НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Іван Іванович ЦигиликЗоряна Миколаївна КриховецькаТетяна Михайлівна Паневник

ОСНОВИПІДПРИЄМНИЦТВА

Друге видання, перероблене та доповненеНавчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА. СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 16.04.2007. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 14.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

1.         Організаційний момент (перевірка наявності студентів на

занятті).

2.         Перевірка рівня підготовки студентів до проведенняділової гри:

розподілу управлінських рішень;

підготовки до проведення установчих зборів;

проекту реклами підприємства;

документації з організації і реєстрації підприємства.

3.         Ознайомлення студентів з ходом ділової гри:

Законодавча база України, сформована протягом останніхроків, дозволяє підприємцю створити (заснувати) підприємство збудь-якою формою власності. Створення нових підприємств усистемі ринкових відносин, як правило, здійснюється череззаснування малих організаційних утворень підприємницькоїдіяльності — малих підприємств. Малі підприємства(організаційні утворення малого бізнесу) можуть створюватисяна основі будь-якої форми власності фізичними і юридичнимиособами (державними, орендними, кооперативними, спільними,акціонерними підприємствами, господарськими асоціаціями,громадськими організаціями та їх підприємствами, державнимиорганами, вповноваженими управляти державним майном).

8.         Домашнє завдання: оформити необхідним чином розробленідокументи. Підготувати документацію на банківськеобслуговування.

Обговорення проведеної ділової гри. Виявлення і усуненнянедоліків.

Домашнє завдання: дооформити документи, здати на перевірку.

Підсумки.

Перелік необхідних для організації, заснування іреєстрації підприємства документів:

1.         Протокол зборів засновників підприємства.

2.         Установчий договір.

3.         Статут приватного підприємства (додаток 1).

4.         Висновок юриста про статут.

5.         Повідомлення про реєстрацію статуту.

6.         Інформація про засновників.

Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності.

Заява про відкриття рахунку.

Картка взірців підпису.

Договір банківського рахунку.

Повідомлення про відкриття рахунку.

Заява для юридичних осіб.

Журнал вхідної і вихідної пошти.

2. Мета та предмет діяльності Товариства.2.1. Метою діяльності Товариства є насичення внутрішньогоукраїнського ринку високоякісними виробами та отриманняприбутку в інтересах учасників.

3. Статутний фонд Товариства.

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладівзасновників створено статутний фонд. Розмір статутного фондустановить 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень).

Перелік грошових внесків до статутного фонду кожногоЗасновника представлено таким чином:

Гаврилюк Володимир Ігорович:

Грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн.Луканюк Василь Петрович

Грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн.Мізюк Дмитро Іванович

Грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн.

У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25%статутного фонду, а також інші фонди, що передбаченізаконодавством України. Розмір щорічних відрахувань дорезервного фонду встановлюється у розмірі 5% суми чистогоприбутку.

5. Юридичні адреси та реквізити Засновників.Мізюк Дмитро Іванович

Адреса: м.Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 16, кв.16.Паспорт: СС №114431, вид. 21 листопада 1998 рокуІвано-Франківським MB УМВСГаврилюк Володимир ІгоровичАдреса: м.Івано-Франківськ вул. Торгова, 6, кв.9.Паспорт: СС №165894, вид. 21 липня 1987 рокуІвано-Франківським MB УМВСЛуканюк Василь Петрович

Адреса: м.Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 6, кв.186.Паспорт: СС №859641, вид. 1 листопада 1997року Івано-Франківським MB УМВС

2. П'ять фундаментальних питань, які необхіднодотримуватися в умовах ринку. Чому?

Сутність економічної свободи бізнесу означає свободувибору: у кого купувати, кому і на яких умовах продавати, з кимконкурувати, відкривати своє діло чи найнятися на роботу.

3. Підприємство - головна ланка національної економіки.Чому?

Підприємство є головною організаційною ланкоюнаціональної економіки України. їм належить провідна рольу розвитку економічного потенціалу країни.

