2.3. Підприємство як організаційна структурапідприємництва

Основною ланкою національної економіки України і типомгосподарювання є підприємство.

У Господарським кодексом України у ст. 42 визначено сутьпідприємства: „Підприємство - самостійний суб'єктгосподарювання, створений компетентним органом державноївлади або органом місцевого самоврядування, або іншимисуб'єктами для задоволення суспільних та особистих потребшляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності впорядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами."

Підприємство є юридичною особою, яка має відокремленемайно, самостійний баланс, розрахункові (поточні) та іншірахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням таідентифікаційним кодом.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.Підприємство здійснює будь-які види господарськоїдіяльності, якщо вони не заборонені законодавством Україниі відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

У разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вонавизнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, моженадавати таким підприємствам дотацію, інші пільги.

Принципи підприємницької діяльності регламентуютьсяГосподарським кодексом України (ст. 44), де вказано, щопідприємництво здійснюється на основі таких принципів:

вільний вибір видів діяльності;

самостійне формування програми діяльності та вибірпостачальників і споживачів вироблюваної продукції,встановлення цін відповідно до законодавства;

залучення матеріально-технічних, фінансових, трудових,природних та інших видів ресурсів, використання яких необмежено законодавством;

встановлення цін на продукцію та послуги відповідно дозакону;

вільний найм працівників;

вільне розпорядження прибутком, що залишається післясплати податків, зборів та інших платежів, установленихзаконодавством;

самостійне здійснення підприємцем - юридичної особою -зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-якимпідприємцем належної йому частки валютної виручки на свійрозсуд.

Дотримуючись цих вимог законодавства України,підприємець повинен на основі конкретних дій організуватипідприємницьку діяльність і забезпечити ефективнефункціонування підприємства.

Організація підприємницьких фірм може здійснюватися вбудь-яких організаційних формах на вибір підприємця.