2.4. Основні види та форми підприємництва, їхкласифікація : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

2.4. Основні види та форми підприємництва, їхкласифікація

У ст. 45 Господарського кодексу України вказується, щопідприємництво в Україні здійснюється в будь-якихорганізаційних формах на вибір підприємця.

Порядок створення, діяльності, реалізації та ліквідаціїокремих організаційних форм підприємництва визначаєтьсяГосподарським кодексом України та іншими законами.

У світовій господарській практиці розрізняють такіорганізаційні форми підприємництва.

Під індивідуальним володінням (власне діло) розуміютьпідприємництво, яким володіє, а часто і займається одна особа,що отримує всі прибутки й бере на себе всю відповідальність засправу. Це найпоширеніша форма: у підприємництві США такихфірм понад 12 млн. їх кількість становить 76% від усіх фірм, іна їх частку припадає 9% усіх надходжень.

Партнерство (товариство) - це добровільна юридичнаасоціація двох чи більше осіб, метою якої є заняттяпідприємництвом. Партнери, по суті, стають співвласникамиоб'єднаної власності. Партнерські форми становлять лише 8% відусієї кількості фірм і забезпечують лише 4% усіхпідприємницьких надходжень у США. Такі фірми створюютьздебільшого лікарі, адвокати, бухгалтери, архітектори.

Корпорація - це фірма, що існує як незалежна юридичнаодиниця, власність якої поділена на паї (акції). Власників такихфірм називають паєвласниками, або власниками акцій. Головноюознакою корпорації є те, що відповідальність за борги, судовіпозови проти фірми обмежуються лише сумою пайових внесків.У США такі корпоративні фірми становлять 16% від усіхпідприємницьких організацій. Проте майже всі великі фірми єкорпораціями. Надходження від фірм цієї організаційної формистановлять близько 87% доходів від підприємницької діяльності.

Із всіх форм індивідуальне володіння - найпростіша формапідприємництва і найпоширеніша в багатьох країнах світу.

Форми організації підприємництва в Україні мають деяківідмінності від аналогічних форм в США, але багато рис прицьому збігаються.

У Господарському кодексі України (ст. 63), зазначено, що вУкраїні залежно від форм власності можуть діяти підприємстватаких видів:

приватне підприємство, засноване на власності громадян чисуб'єкта господарювання (юридичної особи);

підприємство колективної власності, засноване на основіколективної власності;

підприємство, яке засноване на змішаній формі власності ( набазі об'єднання майна різних форм власності);

комунальне підприємство, засноване на основі комунальноївласності територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності.

Серед державних підприємств виділяють казеннепідприємство - це підприємство, яке відповідно до законодавстваУкраїни не підлягає приватизації, проводить виробничу або іншудіяльність, яка відповідно до чинного законодавства можевиконуватися тільки державними підприємствами. Головнимспоживачем продукції цього підприємства є держава.Підприємство є суб'єктом природних монополій. Ліквідація іреорганізація казенного підприємства здійснюється за рішенням

Кабінету Міністрів України відповідно до законодавстваУкраїни).

Залежно від способу утворення та формування статутногофонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником,який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно дозакону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджуєстатут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника,який ним призначається, керує підприємством і формує йоготрудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питанняреорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними єпідприємства державні, комунальні, підприємства, засновані навласності об'єднання громадян, релігійної організації або наприватній власності засновника.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двомаабо більше засновниками за їх спільним рішенням (договором),діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької читрудової діяльності засновників (учасників), їх спільногоуправління справами, на основі корпоративних прав, у тому числічерез органи, що ними створюються, участі засновників(учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, щостворюються у формі господарського товариства, а також іншіпідприємства, в тому числі засновані на приватній власності двохабо більше осіб.

Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягувалового доходу від реалізації продукції за рік можуть бутивіднесені до малих підприємств, середніх або великихпідприємств.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підпри-ємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих зазвітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсягвалового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цейперіод не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євроза середньорічним курсом Національного банку України щодогривні.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в якихсередньооблікова чисельність працюючих за звітний32(фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходувід реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму,еквівалентну п'яти мільйонам євро за середньорічним курсомНаціонального банку України щодо гривні.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

У випадках існування залежності від іншого підприємствапідприємство визнається дочірнім.

