додаток 5);

платіжна вимога-доручення - комбінованийрозрахунковий документ, який складається з двох частин: вимогипостачальника до покупця оплатити вартість відвантаженої йомупродукції чи виконаних робіт, наданих послуг та дорученняпокупця своєму банку перерахувати з його рахунку відповіднусуму на користь постачальника;

чек - письмове доручення власника рахунку (чекодавця)банківській установі (банку-емітенту) переказати кошти зрахунку чекодавця на рахунок пред'явника чека (одержувачакоштів) чи оплатити пред'явнику чека зазначену в чеку суму;

акредитив - розрахунковий документ із дорученнямоднієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціальнозадепонованих коштів оплату товарно-транспортних документівза відвантажений товар, причому документи постачальникаоплачуються банком тільки на умовах, передбачених вакредитивній заяві покупця;

платіжна вимога - письмове розпорядження одержувачакоштів обслуговуючому його банку списати кошти з рахункуплатника без згоди останнього;

інкасове доручення - це розрахунковий документ, якийскладають фінансові органи, банки, підприємства в тих випадках,коли їм надане право безспірного стягування коштів;

вексель - письмове безумовне зобов'язання, борговарозписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагатисплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель, увизначений строк та у визначеному місці (Додатки 6, 7).

Розрахункові документи повинні відповідати вимогамвстановлених стандартів. Підприємство, виходячи зівстановлених можливостей, може подавати в банк розрахунковийдокумент як у паперовій формі, так і у формі електронногорозрахункового документа. Розрахункові документи, якіподаються в банк, повинні бути правильно заповнені, в іншомувипадку банк їх не приймає до виконання. Розрахунки задокументами, що надійшли до банку протягом операційного дня,здійснюються банком того ж дня, а за документами, які надійшлидо банку після завершення операційного дня, банк здійснюєнаступного дня. Якщо рахунки клієнтів відкриті в різних банках,то міжбанківські розрахунки проводяться за допомогоюкореспондентських відносин. Усі міжбанківські розрахунки вУкраїні здійснюються через систему електронних платежів НБУ.

Установи банків здійснюють контроль за додержаннямправил розрахунків, а також станом розрахунків у підприємств.

Незважаючи на інтенсивний розвиток сучасних платіжнихсистем і форм безготівкових розрахунків, велика частка вгрошовому обороті вітчизняних підприємницьких структурприпадає на готівкові кошти. Тому банки прагнуть забезпечитиякісне виконання операцій із касового обслуговування клієнтів.

Касове обслуговування являє собою прийняття готівковихкоштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківськірахунки та видачу з клієнтських рахунків через касу банкуготівкових коштів за розпорядженнями клієнтів на цілі,передбачені законодавством. Банки виконують касові операції наоснові єдиних правил, встановлених НБУ, які визначаютьпорядок прийняття, видачі, перерахування, упакування,зберігання, обліку грошей.

Для прийому, зберігання і видачі грошей та цінностейкожен банк має касовий відділ. При обслуговуванні рахунківсуб'єктів підприємницької діяльності банки здійснюютьвидаткові і прихідні касові операції.

Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів ісвоєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, щоздійснюють операції з готівкою в національній валюті,установлюються ліміт каси та строки здавання готівковоївиручки (готівки). Банкам і підприємцям ліміт каси та строкиздавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїхкасах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищуютьустановлений ліміт каси. Готівка, що перевищує встановленийліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на110банківські рахунки (на будь-який банківський рахунокпідприємства (підприємця) на його вибір).

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку,одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплатипраці, а також пенсій, стипендій, дивідендів, понад установленийліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи деньодержання готівки в банку. Для проведення цих виплатпрацівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємствзалізничного транспорту та морських портів готівка можезберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягомп'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватисяпідприємством своїм працівникам у той самий день. Сумиготівки, що одержані в банку і не використані за призначеннямпротягом установлених вище строків, повертаютьсяпідприємством до банку не пізніше наступного робочого днябанку або можуть залишатися в його касі (у межах установленоголіміту).

Строки здавання підприємствами готівки для її зарахуванняна рахунки в банках визначаються підприємством івстановлюються за погодженням з відповідним банком (у якомувідкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти).