Згідно з Господарським кодексом України підприємство єсамостійним суб'єктом господарювання, який є юридичноюособою та здійснює виробничу, науково-дослідну, торговельну таіншу господарську діяльність для задоволення суспільних таособистих потреб.

5. Правові основи формування і функціонуванняпідприємницької діяльності.

Діяльність підприємства спирається на правові основи, яківикладені в Господарському кодексі України, Законах України"Про власність", "Про іноземні інвестиції", "Про господарськітовариства" та інших чинних на території України законодавчихактах.

Вони встановлюють основні цілі, принципи діяльності, видиі організаційні форми підприємств та їх об'єднань, порядокстворення і реєстрації, механізм підприємницької діяльності,регламентують господарську, економічну та соціальну діяльністьнезалежно від форми власності, регулюють відносиниз державою та іншими об'єктами господарювання, визначаютьвідповідальність, порядок ліквідації і реорганізації підприємства.

7. Види підприємств, що діють в Україні згідно зГосподарським кодексом України.

У Господарському кодексі України ст. 63, зазначено, що вУкраїні залежно від форм власності можуть діяти підприємстватаких видів:

- приватне підприємство, засноване на власності громадян чисуб'єкта господарювання (юридичної особи);

1. Банк, його сутність і роль у розвитку підприємництва.

Банк - це кредитно-фінансова установа, фінансовийпосередник, який акумулює тимчасово вільні кошти, надає їх укредит, здійснює розрахунки та інші фінансові операції.Сукупність різних банків, що функціонують у державі, становитьбанківську систему.

В Україні сформувалася дворівнева банківська система, якавключає в себе Національний банк та інші банки.

НБУ - центральний банк держави, який виконує функціїуправління процесами організації кредитно-розрахункового йфінансового обслуговування господарства, проводить державну

2. Мета та предмет діяльності Товариства.

Метою діяльності Товариства є насичення внутрішнього українськогоринку високоякісними виробами та отримання прибутку в інтересахучасників.

Предметом діяльності підприємства є:

виготовлення кондитерських виробів;

маркетинг, продаж солодощів;

гуртова та роздрібна торгівля продовольчими товарами при наявностівідповідних ліцензій;

імпорт сировини (екзотичні фрукти, арахіс, прянощі) та експорт готовоїпродукції;

здійснення робіт із заготівлі та закупівлі сировини;

здійснення торгово-закупівельної діяльності.

У випадках, передбачених законодавством, Товариство одержуєліцензії на здійснення деяких видів діяльності.

Напрями, форми і шляхи реалізації зазначеної діяльності Товариствавизначаються ним самостійно згідно з чинним законодавством України.

5. Юридичний статус Товариства.

Товариство має право від свого імені укладати угоди, набуватимайнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем івідповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

Товариство має право продавати, передавати, обмінювати, здавати воренду особам та іншим Товариствам матеріальні цінності абовикористовувати їх іншим способом, що не суперечить чинномузаконодавству та цьому Статуту.

8. Управління Товариством.8.1. Вищим органом управління Товариством є збори Засновників, довиключної компетенції яких входять:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердженняпланів та звітів про їх виконання - за одностайним рішенням.

Призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційногобалансу.

рахунку і здійснення безготівкового та готівкового розрахунковогообслуговування Клієнта.

1. Банк зобов'язується:

Ознайомити Клієнта, за його бажанням, з чинними системами іформами розрахунків та принципами кредитування.

Роз'яснити Клієнтові порядок відкриття рахунків в системі"Банку" та відкрити рахунок протягом 10 днів з дня подання повногопакета документів.

Надати Клієнтові консультації щодо оформлення документів,необхідних для відкриття рахунку.

Надавати Клієнтові консультації з інших питань, пов'язаних звідкриттям і функціонуванням рахунків.

Забезпечити Клієнта бланками встановленої форми дляюридичного оформлення рахунку.

