1.2. Особливості бізнесу як об'єкта оцінки

магниевый скраб beletage

Власник бізнесу має право продати його, закласти, застрахувати,заповісти. Таким чином, бізнес стає об'єктом відповідної операції, то-варом зі всіма притаманними йому властивостями.

Як будь-який товар, бізнес має бути корисним для покупця.Перш за все він повинен відповідати потребі в отриманні доходів. Які у будь-якого іншого товару, корисність бізнесу реалізується в ко-ристуванні ним. Отже, якщо бізнес не приносить доходу власнику,він втрачає для нього свою корисність і підлягає продажу. І якщохтось інший бачить нові способи його використання, інші можливос-ті отримання доходу, то бізнес стає товаром.

Оскільки бізнес володіє всіма ознаками товару, то він може бутиоб'єктом купівлі-продажу з урахуванням його особливостей, які і ви-значають процедуру (принципи, методи) оцінки:

бізнес — товар інвестиційний, тобто товар, вкладення у якийздійснюються з метою віддачі у майбутньому. Витрати і доходироз'єднані у часі. Причому розмір очікуваного доходу невідомий, маєвірогідний характер, тому інвестору доводиться враховувати ризикможливої невдачі. Якщо майбутні доходи з урахуванням часу їхньогоотримання виявляються менші за витрати на придбання інвестицій-ного товару, то він втрачає свою інвестиційну привабливість. Такимчином, поточна вартість майбутніх доходів, які може отримати влас-ник, і є верхньою межею ринкової ціни з боку покупця.

Бізнес є системою, але продаватися може як вся система у ціло-му, так і окремі його підсистеми і навіть елементи. В цьому випадкуелементи бізнесу стають основою формування іншої, якісно новоїсистеми. Фактично товаром стає не сам бізнес, а окремі його складові.

Бізнес — товар, потреба у якому залежиться від процесів, яківідбуваються як всередині самого товару, так і в зовнішньому середо-вищі. Причому з одного боку нестабільність в товаристві призводитьбізнес до нестійкості, з іншого боку, його нестійкість веде до подаль-шого наростання нестабільності і в самому товаристві. З цього виті-кає ще одна особливість бізнесу як товару — потреба у регулюваннікупівлі-продажу.