Зміст : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

Зміст

 програми за темами

Тема 1. Об'єктивні основи розвитку підприємництва вринковій економіці.

Вступ до курсу "Основи підприємництва". Суть, предмет тамета вивчення курсу. Роль і місце курсу в економічній теорії,господарській практиці та формуванні ринкового мислення, упідготовці спеціалістів до праці в умовах ринку. Об'єктивніоснови розвитку підприємництва в умовах ринку. Економічнасвобода. Її сутність й роль у розвитку підприємництва

Тема 2. Основні функції підприємництва. Суб'єкти таорганізаційні форми підприємницької діяльності.

Створення матеріальних благ та прибутку - основна функціяпідприємництва. Суб'єкти підприємницької діяльності.Підприємство як організаційна структура підприємництва.Основні види та форми підприємництва, їх класифікація.

Тема 3. Організація, заснування, функціонування і регулюванняпідприємницької діяльності в Україні.

Ідея підприємницької діяльності. Загальні умови створенняпідприємства. Статутний фонд підприємства. Суть і порядокутворення статутного фонду підприємства. Показникивикористання. Державна реєстрація підприємства. Статутпідприємства. Основні розділи статуту. Відповідальністьсуб'єктів підприємницької діяльності.

Тема 4. Конкуренція і аналіз впливу конкуренції напідприємницьку діяльність.

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Бізнес-планяк інструмент підприємницької діяльності. Аналіз впливуконкуренції на підприємницьку діяльність. Шляхи розвиткупідприємництва. Показники інтенсифікації і підвищенняефективності підприємницької діяльності.

Тема 5. Демонополізація економіки та підприємництва йантимонопольна діяльність держави

Монополії і монопольне становище. Антимонопольнадіяльність держави. Антимонопольний комітет України.

Тема 6. Державне регулювання та підтримка підприємництва

Необхідність державного регулювання підприємництва.Суть, функції та форми державного регулювання економіки.Державна підтримка підприємництва. Контроль як один ізголовних аспектів державного регулювання. Бюджет і податковасистема в регулюванні підприємництва.

Тема 7. Фінанси, банки та кредит. їх роль в системіпідприємництва.

Сутність фінансів суб'єктів підприємницької діяльності.Організація фінансової діяльності підприємства. Роль банків узабезпеченні функціонування підприємницьких структур. Суть тафункції кредиту. Банківське кредитування суб'єктівгосподарювання: види, принципи, організація. Форминебанківського кредитування, їх характеристика.

Тема 8. Правовий статус і етика підприємця.

Правовий статус підприємця, його місце і роль в організації(підприємстві). Типи керівників і ділова етика сучасногокерівника (підприємця, менеджера). Психологія та етикакерівника. Планування особистої праці менеджера. Організаціяуправлінської праці і забезпечення ефективності діяльностіфірми. Дейл Карнегі про основи спілкування з людьми.

Плани практичних занять

Практичне заняття № 1 (4 год).

Тема 1. Об'єктивні основи розвитку підприємництва вринковій економіці.

Вступ до курсу "Основи підприємництва".

Суть, предмет та мета вивчення курсу.

Роль і місце курсу в економічній теорії, господарськійпрактиці та формуванні ринкового мислення, у підготовціспеціалістів до праці в умовах ринку.

Об'єктивні основи розвитку підприємництва в умовахринку.

Економічна свобода. Її сутність й роль у розвиткупідприємництва.

Практичне заняття № 2 (4 год.).

Тема 2. Основні функції підприємництва. Суб'єкти таорганізаційні форми підприємницької діяльності

Створення матеріальних благ та прибутку - основнафункція підприємництва.

Суб'єкти підприємницької діяльності.

Підприємництво як організаційна структурапідприємництва.

Основні види та форми підприємництва, їх класифікація.

Практичне заняття № 3 (6 год.).

Тема 3. Організація, заснування, функціонування і регулюванняпідприємницької діяльності в Україні

Загальні умови створення підприємництва.

Суть і порядок утворення статутного фонду підприємства.Показники використання.

Державна реєстрація підприємства.

Статут підприємства. Основні розділи статуту.

Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

Практичне заняття № 4 (4 год.).

Тема 4. Конкуренція і аналіз впливу конкуренції напідприємницьку діяльність

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва.

Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності.

Аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність.Шляхи розвитку підприємництва.

Показники інтенсифікації і підвищення ефективностіпідприємницької діяльності.

Практичне заняття № 5 (6 год.).

Тема 5. Демонополізація економіки та підприємництва йантимонопольна діяльність держави

Монополії і монопольне становище.

Антимонопольна діяльність держави.

Антимонопольний комітет України.

Практичне заняття № 6 (4 год.).Тема 6. Державне регулювання та підтримка підприємництва

Необхідність державного регулювання підприємництва.

Суть, функції та форми державного регулювання економіки.

Державний контроль та нагляд за господарськоюдіяльністю.

Державна підтримка підприємництва.

Бюджет і податкова система в регулюванні підприємництва.

Практичне заняття № 7 (4 год.).

Тема 7. Фінанси, банки та кредит. їх роль в системіпідприємництва

Сутність фінансів суб'єктів підприємницької діяльності.

