1.3. Необхідність та мета оцінки бізнесу

магниевый скраб beletage

Професійний оцінювач у своїй діяльності завжди керується кон-кретною метою. Чітке, грамотне формулювання мети дозволяє пра-вильно визначити вид вартості, що розраховується, вибрати методоцінки.

Слід зазначити, що об'єктом різних угод (купівлі-продажу, кре-дитування, страхування, оренди, лізингу тощо) може бути як під-приємство у цілому, так і окремі його частини. Відповідно до цього зурахуванням методичних особливостей та технології оціночних робітможе оцінюватися:

підприємство у цілому;

нерухомість підприємства;

машини, обладнання, тобто машинний парк підприємства;

нематеріальні активи підприємства.

Найбільш характерними випадками, коли виникає потреба у ви-значенні вартості бізнесу (підприємства як єдиного майнового комп-лексу) є:

визначення вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу ак-цій підприємства на фондовому ринку. Купівля підприємства,що перебуває у акціонерній власності, це купівля усіх акцій,емітованих даних підприємством. Але, для того, щоб контр-олювати підприємство достатньо купити лише контрольнийпакет акцій. Незалежно від того, купується контрольний чинеконтрольний пакет акцій, інвестору, щоб прийняти обґрун-товане інвестиційне рішення, необхідно оцінити власність під-приємства та частку цієї власності, яка припадає на придбанийпакет акцій, що продавався, а також можливі майбутні доходивід бізнесу;

визначення вартості підприємства у разі його купівлі-продажуцілком або по частинах на аукціоні або за конкурсом, що здій-снюється за процедурою банкрутства або при приватизації;

реструктуризація (злиття, поглинання, виділення самостійнихпідприємств із складу холдингу) та ліквідація підприємства якза рішенням власника так і за рішенням арбітражного суду прибанкрутстві підприємства.

розробка бізнес-плану розвитку підприємства. У процесі стра-тегічного планування важливо оцінити майбутні доходи фір-ми, ступінь її стійкості та цінність іміджу;

визначення кредитоспроможності підприємства та вартості за-стави при кредитуванні. У даному випадку оцінка необхіднау зв'язку з тим, що вартість активів за даними бухгалтерськоїзвітності може бути відмінною від їх ринкової вартості;

страхування, в процесі якого виникає необхідність визначеннявартості активів напередодні втрат;

оподаткування. При визначенні бази оподаткування необхідномати об'єктивну оцінку компанії;

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Інфляціяспотворює фінансову звітність компанії, а періодичне переоці-нювання майна дозволяє підвищити реалістичність фінансо-вої звітності, яка є базою для прийняття фінансових рішень;

внесення до уставного капіталу внесків засновників;

Нерухоме майнопідприємства

визначення розміру орендної плати при здачі бізнесу в оренду.

ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ

Оцінка вартості проводиться у таких ситуаціях:продаж нерухомого майна підприємства;отримання кредиту під заставу нерухомості;

страхування нерухомого майна підприємства та визначення у зв'язку зцим вартості майна, що страхується;передача нерухомості в оренду;переоцінка основних фондів;

оформлення нерухомості підприємства в якості внеску до уставногокапіталу іншого підприємства;

Машинний паркпідприємства

оцінка вартості нерухомого майна підприємства при розробці бізнес-плану з реалізації певного інвестиційного проекту;оцінка вартості нерухомого майна підприємства як проміжний етап узагальній оцінці вартості бізнесу при використанні витратногопідходу.

продаж машин, обладнання, приборів;

оформлення застави під рухоме майно для забезпеченнягосподарських угод та кредиту;

страхування рухомого майна підприємства;

передача машин й обладнання в оперативну оренду;

організація лізингу машин та обладнання;

переоцінка активної частини основних фондів;

визначення податкової бази для основних засобів при розрахункуподатку на майно;

оформлення машин та обладнання у якості внеску до уставногокапіталу іншого підприємства;

оцінка вартості машин та обладнання при розробці бізнес-плану дляреалізації певного інвестиційного проекту;

Нематеріальні

активипідприємства

оцінка вартості машин та обладнання як проміжний етап у загальнійоцінці вартості підприємства при використанні витратного підходу.

при перекупці чи придбанні іншою фірмою;

наданні франшизи новим компаньйонам, коли розширюється ринокзбуту та збільшуються обсяги продажу;

використанні їх як внесок до уставного капіталу підприємства;

визначенні вартості нематеріальних активів та «гудвіл» для загальноїоцінки вартості підприємства.

Рис. 2.1. Сфера використання оцінки

Найбільш характерні випадки, коли виникає потреба у визначен-ні вартості окремих елементів підприємства, представлені на рис. 2.1.

Обґрунтованість та достовірність оцінки вартості бізнесу багато вчому залежить від того, наскільки правильно визначена сфера вико-ристання оцінки: купівля-продаж, отримання кредиту, страхування,оподаткування та т.п.

2. Визначення та класифікація нерухомості