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуваннямрежиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягукасових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками,установлених строків здавання готівки, тривалості операційногочасу банку, наявності домовленості підприємства з банком наінкасацію тощо. Для підприємств, які мають строк здаванняготівки в банк щодня (у день її надходження до каси)(підприємства торгівлі, громадського харчування, побутовогообслуговування, транспорту та ін.) або наступного дня від дня їїнадходження до каси (для підприємств, у яких час закінченняробочого дня (зміни), що встановлений правилами внутрішньоготрудового розпорядку і графіками змінності відповідно дозаконодавства України, не дає змогу забезпечити здаванняготівки в день її надходження), - у розмірах, що потрібні длязабезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більшерозміру середньоденного надходження готівки до каси (за трибудь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти). Для підприємств,що розташовані в населених пунктах, де немає банків, і маютьстрок здавання готівки в банк не рідше ніж один раз на п'ятьробочих днів, - у розмірах, що залежать від установлених строківздавання готівки та її суми, але не більше п'ятикратного розмірусередньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяціпоспіль з останніх дванадцяти).

Підприємства, що виробляють та перероблюютьсільськогосподарську продукцію можуть установлювати(переглядати) ліміт каси на період заготівлі та переробленнясільськогосподарської продукції згідно з фактичнимипоказниками їх касових оборотів (надходжень або видачі готівки)за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення)сільськогосподарської продукції попереднього року. Ліміт касипідприємства сфери грального бізнесу, уключаючи гральнібудинки, казино, ігрові автомати з грошовим виграшем тощо,установлюють з урахуванням особливостей діяльності та режимуроботи цих закладів відповідно до затвердженого положення пропризовий фонд, як правило, у межах відповідногосередньоденного показника. За рішенням керівника підприємствасфери грального бізнесу або уповноваженої ним особидозволяється встановлювати ліміт каси з перевищеннямвизначеного середньоденного показника, але не більше сумимаксимально можливого виграшу клієнта.

Операції з обслуговування готівково-грошового оборотуклієнтів проводяться через операційні каси банків. Прийомготівки здійснюється денними і вечірніми прихідними касами затакими документами, як оголошення на внесення готівки звидачею квитанції (Додаток 8) та прибутковий касовий ордер(Додаток 9). Видача грошей із кас банку здійснюєтьсявидатковими касами й оформляється грошовими чеками(Додаток 10) та видатковими касовими ордерами (Додаток 11).

Денні каси проводять прийом готівкових коштів протягомопераційного дня. Для організації прийому готівки післязавершення операційного дня в усіх банках працюють вечірнікаси. Видаткових операцій вони не проводять, а прийняті грошізараховуються на рахунки власників не пізніше наступного дня.

Кредитні операції - вид активних операцій, пов'язаних ізнаданням клієнтам коштів у тимчасове користування абоприйняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасовекористування за певних умов, а також надання гарантій,врахування векселів тощо. Кредитні операції, як правило,забезпечують банкам основну частину їхніх доходів.

Інвестиційні операції банків передбачають:

купівлю цінних паперів на продаж;

купівлю цінних паперів на інвестиції, тобто для їхутримання до настання строку погашення й отриманнядивідендного доходу;

довгострокові вкладення капіталу банку в асоційованікомпанії, де банк володіє 20% або більшою частиною їх капіталіві на його частку виплачуються дивіденди;

вкладення капіталу в дочірні компанії, при цьому банкповинен володіти 50% або більшою частиною їх капіталів і найого частку виплачуються дивіденди.

Трастові (довірчі) операції - операції банків, пов'язані зуправлінням майном, виконанням інших послуг в інтересах і задорученням клієнта на правах його довіреної особи. Трастовіоперації для підприємств включають розпорядження портфелемцінних паперів підприємств, заставленим майном, під якепідприємства випускають облігації; тимчасове управліннясправами підприємства в разі його реорганізації; агентськіоперації з виплати дивідендів на акції корпорацій, процентів наоблігації. Крім того, банк може здійснювати збереженняцінностей клієнтів у власному депозитарії; ведення реєстріввласників цінних паперів; розміщення цінних паперів,емітованих клієнтами, за їх дорученням тощо, за що стягує платуу вигляді комісії. А також пропонує своїм клієнтамконсультаційні послуги - надання роз'яснень, інформації,рекомендацій із різноманітних банківських, правових,фінансових питань, проблем ведення бізнесу тощо.

Роль банків у системі підприємництва значною міроюпроявляється в процесі кредитування ними суб'єктівгосподарювання.