Погодити з Клієнтом графік обслуговування:         (безготівкові операції)

Відкрити Клієнтові за його клопотанням або у випадках,передбачених законодавством, інші рахунки у встановленому порядку.

Приймати від Клієнта належно оформлені розрахунковідокументи в паперовій формі (в електронній формі -- з використаннямпрограмного комплексу "Клієнт-Банк") для здійснення операцій в час,відведений для обслуговування.

Забезпечити перерахування коштів відповідно до прийнятих

платіжних документів протягом       операційного дня      засобами

електронного зв'язку або іншим способом в максимально короткий термін.

2. Клієнт зобов'язується:

Оформити документи, необхідні для відкриття рахунку,у відповідності з вимогами Банку і чинного законодавства.

Дотримуватись вимог чинного законодавства в усьому, щостосується діяльності Банку чи відносин Клієнта з Банком.

Своєчасно повідомляти Банк про факти чи події, які можутьперешкодити нормальному функціонуванню рахунків.

У випадку зміни установчих документів Клієнта,підпорядкованості, змін в складі осіб, які мають право підпису фінансовихдокументів, чи зміни адреси внести зміни в подані документи протягомтрьох днів у встановленому порядку.

3. Умови здійснення розрахунків.

Документи, які подаються Клієнтом в Банк на перерахування чиотримання коштів, повинні бути оформлені у відповідності ззаконодавством про безготівкові розрахунки в господарському оборотіУкраїни.

Документи, в оформленні яких виявлено недоліки, повертаютьсяБанком Клієнту без виконання. За затримку в оплаті таких документівБанк відповідальності не несе.

Операційний час Банку — з 8.00 до 16.00.

Поза часом, що встановлений для обслуговування і погоджений зКлієнтом (п.1.6 Договору), платіжні документи в операційний час можутьбути прийняті до обробки за згодою керівника відповідного підрозділуБанку. При відсутності такої згоди або після закінчення операційного часу

4. Переоформлення і закриття рахунку.

При переоформленні рахунку в зв'язку з перейменуванням,реорганізацією чи іншими обставинами в Банк подаються такі ждокументи, як і при відкритті рахунку.

Поточні, бюджетні рахунки закриваються:

на підставі заяви клієнта;

на підставі рішення органу, на який законом покладено функціїщодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;

на підставі відповідного рішення суду або господарського суду проліквідацію суб'єкта господарювання;

у разі смерті власника рахунку - фізичної особи (за зверненням добанку спадкоємців). Банк має право закрити відповідний рахунокКлієнта при відсутності операцій по рахунку протягом трьох роківпідряд, якщо на рахунку немає залишку коштів, а також при неподанніКлієнтом підтвердження залишку коштів на рахунку станом на звітну датупротягом одного місяця, попередивши про це Клієнта письмово за десятьднів.

6. Розрахунки між Банком та Клієнтом.

Клієнт доручає Банку щомісячно, не рідше одного разу на місяць,списувати з його поточного рахунку плату за надані Банком послуги увідповідності з тарифами. В разі недостатності коштів на рахунку Клієнтав поточному місяці плата за надані Банком і неоплачені послугинараховується і подається Банком Клієнту до оплати в передостаннійробочий день поточного місяця. В такому випадку послуги Банку повиннібути оплачені в останній робочий день поточного місяця.

За користування коштами, що зберігаються на поточних

рахунках, Банк нараховує Клієнту    плату в межах          

виходячи з рентабельності Банку, і сплачує її в останній робочий деньмісяця на поточний рахунок Клієнта.

1 Зазначається за наявності печатки у фізичної особи - підприємця.

Призначення платежуМ. П. Підпис

м

01

[1] Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт банку (юридична особа або її відокремлений підрозділ) не використовує найману працю і не є платником страхових внесків.

прошу вважати обов'язковими при здійсненні операцій за рахунком. Зразок відбитка печатки 1

[2] Дані пред'явленого документа, що посвідчують особу, заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом до іноземної валюти.