8.5. Організація управлінської праці і забезпеченняефективної діяльності підприємства

магниевый скраб beletage

З метою забезпечення ефективної діяльності підприємстванеобхідна належна організація праці в такій специфічній частинітрудового колективу, організації чи підприємства як апаратіуправління, обґрунтований поділ та кооперація управлінськоїпраці.

Під організацією управлінської діяльності розуміютьпорядок, правила службової поведінки в апараті управління,спрямовані на виконання поточних та перспективних завданькерівниками, фахівцями та іншими працівниками управліннявідповідно до діючих посадових інструкцій та положень проструктурні підрозділи.

Організація праці в апараті управління ґрунтується нарозробці комплексу регламентів, які визначають місце і ролькожного структурного підрозділу апарату управління в системіуправління, порядок взаємозв'язків між ними, нормивзаємовідносин усередині апарату управління, форми впливу надіяльність об'єкта управління, способи контактів з навколишнімсередовищем.

Організація управлінської праці, як система, є результатомупорядкованої діяльності і невід'ємною складовою частиноюуправління.

Застосовують три напрями поділу управлінської праці:функціональний, технологічний та кваліфікаційний.

Функціональний поділ праці полягає в закріпленніконкретних функцій управління за підрозділами чи окремимипрацівниками. Так, у будь-якому апараті управління повиннібути працівники, зайняті встановленням мети, плануванням,розробкою рішень, організацією їх виконання, мотивацією,контролем.

Технологічний поділ праці являє собою спеціалізаціюпрацівників відповідно за трьома великими групами робіт:керівництво структурним підрозділом, прийняття рішень наоснові інформації про здійснення робіт згідно з певноюфункцією; обробка інформації, яка надходить як від об'єктауправління, так і з інших джерел, та створення комплексудокументації, необхідної для здійснення функції; оформленнядокументації, її пересилання, зберігання, облік, сортування та ін.

Кваліфікаційний поділ праці - це ознака поділу праці, за якоюспівробітники виконують різну роботу, що відповідає їхкваліфікації та досвіду.

Під кооперацією праці розуміють об'єднання поділенихвидів праці для виконання спільних завдань. В управліннізастосовують паралельну і послідовну, постійну й епізодичнукооперацію праці управлінського апарату.

Поділ і кооперація управлінської праці є передумовоюраціональної організації робочих місць в апараті управління.

Останніми роками організація та обладнання робочих місцьпрацівників апарату управління, створення відповідних умов дляїх праці набувають дедалі більшого значення.

Вимоги до організації робочих місць можна згрупуватитаким чином: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні,естетичні, технічні, організаційні.

Інформаційні вимоги охоплюють комплекс заходів зінформаційного забезпечення робочого місця. До них відносять:визначення обсягів і структури інформації, яка надходить наробоче місце, обробляється на ньому і передається на інші робочі148місця; проектування інформаційних потоків, у систему якихвключене робоче місце та ін.

Економічні вимоги передбачають таку організацію робочогомісця в апараті управління, при якій витрати на утриманняробочого місця мінімальні, проте достатні для йогофункціонування. Доцільно також перевірити робоче місце закритерієм оптимальності: ефект від діяльності працівника наробочому місці повинен перевищувати витрати на утриманняробочого місця і працівника.

Ергономічні вимоги вивчаються та формулюються новоюгалуззю науки, яка з'явилась порівняно недавно у зв'язку зновими вимогами виробництва та управління, - ергономікою.Ергономіка - галузь науки, яка вивчає функціональні можливостілюдини в трудових процесах з метою створення для неїоптимальних умов праці, які, роблячи її високопродуктивною інадійною, разом з тим забезпечують людині необхідні зручностіта зберігають її сили, здоров'я, працездатність.

Гігієнічні вимоги - це вимоги до освітлення робочих місць,повітрообміну, температурного режиму, вологості, шуму таінших факторів середовища, які впливають на здоров'я іпрацездатність людини.

Естетичні вимоги. Продуктивність праці людини значноюмірою залежить від елементів зовнішнього оформленнясередовища, в якому вона працює. Отже, такі елементиестетичного оформлення виробничого середовища як зовнішнійвигляд приміщення і знарядь праці, їх кольорова гама, наявністьквітів в інтер'єрі та інші також необхідно враховувати приорганізації робочого місця.

Технічні вимоги. Для будь-якої праці, в тому числі для праціслужбовця, насамперед, необхідний певний простір. Це площа,на якій встановлюють необхідні меблі та устаткування, якузаймає працівник, а також площа проходів до столу,устаткування, іншого робочого місця та ін.

Встановлюють такі розміри робочих площ для різнихкатегорій службовців, м2:

Керівник підприємства         24-54

Заступник керівника, керівник великого структурногопідрозділу            12-35

Керівник відділу, його заступник, головний

фахівець          8-24

Фахівець         4-8

Старший діловод       5-7

Завідувач машбюро, друкарка, молодшийділовод  3,25

Однак ці норми можуть бути лише орієнтиром приорганізації і плануванні робочих місць, оскільки вони невраховують всієї різноманітності умов праці службовців різнихпрофесій. Тому набагато зручніше використовувати длявизначення загальної площі робочого місця в кожномуконкретному випадку сумарний метод розрахунку, при якомувраховують площу трьох складових частин робочого місця:

Пзаг = Пр + Пу + ППр,

де Пр - площа, необхідна для праці та пересуванняпрацівника; Пу - площа, яку займає устаткування; Ппр - площадля проходів.

