8.1. Правовий статус підприємця, його місце і роль ворганізації (підприємстві) : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

8.1. Правовий статус підприємця, його місце і роль ворганізації (підприємстві)

Основним законом, який встановлює правові основипідприємництва в Україні, є Господарський кодекс України. Він,зокрема, визначає суть підприємництва, суб'єктівпідприємницької діяльності, їх права і обов'язки.

В цілому Господарський кодекс України складається здев'яти розділів.

У першому розділі „ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇДІЯЛЬНОСТІ" дається визначення господарської діяльності якдіяльності суб'єктів господарювання у сфері суспільноговиробництва, спрямованої на виготовлення та реалізаціюпродукції, виконання робіт чи надання послуг вартісногохарактеру, що мають цінову визначеність; визначаютьсяконституційні основи правопорядку у сфері господарювання;основні напрями та форми участі держави і місцевогосамоврядування в господарській діяльності; обмеженнямонополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів віднедобросовісної конкуренції; дається визначення господарської

137

комерційної діяльності (підприємництва), її принципів, а такожнекомерційної господарської діяльності.

Зокрема, у ст. 19 „Державний контроль та нагляд загосподарською діяльністю" визначається, що втручаннядержавних органів у господарську діяльність підприємця недопускається, якщо вона не зачіпає передбачених законодавствомУкраїни прав державних органів щодо здійснення контролю задіяльністю підприємців.

У статті 43 "Свобода підприємницької діяльності" вказано,що підприємці мають право без обмежень приймати рішення іздійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечитьчинному законодавству. Також вказано на особливостірегулювання окремих видів підприємництва, що встановлюєтьсязаконодавством України: деякі види діяльності підлягаютьліцензуванню, а на деякі види підприємництва встановленообмеження у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робітта необхідністю централізації функцій управління.

У статті 46 "Право найму працівників і соціальні гарантіїщодо використання їх праці" вказується, що для здійсненняпідприємницької діяльності підприємець має право укладати згромадянами договори про використання їх праці. При цьомупідприємець зобов'язаний забезпечити належні і безпечні умовипраці, її оплату не нижче встановленого в державі мінімальногорівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне імедичне страхування та соціальне забезпечення відповідно дочинного законодавства.

У статті 51 "Припинення підприємницької діяльності"вказано, що діяльність підприємця може припинитися:

з власної ініціативи підприємця;

на підставі рішення суду у випадках, передбаченихзаконодавством України;

у разі закінчення строку дії ліцензії;

у разі припинення існування підприємця.

У другому розділі „СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ"дається визначення суб'єктів господарювання, їх види;висвітлено особливості діяльності основних видів таорганізаційних форм підприємств, їх об'єднань, діяльністьгромадян у сфері господарювання.138

У третьому розділі „МАЙНОВА ОСНОВАГОСПОДАРЮВАННЯ" визначаються права власності у сферігосподарювання, дається визначення майна, його видів та джерелутворення, використання у сфері господарювання природнихресурсів, прав інтелектуальної власності, цінних паперів,корпоративних прав.

Четвертий розділ „ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ"визначає загальні положення про господарські зобов'язання,господарські договори, особливості ціноутворення у сферігосподарювання, питання виконання господарських зобов'язаньта їх припинення, умови визнання суб'єкта підприємництвабанкрутом.

П'ятий розділ  „ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ         ЗА

ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ"розкриває загальні засади відповідальності учасниківгосподарських відносин, особливості відшкодування збитків усфері господарювання, застосування штрафних та оперативно-господарських, адміністративно-господарських санкцій, питаннявідповідальності суб'єктів господарювання за порушенняантимонопольно-конкурентного законодавства.

У шостому розділі „ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГОРЕГУЛЮВАННЯ    В          ОКРЕМИХ     ГАЛУЗЯХ

ГОСПОДАРЮВАННЯ" визначаються засади правовогорегулювання   господарсько-торговельної діяльності,

комерційного посередництва, капітального будівництва,перевезення вантажів, інноваційної та фінансової діяльності.

Сьомий розділ „ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ"розкриває правові засади зовнішньоекономічної діяльностісуб'єктів господарювання.

Розділ 8 „СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ"розглядає спеціальні економічні зони та інші види спеціальнихрежимів господарської діяльності.

Розділ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.