Організація фінансової діяльності підприємства.

Роль банків у забезпеченні функціонуванняпідприємницьких структур.

Суть та функції кредиту.

Банківське кредитування суб'єктів господарювання: види,принципи, організація.

Форми небанківського кредитування, їх характеристика.

Практичне заняття № 8 (4 год.).

Тема 8. Правовий статус і етика підприємця.

Правовий статус підприємця, його місце і роль в організації(підприємстві).

Типи керівників і ділова етика сучасного керівника(підприємця, менеджера).

Психологія та етика керівника.

Планування особистої праці менеджера.

Організація управлінської праці і забезпеченняефективності діяльності фірми.

Дейл Карнегі про основи спілкування з людьми.

Вступ до курсу"Основи підприємництва"

Основи підприємництва - одна із навчальних дисциплін, щоскладає основу економічної освіти, яка необхідна спеціалістамекономічного профілю підприємств, що функціонують в умовахринкових економічних відносин.

Розвиток ринкових економічних відносин вимагає відспеціалістів економічних служб глибоких знань організаціїпідприємницької діяльності - основ підприємництва (бізнесу).

Бізнес (англ. business - справа, заняття, діло,підприємництво) - економічна діяльність, спрямована наотримання прибутку. Це загальноекономічний термін, якийхарактеризує сферу діяльності господарського суб'єкта, йогоекономічний інтерес, величину й обсяги діяльності.

Отже, підприємництво є одним із основних видів бізнесу.Поняття "бізнесмен" і "підприємець" тотожні, але "бізнес" -ширше від розуміння підприємництва.

Підприємництво в ринкових економічних відносинах посідаєнастільки важливе місце, що в багатьох закордонних виданняхсучасне суспільство розглядається як рівнобічний трикутник, воснові якого є підприємництво (бізнес), на вершині - уряд, а побоках - правова система і релігія.

Підприємництво часто трактується як четвертий факторвиробництва, тобто ставиться в один ряд із природнимиресурсами (землею), працею, капіталом. При цьомупідкреслюється, що цей фактор реалізується за допомогоюповноцінного керівника - сучасного підприємця.

Бізнесмен - людина, яка займається підприємництвом взагалі(комерсант, підприємець, ділок). Підприємець - людина, яказаймається підприємництвом, тобто конкретною економічноюдіяльністю.

Відомий корейський бізнесмен Кім У Джунг, говорячи пропідприємців у своїй книзі "Цей великий світ бізнесу", пише так:"Підприємці (бізнесмени) в нашій країні ніколи не користувалисяповагою. Навпаки, їх осуджують, стараються триматися від нихподалі..." І для цього є причина, оскільки окремі бізнесмени, нерозбираючи засобів, піклуються тільки про особисте збагачення.Далі Кім У Джунг продовжує: "Я хотів би, щоб мене запам'яталине як багатія, а як відомого підприємця (бізнесмена). Аджебізнесмени також будують суспільство. Для здійснення цієї метия сьогодні працюю, не покладаючи рук". Нагадує автор, щопідприємець повинен вміти зіставляти свої доходи і витрати іпам'ятати, що він є громадянин, який любить свою країну. Тоді ібуде менше погрішностей.

Всі ці разом взяті визначення і складають сутністьдисципліни "Основи підприємництва" та згідно з випискою ізосвітньо-професійної програми мають наступний переліктем:

Об'єктивні основи розвитку підприємництва в ринковійекономіці. Суть та основні функції підприємництва. Суб'єкти таорганізаційні форми підприємницької діяльності. Регулюванняпідприємницької діяльності в Україні. Статут підприємства.Організація підприємства. Порядок заснування підприємницькоїдіяльності. Реорганізація. Види підприємств і об'єднань, щодіють в Україні згідно з Господарським кодексом України. Маліпідприємства. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва.Аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність.Демонополізація економіки та підприємництва. Антимонопольнадіяльність на підприємстві. Державне регулювання та підтримкапідприємництва. Правовий статус та етика підприємця.

У другому виданні враховано зміни в господарсько-фінансовому законодавстві.

Навчальний посібник підготували: к.е.н., проф. Цигилик І.І. -вступ, розділи І, ІІ; ст. викладач Паневник Т.М. - розділи ІІІ,У(п.8.2-8.6); к.е.н., доцент Криховецька З.М. - розділи І (п.2.4), ІІ(п.3.5), ІІІ (п. 6.2, 6.5), ІУ, У(п. 8.1) ; Цигилик І.І., Паневник Т.М.- Ділову гру: "Організація підприємницької діяльності ізабезпечення її ефективного функціонування".

Автори будуть дуже вдячні за надіслані їм побажання,пропозиції щодо удосконалення посібника.

Розділ І. ОБ'ЄКТИВНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТЕМА 1.

ОБ'ЄКТИВНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВАВ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Суть, предмет та мета вивчення курсу.

Роль і місце курсу в економічній теорії,господарській практиці та формуванні ринковогомислення, у підготовці спеціалістів до праці вумовах ринку.

Об'єктивні основи розвитку підприємництва вринковій економіці.

Економічна свобода. Її сутність і роль у розвиткупідприємництва.