Для підприємств певного виду та організаційних форм за-конами можуть встановлюватися особливості господарювання.

Особливості створення й діяльності малих підприємстввстановлюються законодавством України.

В Україні можуть діяти й інші види та категорії підприємств,у тому числі орендні, створення яких не суперечитьзаконодавчим актам України.

Підприємства для забезпечення підвищення результатів своєїдіяльності можуть на добровільних засадах об'єднувати своювиробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо цене суперечить антимонопольному законодавству України.

Залежно від порядку заснування об'єднання підприємствможуть утворюватися як господарські об'єднання або якдержавні чи комунальні господарські об'єднання.

Господарське об'єднання — об'єднання підприємств, утво-рене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які надобровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

Державне (комунальне) господарське об'єднання — об'єднан-ня підприємств, утворене державними (комунальними) підприєм-ствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, увизначених законом випадках, рішенням міністерств (іншихорганів, до сфери управління яких входять підприємства, щоутворюють об'єднання), або рішенням компетентних органівмісцевого самоврядування.

Господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпора-ції, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, перед-бачені законом.

Асоціація — договірне об'єднання, створене з метою постій-ної координації господарської діяльності підприємств, що об'єд-налися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих тауправлінських функцій, розвитку спеціалізації і коопераціївиробництва, організації спільних виробництв на основіоб'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів длязадоволення переважно господарських потреб учасниківасоціації.

Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене наоснові поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересівпідприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремихповноважень централізованого регулювання діяльності кожного зучасників органам управління корпорації.

Консорціум — тимчасове статутне об'єднання підприємствдля досягнення його учасниками певної спільної господарськоїмети (реалізації цільових програм, науково-технічних,будівельних проектів тощо).

Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, атакож інших організацій, на основі їх фінансової залежності відодного або групи учасників об'єднання, з централізацією функційнауково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної,фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Об'єднання діють на основі договору або статуту, якийзатверджується їх власниками або засновниками.

Реєстрація об'єднань проводиться в такому самому порядку,як і реєстрація підприємств.

Об'єднання не відповідає за зобов'язання підприємств, яківходять до його складу, а підприємства не відповідають зазобов'язання об'єднання, якщо інше не передбачено установчимдоговором (статутом).

Отже, на першому етапі підприємницької діяльності одним ізосновних є питання про форму її організації. Тому при виборіорганізаційної форми функціонування підприємства необхіднозвернути увагу на такі питання:

які умови при створенні підприємств найбільше влаштовуютьпідприємця;

які організаційні, юридичні й інші витрати доведеться понестина початковому етапі;

чи буде притягуватися особисте майно власниківпідприємництва у випадку розрахунків із кредиторамивнаслідок банкрутства чи ліквідації підприємства, чи з іншихпричин;

як можна буде передати право власності всього чи частинипідприємства іншим фірмам чи особам;

яким чином можна залучити додатковий капітал;

як може вплинути на справи фірми смерть або важкезахворювання власника;

наскільки активно власник підприємництва (фірми) можебрати участь в управлінні підприємством;

яким чином вибрана організаційна форма буде впливати наперспективи розвитку підприємства.

Це дуже важливі практичні питання, над якими необхіднозадуматися підприємцям, оскільки кожному з них доведетьсятією чи іншою мірою вирішувати їх.

Кожна з форм підприємництва має і позитивні сторони, йнедоліки. Але, крім того, перебуває у великій залежності відмотивів самого підприємця: його можливостей і здібностей.

Висновки

Основною функцією підприємництва є діяльністьспрямована на створення матеріальних благ і отриманняприбутку.

Організації і функціонуванню підприємницької діяльностісприяє економічна свобода, яка властива ринковим економічнимумовам господарювання.

