2.2. Суб'єкти підприємницької діяльності

магниевый скраб beletage

Підприємницька діяльність в Україні регламентуєтьсяГосподарським кодексом України, який був прийнятийВерховною Радою України 16 січня 2003 року № 436-IV.

Кодекс визначає загальні правові, економічні та соціальнізасади здійснення господарської діяльності, в тому числіпідприємництва громадянами та юридичними особами натериторії України, встановлює гарантії свободи підприємництва,засади державного регулювання.

Суб'єктами господарювання, в тому числі підприємницькоїдіяльності (ст. 55 Господарського кодексу України), визнаютьсяучасники господарських відносин, які здійснюють господарськудіяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупністьгосподарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно інесуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цьогомайна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб'єктами підприємницької діяльності є:

господарські організації — юридичні особи, створенівідповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальніта інші підприємства, створені відповідно Господарськогокодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюютьгосподарську діяльність та зареєстровані в установленомузаконом порядку;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства,які здійснюють господарську діяльність та зареєстрованівідповідно до закону як підприємці.

Суб'єкти господарювання реалізують свою господарськукомпетенцію на основі права власності, права господарськоговідання, права оперативного управління відповідно довизначення цієї компетенції у Господарському кодексі та іншихзаконах.

Суб'єкти господарювання — господарські організації, якідіють на основі права власності, права господарського відання чиоперативного управління, мають статус юридичної особи.

Господарські організації мають право відкривати свої філії,представництва, інші відокремлені підрозділи без створенняюридичної особи.

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю такихкатегорій громадян: військовослужбовців, службових осіборганів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ,державного господарського суду, державного нотаріату, а такожорганів державної влади й управління, які покликані здійснюватиконтроль за діяльністю підприємств.

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, неможуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійсненнявідповідного виду діяльності до закінчення терміну,встановленого вироком суду.

Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки,хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бутизареєстровані як підприємці, не можуть виступатиспівзасновниками підприємницької організації, а також займати впідприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівніпосади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.