При такому методі підрахунку можна враховувати такожплощу, необхідну для відвідувачів, а в деяких випадках - дляустаткування, яке використовується колективно. Привикористанні сумарного способу розрахунок здійснюється згідноз нормативами на окремі елементи робочого місця.

Механізація і автоматизація управлінської праціздійснюється у двох напрямах. Перший - впровадження сучасноїобчислювальної техніки, другий - впровадження засобіворгтехніки та оперативної поліграфії. Найбільший ефектдосягається при спільному застосуванні засобів обчислювальноїтехніки та оргтехніки.

Потреба в механізації виконання різноманітних робіт,процесів, операцій управлінської праці зумовила створеннярізноманітних засобів оргтехніки. Широка номенклатурасучасних засобів оргтехніки, що відрізняються між собоювиконуваними функціями, застосовуваними технологічнимипроцесами, експлуатаційними можливостями, конструктивнимиособливостями та іншими ознаками, викликає потребу їхкласифікації.

Побудова сучасних класифікацій ґрунтується навикористанні такої класифікаційної ознаки, основою якої єінформаційний характер процесу управління. Відповідно доцього засоби оргтехніки класифікують за функціями,виконуваними ними щодо інформації або її носія - документа.

Згідно з цією класифікаційною ознакою всі засобиоргтехніки можна поділити на такі класи: складання документів;копіювання та оперативного розмноження документів; обробкидокументів; зберігання, пошуку та транспортування документів;технічні засоби зв'язку.

Широке комплексне впровадження засобів механізації йавтоматизації дає змогу значно підвищити ефективністьуправлінської праці.

Поняття "культура" є узагальнюючим і має кілька значень.Наприклад, говорять про культуру суспільства, частинисуспільства, окремої особистості і, врешті-решт, про культуруокремих видів людської діяльності.

Діяльність людини може належати до виробництваматеріальних благ або духовних цінностей. У зв'язку з цимрозрізняють матеріальну і духовну культуру.

До матеріальної культури належать засоби виробництва іпредмети праці, які використовуються у сфері суспільноговиробництва. Рівень і характер розвитку матеріальної культуритісно пов'язаний з розвитком виробничих сил і визначаєтьсявиробничими відносинами в суспільстві. Матеріальна культура єпоказником рівня практичного оволодіння людини природою.

До духовної культури належать наука, рівень освіченостінаселення, стан освіти, медичного обслуговування, мистецтво,моральні норми поведінки людей у суспільстві, рівень розвиткудуховних потреб і інтересів людей.

Отже, культура охоплює всі досягнення людини в процесі їїрозвитку як у сфері матеріального виробництва, так і вдуховному житті. Вона полягає в знаннях людства, у змісті працілюдини, навичках і досвіді, набутих нею.

Культура управління є складовою частиною людськоїкультури і являє собою форму використання загальнолюдськихкультурних надбань у сфері управління. Культура управлінняскладається з чотирьох тісно пов'язаних і взаємозалежнихелементів: культури працівників управління, культури процесууправління, культури умов праці і культури документації.Визначальним елементом серед них є культура працівниківуправління. Маючи високу культуру, кожний працівник якісновиконуватиме свою роботу, тобто підтримуватиме високийрівень культури процесу управління і прагнутимеудосконалювати організацію своєї праці.

Культура працівників управління залежить від багатьохфакторів і характеризується рівнем загальної культури,наявністю ділових якостей, необхідних для використання вроботі відповідно до посади, яку обіймає працівник. Культурапрацівників управління визначається також глибоким і всебічнимзнанням науки управління та вмінням використовувати ці знанняв процесі своєї діяльності (мистецтво управління) і, врешті-решт,стилем роботи працівника.

Важливим елементом культури управління є культура умовпраці. Від того, наскільки зручне приміщення і робоче місцепрацівника, наскільки вони відповідають санітарно-гігієнічнимвимогам, значною мірою залежить продуктивність праціпрацівників апарату управління. У відповідному устаткуванні,оформленні приміщення і робочих місць працівників, узабезпеченні найбільш комфортних умов праці виявляєтьсякультура управління підприємством чи організацією.

Удосконалювати культуру управління - означаєудосконалювати всі її елементи. У кожному конкретномувипадку ті чи інші елементи можуть набувати вирішальногозначення для підвищення ефективності управління. Тому,вирішуючи проблему удосконалення управління, необхідноздійснити докладний комплексний аналіз культури управління зметою виявлення тих елементів культури і напрямів їїудосконалення, які можуть дати найбільший ефект.

Культура управління - важлива складова частина управління,яка спричинює прямий і безпосередній вплив на результатидіяльності підприємств і організацій.