Економічна свобода як основна умова розвиткупідприємництва регламентується Господарським кодексомУкраїни і полягає в тому, що підприємці мають право безобмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-якудіяльність, що не суперечить чинному законодавству.Економічна свобода означає свободу вибору: у кого купувати,кому і на яких умовах продавати, з ким конкурувати, відкриватисвоє діло чи найнятися на роботу.

Суб'єктами підприємницької діяльності є: господарськіорганізації — юридичні особи; громадяни України, іноземці таособи без громадянства, які здійснюють господарську діяльністьта зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Основною ланкою національної економіки і формоюпідприємництва є підприємство. Суть підприємства визначаєтьсяу Господарському кодексі України.

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання,створений компетентним органом державної влади або органоммісцевого самоврядування, або іншими суб'єктами длязадоволення суспільних та особистих потреб шляхомсистематичного здійснення виробничої, науково-дослідної,торговельної, іншої господарської діяльності в порядку,передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

В Україні залежно від форм власності можуть діятипідприємства таких видів:

приватне підприємство, засноване на власності громадян чисуб'єкта господарювання (юридичної особи);

підприємство колективної власності, засноване на основіколективної власності;

підприємство, яке засноване на змішаній формі власності ( набазі об'єднання майна різних форм власності);

комунальне підприємство, засноване на основі комунальноївласності територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності.

Залежно від способу утворення та формування статутногофонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Крім цього, залежно від обсягів виробництва і чисельностіпрацюючих підприємства можуть відноситися до малих, середніхі великих підприємств.

З метою поліпшення своєї діяльності підприємства можутьстворювати об'єднання. Залежно від порядку заснуванняоб'єднання підприємств можуть утворюватися як господарськіоб'єднання або як державні чи комунальні господарськіоб'єднання.

Господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпора-ції, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, перед-бачені законом.

Об'єднання діють на основі договору або статуту, якийзатверджується їх власниками або засновниками.

За якими принципами створювати свої фірми, вирішуютьсамі підприємці (бізнесмени).

Контрольні питання:

Дайте визначення суті підприємства.

Види та організаційні форми підприємницької діяльності,які можуть діяти в Україні згідно з Господарським кодексомУкраїни.

На основі яких принципів здійснюється підприємницькадіяльність в Україні?

Об'єднання, які можуть створювати підприємства в Україні.їх суть і відмінності.

Переваги і недоліки власного діла в порівнянні з іншимиформами підприємництва. їх сутність.

Економічна свобода. її сутність у підприємницькійдіяльності.

Хто може бути суб'єктами підприємництва в Україні?

Комерційний розрахунок. Його суть і роль у здійсненніпідприємницької діяльності.

Література:

Конституція України. Прийнята на сесії Верховної РадиУкраїни 28.06.96. - К.: Преса України, 1997. - 80с.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІУ(зі змінами).

Джеймс Стонер, Едвін Долан. Вступ у бізнес (пер. с англ.) -К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту ібізнесу, 2000. - 752 с. (С. 64-69, 90-134).

Івін Л.М., Карпов Е.О. Вступ до бізнесу: Навчальний посібник.

К.: НМК ВО, 1992. - 164 с. (С. 3-10, 24-31, 59-74).

Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікар. 1999.

438 с. (С. 4-60).

Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємства:Навчальний посібник. - Львів: Оксарт, 1996. - 416 с. (С. 8-67).

Основи економічної теорії /За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ"Академія", 1998. - 464 с. (С. 188-206.)

Кім У Джунг. "Зтот великий мир бизнеса". - М.: Русслит,1992. - 160 с. (С. 7-27).

Бойко В.М., Вашків П.Г. Бізнес. Словник-довідник. - К.:Україна, 1995. - 157 с. (С. 20-21).

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАСНУВАННЯ,ФУНКЦІОНУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ІКОНКУРЕНЦІЯ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТЕМА 3.

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАСНУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ІРЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В УКРАЇНІ

Загальні умови створення підприємства.

Статутний фонд підприємства. Суть і порядокутворення статутного фонду підприємства.

Державна реєстрація підприємства.

Статут підприємства. Основні розділи статуту.

Відповідальність суб'єктів підприємницькоїдіяльності.