3.2. Статутний фонд підприємства. Суть і порядокутворення статутного фонду підприємства. : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

3.2. Статутний фонд підприємства. Суть і порядокутворення статутного фонду підприємства.

Статутний фонд - це виділені підприємству або залучені нимна засадах, визначених чинним законодавством, фінансовіресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно,цінності, нематеріальні активи, цінні папери, закріплені запідприємством на праві власності або повного господарськоговідання.

За рахунок статутного фонду підприємство формує своївласні основні та оборотні фонди (кошти).

Права підприємців щодо формування статутного фондузакріплені в Господарському кодексі України, законах України"Про власність", "Про господарські товариства".

Величина статутного фонду змінюється. Може зростати зарахунок:

безпосереднього приєднання до нього частиниодержаного прибутку на приріст власних фінансових ресурсів;

введення в дію капітальних вкладень за рахунок власнихкоштів (прибутку, амортизаційних відрахувань);

дооцінки основних засобів в процесі проведенняпереоцінки (встановлюється державою).

Може зменшуватись за рахунок результатів збитковостіпідприємницької діяльності.

Державні підприємства нарощують свої статутні фонди зарахунок власних нагромаджень. Для цього підприємство можевикористати в межах 30-80% суми прибутку, що залишається врозпорядженні підприємств після сплати ними податків таоблікових платежів. Таким чином нарощується вартість основнихзасобів підприємств і відповідно відображається прирістстатутного фонду. Із 1996 року таких обмежень немає. Алепідприємці повинні пам'ятати, що для забезпечення нормальноїроботи підприємств необхідно нарощувати статутний фонд іоборотні засоби.

Акціонерні товариства формують статутний фонд шляхомреалізації акцій. Товариства з обмеженою відповідальністю - зарахунок внесків учасників. Ці внески визначають частинукожного учасника в статутному фонді підприємства.

Використання статутного фонду характеризується черезвизначення показників використання основних виробничихфондів (фондовіддача, фондорентабельність) і оборотних фондів(коефіцієнт обіговості і термін тривалості одного обороту).