8.4. Планування особистої праці менеджера : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

8.4. Планування особистої праці менеджера

Багато керівників приступають до роботи, яка здається їм упевний момент невідкладною. Чим більше паперів накопичуєтьсяна столі керівника, тим із більшим азартом він приступає добудь-якої роботи, не вміючи зосередитись і зайнятися найбільшсуттєвим. У результаті цього апарат управління працюєхаотично, із сфери уваги випадають ключові проблемиуправління, а зусилля концентруються на другорядних.

Менеджеру дуже важливо визначити свої найголовнішізавдання, спланувати свій час так, щоб зайнятися перспективоюрозвитку, а не тільки вирішенням поточних питань.

Вихідним моментом у плануванні особистої праці є аналізвикористання свого робочого часу і складу своїх посадовихобов'язків.

Управління також ефективне за умови правильно визначенихобов'язків кожного працівника апарату управління, в тому числі ікерівника.

Організацію особистої праці керівника і підпорядкованихйому фахівців необхідно починати з опису їхніх робочих місць ізакріплення цього опису в посадових інструкціях. Аналізвикористання робочого часу керівника і упорядкуванняпосадових обов'язків в апараті управління є основоюефективного планування особистої праці керівника.

У практиці планування роботи керівника розрізняють тривиди планів:

Довгострокові плани роботи, які, як правило, охоплюютьперіод діяльності за рік.

Робочі плани за квартал.

Тижневі плани роботи керівника.

У перспективному плані роботи повинні бути відображеніосновні напрями діяльності керівника протягом року.У тижневих і щоденних планах роботи керівникавстановлюється чіткий розпорядок кожного робочого дня.Тижневі чи щоденні графіки роботи складають на основідовгострокових планових завдань і оперативних завдань.Рекомендується жорстко розписувати не більше 60-70% свогоробочого часу, оскільки можуть виникнути непередбаченісправи. На кожний день слід виділяти найбільш складні завданняі робочий день починати з їх виконання. Особисту працю фахівціапарату управління планують в основному на квартал і натиждень. При цьому квартальний план доцільно складатизагалом та в розрізі структурних підрозділів апарату управління,вказуючи в ньому перелік необхідних робіт. Основою такогоплану мають бути плани фінансово-господарської діяльностіорганізації чи підприємства, особистої праці керівника і власнізавдання фахівців відділів, групи чи управління. Квартальнийплан повинен бути доведений до кожного співробітника іслужити йому орієнтиром у щотижневому плануванні особистоїпраці.