1.1. Суть, предмет і мета вивчення курсу

"Основи підприємництва" як наука вивчають суть іфункціонування підприємницької діяльності в умовах ринковихекономічних відносин.

Підприємництво, як сказано в Господарському кодексіУкраїни, - це самостійна, ініціативна, систематична, на власнийризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктамигосподарювання (підприємцями) з метою досягненняекономічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Отже, предметом вивчення курсу є підприємницькадіяльність фірми, підприємства, організації. Це вивченнякомплексної системи підприємницької діяльності і способівдосягнення успіхів у підприємництві як альтернатива "тінізації"економіки і збереження інтелектуального потенціалу та виходуекономіки України з тривалого кризового стану.

Мета вивчення дисципліни: отримання студентами базовихзнань із питань організації і функціонування підприємницькоїдіяльності, її менеджменту та державного регулювання -складових основ підприємництва в умовах ринковихекономічних відносин. А на основі цього підготовка

11

висококваліфікованих, добросовісних, чесних і національносвідомих підприємців - основної фігури підприємницькоїдіяльності.

Завдання вивчення дисципліни - обґрунтування послідовнихкроків у підприємницькій діяльності - від розробленнямаркетингової стратегії під час заснування власногопідприємства до виявлення й використання факторів процвітанняфірми; від інвестиційного задуму до форм його фактичноговтілення в умовах ринкового середовища, що динамічнозмінюється, а саме:

з'ясування сутності ринкових економічних відносин і їхвідмінності від командно-адміністративної системиуправління;

набуття навичок в організації підприємницької й управлінськоїдіяльності;

оволодіння методами оцінки ефективності підприємництва вумовах ринкових економічних відносин.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

зміст основних проблем підприємницької діяльності;

концепцію ринкової системи господарювання, механізмфункціонування ринку;

методи організації підприємницької й управлінськоїдіяльності;

методику оцінки ефективності діяльності підприємства -підприємницького бізнесу.

Повинні вміти:

оцінити результативність підприємницької діяльностіпідприємства в умовах ринку;

скласти документацію на організацію підприємства;

виділити слабкі й сильні сторони підприємницької йуправлінської діяльності;

розробити заходи, прийняти рішення й підготувати проектнаказу (розпорядження) щодо підвищення ефективностіпідприємницької діяльності.

Із сутності предмета, мети й завдання випливає роль і місцекурсу "Основи підприємництва" в економічній теорії ігосподарській практиці.

1.2. Роль і місце курсу в економічній теорії,господарській практиці та формуванні ринковогомислення, у підготовці спеціалістів економічнихслужб до праці в умовах ринку

Знання "Основ підприємництва" базується на вивченні такихюридичних, економічних і технологічних дисциплін як "Основиправа", "Статистика", "Економічна теорія", "Економікапідприємства", "Економічна політика", "Аналіз господарськоїдіяльності", "Система технологій", "Бухгалтерський облік іаудит", "Фінанси", „Гроші і кредит". Це основні дисципліни, беззнань яких неможливо сформувати знання про підприємництво.Хіба може людина без знань системи технологій сформуватипідприємство й розробити виробничу програму і чи можеправильно, в законному руслі, вести підприємницьку діяльністьбез знань економічної політики тієї держави, в якій цепідприємство повинно функціонувати? Також буде важковпоратися з обов'язками підприємця в питаннях раціональноговикористання виробничих ресурсів без знань "Економікипідприємства", показників, які характеризують ефективністьвиробничої діяльності, а саме фондовіддачі,фондорентабельності, коефіцієнта обіговості оборотних коштів,показників зниження собівартості продукції, матеріаловіддачі,продуктивності праці, рентабельності, питань ціноутворення,кредитування і оподаткування.

Знання цих дисциплін при вивченні "Основ підприємництва"повинні поглиблюватися і ставати основою при здійсненніпідприємницької діяльності. Одночасно "Основипідприємництва" є базою для глибокого вивчення такихдисциплін як "Маркетинг", "Менеджмент", "Стратегічнеуправління", "Контролінг" і інших, що вивчаються у вищихнавчальних закладах.

Роль підприємництва як суспільного явища в умовах ринкузростає до такого ступеня, що без нього не може бути і самогоринку. Це надзвичайно важливий процес для України в періодпереходу від загальної державної власності, старих примусовихмеханізмів залучення людей до праці до економічних мотивів істимулів корисної продуктивної діяльності. Звідси випливає рольцілеспрямованості вивчення курсу для формування ринковогопідприємницького мислення, в підготовці спеціалістівекономічних служб до праці в умовах ринку. Ця основна лініяповинна проходити при вивченні всіх передбачених для вивченняпитань, а саме:

об'єктивні основи розвитку підприємництва в ринковійекономіці;

суть та основні функції підприємництва;

суб'єкти та організаційні форми підприємницької діяльності;

регулювання підприємницької діяльності в Україні;

статут підприємства;

організація підприємства;

порядок заснування підприємницької діяльності;

реорганізація;

види підприємств і об'єднань, що діють в Україні згідноГосподарським кодексом України;

малі підприємства;

конкуренція як засіб реалізації підприємництва;

аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність;

демонополізація економіки та підприємництва;

антимонопольна діяльність на підприємстві;

державне регулювання та підтримка підприємництва;

фінанси, фінансові ресурси, кредит, банки та їх роль в системіпідприємництва;

правовий статус та етика підприємця.

1.3. Об'єктивні основи розвитку підприємництва вринковій економіці

Ринкові економічні відносини функціонують в умовах і увідповідності з законом ринку "Т - Г - Т'", де Т і Т' - товар і Г -гроші. Тобто для того, щоб придбати товар для задоволення тихчи інших потреб індивідуального чи суспільного характеру,необхідно реалізувати свій товар, у тому числі і товар якздатність до праці - робочу силу. А щоб мати що реалізовувати,то необхідно, перш за все, його виготовити, ним володіти.А цього можна досягнути в процесі підприємницької діяльності.14

Отже, як бачимо, в умовах ринку підприємництво формується яксуспільне явище, і обґрунтовується необхідність виникненняпідприємництва в суспільстві. Адже без підприємництва(бізнесу) не може існувати ринок і не може розвиватисясуспільство.

Доволі тривалий час в Україні у складі СРСР існувалаадміністативно-командна система управління економікою. Томуперехід на ринкові відносини висунув на перший план важливудля сучасної економіки України проблему розвиткупідприємництва у всіх його формах. Проте процес розвиткувідбувається не так легко, оскільки підготовлених підприємців унас не було, та й не кожен може самостійно займатисяпідприємництвом.

Світовий досвід показує, що незалежним підприємництвом(бізнесом) може займатися лише 5-10% самодіяльногонаселення. Також простежується тенденція, що майже кожнатретя самостійна фірма банкрутує.

Такі характерні риси підприємництва і вимоги до ньоговикликають потребу якісної підготовки підприємця, який би вмівадаптуватися до потреб ринку, легко вирішувати будь-якітруднощі. А для цього необхідні наукові теоретичні розробки.

Світова література з питань підприємництва (бізнесу)надзвичайно багата.

Проблеми розвитку ринкових економічних відносин іпідприємництва в умовах ринку розглядаються в працях такихзарубіжних авторів як А.Сміт, Дж. М. Кейнс, Макконелл Р.Кемпбелл, П.Самуельсон, авторів близького зарубіжжя: Л.І.Абалкіна, П.Г. Буніча, Г.Х. Попова; українських авторі